Navigace

Obsah

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Základní informace

Popis činnosti
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje zejména agendy:
 

Sociální práce

Působnost obecního úřadu III typu v oblasti výkonu sociální práce je upravena zejména Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Realizovat činnosti sociální práce a koordinovat poskytování sociálních služeb na obecní úrovni ukládá sociálním pracovníkům jako povinnost § 92 a § 93a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 7, § 63, 64, § 65 Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Výkon sociální práce zajišťuje sociální pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška pro obvod: Bačetín, Sudín, Bohdašín, Vanovka, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné, Šediviny, Dobruška, Domašín, Běstviny, Mělčany, Pulice, Spáleniště, Dobřany, Chlístov, Janov, Tis, Kounov, Hluky, Nedvězí, Rozkoš, Šediviny, Ohnišov, Zákraví, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Chábory, Lhota Netřeba, Pohoří, Sedloňov, Polom, Sněžné, Val, Provoz.

Sociální práce je profesionální aktivita. Zabývá se poskytováním pomoci a podpory osobám, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální práce si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit začleňování jednotlivců, skupin i komunity. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pomáhá lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, dále osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, osobám vedoucím rizikový způsob života nebo osobám ohroženým domácím násilím případně jinou trestnou činností apod.

Nepříznivá sociální situace: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vymezuje nepříznivou sociální situaci jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných vážných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Cílovými skupinami sociálního pracovníka jsou zejména:

Vybrané činnosti sociálního pracovníka jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty a formuláře.

Sociální pracovník pomáhá potřebným osobám např. v následujících nepříznivých sociálních situacích spojených s/se:

Sociální pracovník – sociální kurátor
Sociální kurátor (kurátor pro dospělé) využívá všech metod sociální práce a nabízí odbornou pomoc především:
 

EuroKlíč v Dobrušce

CO JE EUROKLÍČ A KDE SE POUŽÍVÁ

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let, a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče je, že si s ním lidé se zdravotním postižením můžou tato zařízení odemknout sami a nemusejí žádat o klíč obsluhu.

KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA EUROKLÍČ
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé cílové skupiny.
 
KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍSKAT
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. a jeho  regionální pracoviště Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

Od 2.1.2019 na MěÚ Dobruška,
odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
Nám. F.L. Věka 26.

Kontaktní osoby:  Ing. Mgr. Simona Dolková, vedoucí odboru OSVZ, tel.: 494 629 621
                              Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník, tel.: 494 629 625

KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT

Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na internetových stránkách www.euroklic.cz  
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami, každé takové místo je označeno pamětní deskou.

Mgr. Bohuslav Matys
sociální pracovník
 
V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI JSOU TO TATO MÍSTA :

     Dvůr Králové nad L.    WC (1E). Hypermarket Kaufland, 17. listopadu 3111
     Hořice    WC (1E). Poliklinika II., Husova 321
     Hradec Králové    WC (1E). Hobby market OBI Hradec Králové, Akademika Bedrny 383/10a
     Hradec Králové    WC (1E). Hypermarket Kaufland, Pilnáčkova 436/11
     Hradec Králové    WC (1E). Hypermarket Makro Cash & Carry, Hradubická 181
     Hradec Králové    WC (6E). Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375/1
     Hradec Králové    WC (1E). Parkovací dům Katchnerka, Wonkova
     Hradec Králové    WC (1E). Úřad práce ČR Hradec Králové, Wonkova 1142
     Hradec Králové    WC (1E). Veřejné WC, Šimkovy sady, Buzulecká
     Hronov    WC (1E). Jiráskovo muzeum v Hronově, Jiráskovo divadlo, Náměstí Čs. Armády 500
     Jaroměř    WC (1E). Hypermarket Kaufland, Dolecká 970
     Jičín    WC (1E). Hypermarket Kaufland, Riegrova 1148
     Jičín    Plošina (2E). Kulturní zařízení města Jičína – Masarykovo divadlo, Husova 206
     Jičín    WC (1E). Městský úřad Jičín, 17. listopadu 16
     Jičín    WC (1E). Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18
     Náchod    WC (1E). Hypermarket Kaufland, Polská 379
     Náchod    WC (1E). Veřejné WC, Masarykovo náměstí 40
     Nová Paka    WC (1E). Veřejné WC, Masarykovo náměstí
     Nové Město nad M.    WC (1E). Městská knihovna, přízemí, Komenského 30
     Nové Město nad M.    WC (1E). Veřejné WC Farská zahrada, ulice Českých legií
     Nové Město nad M.    WC (1E). Veřejné WC Rychta, ulice T. G. Masaryka
     Nové Město nad M.    WC (1E). Veřejné WC, Husovo náměstí 1246
     Rychnov nad K.    WC (1E). Hypermarket Kaufland, Štemberkova 1640
     Trutnov    WC (1E). Autobusové nádraží Trutnov
     Trutnov    WC (1E). Hobby market OBI Trutnov, Obchodní 134
     Trutnov    WC (1E). Hypermarket Kaufland, Horská 647
     Trutnov    Plošina + WC (5E). UFFO Společenské centrum Trutnov, Nám. Republiky 999
     Týniště nad O.    WC (1E). Železniční stanice Týniště nad Orlicí, Nádražní 344
     Vrchlabí    WC (2E). Hypermarket Kaufland, Lánovská 1656

Veřejné opatrovnictví

Výkon funkce veřejného opatrovníka obcí je výkonem přenesené působnosti.

Legislativní zdroje související s výkonem veřejného opatrovnictví jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty a formuláře.

Komunitní plánování sociálních služeb


Komunitní plán
Mezi pozitiva komunitního plánování patří např.:
 

Koordinace protidrogových aktivit

Funkce protidrogového koordinátora je zřízena na základě Zákona č. 65/2017Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Hlava VII Protidrogová politika, v platném znění. Zejména tímto zákonem se protidrogový koordinátor řídí.

V rámci samostatné působnosti místní protidrogový koordinátor zejména:

Místní plán protidrogové politiky
Problematika užívání drog a závislostí (nevyjímaje patologického hráčství) se dotýká všech částí naší společnosti, včetně místních komunit, a proto je role obcí a krajů v řešení této problematiky nepostradatelná. Účinná místní protidrogová politika musí být definována na základě analýzy současné situace a identifikovaných potřeb.
V České republice je postaven systém koordinace protidrogové politiky na národní, krajské a místní úrovni.
Protidrogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Národní strategie protidrogové politiky je sestavena na období 2019 – 2027.
Na krajské a místní úrovni jsou využívány základní nástroje koordinace protidrogové politiky:

Město Dobruška má sestaven Místní plán protidrogové politiky na období 2019 – 2027. Tento dokument se zabývá především problémem užívání návykových látek, omamných a psychotropních. Cílem místního plánu protidrogové politiky je zejména předcházet vzniku problémů spojených s užíváním návykových látek a ochrana veřejného zdraví. Celý dokument je k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře.

Zdravotnictví

V souladu zejména se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů zabezpečuje Městský Úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem („opiátové tiskopisy“):
 

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Městský Úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a § 118 Zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění se provádí dle příslušných ustanovení Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze ustanovit z těchto důvodů:


OSVZ distribuuje seniorské obálky (I.C.E. karty) a pomáhá s jejich vyplněním. Formuláře ke stažení a pravidla pro vyplnění naleznete v sekci Dokumenty a formuláře, v dokumentech nazvaných Seniorská obálka - černobílá verze, Seniorská obálka - barevná verze a Seniorská obálka - pravidla pro vyplnění.

 

 Sociálně-právní ochrana dětí

OSPOD

Každá pracovnice sociálně-právní ochrany dětí  se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech.
Do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Dobruška patří obce Bačetín, Sudín, Bohdašín, Vanovka, Bystré, České Meziříčí, Skršice, Tošov, Deštné v Orlických horách, Dobré, Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné, Šediviny, Dobruška, Běstviny, Domašín, Chábory, Křovice, Mělčany, Pulice, Spáleniště, Dobřany, Chlístov, Janov, Tis, Kounov, Hluky, Nedvězí, Rozkoš, Šediviny, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Městec, Ohnišov, Zákraví, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Čánka, Dobříkovec, Podbřezí, Chábory, Lhota Netřeba, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Polom, Semechnice, Podchlumí, Sněžné, Trnov, Houdkovice, Zádolí, Záhornice, Val, Provoz.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví spolupracuje s úřadem práce, oddělením státní sociální podpory, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, s okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení, s okresním soudem, s úřadem práce, s azylovými domy, s domovy důchodců a dalšími orgány při řešení individuálních případů.

Formy informací o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD

Pracovníci OSPOD respektují Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Při sdělování informací je kladen důraz na ochranu osobních a citlivých údajů o klientech. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 57 zejména ve vztahu k § 51) přikazuje pracovníkům OSPOD zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a v přímé souvislosti s ním.

Ústně sdělované informace – telefonicky, osobně

Všichni pracovníci OSPOD jsou kompetentní k podávání základních informací týkajících se výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Informace jsou poskytovány osobně nebo telefonicky, a to jak na pracovišti OSPOD  tak v terénu. V mimopracovní dobu, víkendy a státní svátky lze v naléhavých, neodkladných případech kontaktovat Městskou policii v Dobrušce na číslo 494 629 572, 602 491 619 – hlídkový telefon nebo Policii ČR na čísle 158. Policie krizovou skutečnost vyhodnotí a v případě potřeby kontaktuje pracovníka OSPOD, který drží pohotovostní službu a v součinnosti je klientovi poskytnuta pomoc.

Dálkový přístup – internetové stránky – Město Dobruška

www.mestodobruska.cz
Webové stránky MěÚ Dobruška (OSVZ/OSPOD) nabízejí veřejně přístupné standardy kvality SPOD - informace o obsahu a rozsahu sociálně-právní ochrany dětí, místní a časové dostupnosti SPOD, prostředí a podmínkách zajišťování SPOD, dále informace o personálním zabezpečením výkonu SPOD s veřejně přístupnými kontakty na konkrétní pracovníky SPOD a další navazující informace.

Tištěná podoba informačních materiálů

Pracoviště OSPOD informuje širokou veřejnost prostřednictvím informačního letáku – Informace pro dospělé, Informace pro děti a mládež se základními informacemi o SPOD a článků, které vycházejí podle potřeby v místním periodiku (Dobrušský zpravodaj). Důležitým zdrojem informací o SPOD a o návazných službách pro rodiny s dětmi jsou informační materiály na nástěnkách, informačních panelech a stojanech umístěných v prostorách OSPOD. Informační materiály jsou k dispozici i v jednotlivých kancelářích OSPOD.

OSPOD poskytuje sociálně-právní ochranu dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:

Role OSPOD

1. VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA NEPŘÍZNIVÉHO VÝVOJE DÍTĚTE

2. VEŘEJNOPRÁVNÍ OPATROVNICTVÍ A VEŘEJNÉ PORUČENSTVÍ DÍTĚTE

Činnosti zajišťované OSPOD vychází z legislativy, a to ze Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
K naplnění obou výše uvedených rolí vykonávají v rámci své agendy kvalifikovaní zaměstnanci OSPOD práci zejména v tomto rozsahu (stručný přehled):

péče o dítě, rodinu, opatrovnictví

kolizní opatrovnictví

kuratela pro děti a mládež (kurátor pro děti a mládež – odborný specializovaný pracovník)
Zabývá se výchovnými problémy a trestnou činností dětí do 18 let, mladistvými od 15 do 18 let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku, dětmi a mladistvými s opakovanými závažnými poruchami chování (např. záškoláctví, útěky z domova, agresivit, alkoholismus, prostituce, drogy).

náhradní rodinná péče
Náhradní rodinná péče je formou péče v případech, kdy se rodiče z nejrůznějších důvodů nejsou schopni nebo ochotni starat o své děti a zajistit jim tak vše potřebné pro jejich vývoj.

Každá pracovnice OSPOD se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech (agendách):

OSPOD podává návrhy k soudu např. na:

Pracovníci OSPOD jsou oprávněni navštěvovat rodinu a dítě v místě bydliště, ve škole, školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, k pořizování obrazových a zvukových záznamů tohoto prostředí, vedou evidence a spisové dokumentace dětí a rodin, provádí pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, zpracování IPOD, věnují se preventivní činnosti atd.

Informace k základní skupině SPOD – děti

Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do 18 let věku, které žijí ve správním obvodu ORP Dobruška bez rozdílů a jakékoliv diskriminace.

S ohledem na fakt, že hlavní cílovou skupinou OSPOD jsou děti, přizpůsobují pracovníci OSPOD způsob a formu komunikace jejich věkové a rozumové zralosti. Citlivě a s maximálním ohledem je přistupováno k vyjádření dětí, k jejich pocitům a přáním s důrazem na to, aby nedošlo k negativnímu zásahu do jejich citového a psychického vývoje. Pracovníci OSPOD děti informují o všech závažných záležitostech a naléhavých věcech, které se k nim vztahují a vyžadují pomoc a radu. Pracovníci OSPOD jsou připraveni poskytnout dětem pomoc a radu, když mají např. problémy samy se sebou (útěk z domova – strach z návratu domů, strach co bude v životě dál, žívání alkoholu, drog apod.), problémy doma (násilí v rodině, rodiče bijí dítě, rodiče pijí alkohol, rodiče nepřijdou domů, užívají drogy, nedostatek jídla, nedostatek oblečení, vyhrocená rozvodová atmosféra v rodině apod.), problémy s vrstevníky, ve škole (projevy šikany a není zastání u učitelů, ubližování, nedostatek klidu pro přípravu do školy z důvodu mnoha povinností či vysoce negativně laděné atmosféře v domácím prostředí apod.) a jiné.

Děti jsou upozorněny na povinnosti a jejich práva včetně práva na podání stížnosti (např. v případě rozhodnutí o jejich ústavní výchově nebo umístění do zařízení vyžadující okamžitou pomoc). Jsou upozorněny na to, že se mohou vyjadřovat ke všemu, co se jich bezprostředně dotýká a že mají právo na poskytnutí pomoci k ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů.

Vybrané informace pro děti jsou umístěny na webových stránkách MěÚ Dobruška, na informačních nástěnkách a letáku – Informace pro děti a mládež.

 Legislativa

Sociálně-právní ochrana dětí se řídí především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S činností souvisejí i další právní předpisy, zejména:

Všechny předpisy v platném znění

Další legislativa