Navigace

Obsah

Pečovatelská služba

právní forma:
adresa:


odpovědná osoba:
telefon:
e-mail:

zřizovatel:
statutární zástupce:  
telefon:
IČ:

kapacita:
Organizační složka města Dobrušky
Na Příčnici 1011
518 01  Dobruška

Bc. Táňa Klimešová
494 623 596, 603 995 006
pec.sluzba@mestodobruska.cz

Město Dobruška
Ing. Petr Lžíčař
494 629 643
00274879

terénní 50, ambulantní 2

Posláním pečovatelské služby je zajistit potřebnou péči osobám, které se dostaly do nepříznivé životní situace z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a nejsou schopny pomocí jiných zdrojů tuto situaci sami vyřešit. Služba se poskytuje ve vymezeném čase a v domácnostech osob a na pracovišti Pečovatelské služby, na území města Dobrušky. Služba je poskytována na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů . Tato pomoc je poskytována pracovníky pečovatelské služby v oblasti osobní péče a péče o domácnost příjemců a to na základě individuální dohody s potřebnými příjemci v rozsahu a kvalitě umožňující klientům žít ve svém přirozeném domácím prostředí a zůstávat i nadále rovnocennými členy společnosti, žít nezávisle a v kontaktu s ostatními občany města Dobrušky.


Cíle pečovatelské služby:


Cílová skupina:

Pečovatelská služba se poskytuje osobám:


Služba není určena uživatelům:


Principy poskytování pečovatelské služby:


Základní činnosti:


Fakultativní činnosti:


Způsob úhrady poskytnutých úkonů

Provoz Pečovatelské služby je hrazen z rozpočtu města Dobrušky, uživatelé hradí pouze poskytnutou službu, která je účtována podle platného ceníku služeb. Úhrady za poskytnuté služby vybírá zaměstnanec pečovatelské služby vždy na začátku měsíce za měsíc uplynulý. Stvrzenka obsahuje jméno a příjmení uživatele, konkrétní měsíc za nějž je částka vybírána, druhy poskytnutých služeb, četnost, nebo časové rozpětí poskytnuté služby. Vybírání úhrad je podmíněno hmotnou odpovědností zaměstnance. Přijetí částky i potvrzení o platbě podepisuje uživatel i zaměstnanec, který finanční částku přijal.


Na bezplatné poskytování sociální služby mají nárok:


Pečovatelská služba je poskytována v tomto časovém rozsahu:
Po - Ne od 7:00 do 19:00 hod.


Zájemci o sociální službu se mohou přihlásit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím jiné osoby (rodinný příslušník, lékař, soused, sociální pracovnice, nemocnice apod.). Vedoucí pečovatelské služby navštíví zájemce o službu v jeho bytě, případně zdravotnickém zařízení. Jednání se může zúčastnit i rodinný příslušník zájemce, či osoba jemu blízká. Zájemce je podrobně informován o rozsahu nabízených služeb, způsobu poskytování služeb, podmínkách a ceně nabízených služeb, způsobu úhrady, odhlášení služeb apod. Se zájemcem o sociální službu jsou projednány jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by bylo možno prostřednictvím služby realizovat. Na základě vyjednávání, bude vyplněna písemná žádost, zájemce si sám určí rozsah, popřípadě četnost poskytovaných služeb, které naplní jeho osobní cíle. Následně bude uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby.

Dokumenty ke stažení:

Stránka


Stránka