Navigace

Obsah

Pokyny a činnosti při mimořádných událostech

Evakuace a ukrytí
Činnost před evakuací nebo ukrytím

Zásady při ukrytí v domě

Evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístěním osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí; přednostně se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:


Evakuace se plánuje:

Úkoly zabezpečení evakuace:

Evakuaci zajišťují:

Evakuační středisko - zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany.

Znak

Umísťuje se zpravidla v místě mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu.

Přijímacím střediskem se rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které zajišťuje příjem evakuovaných osob, přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst, první zdravotnickou pomoc, odvoz nemocných, informování.

Za provedení evakuace při mimořádných událostech zodpovídá ze zákona č. 239/2000 Sb., o IZS krajský úřad, jehož úkoly plní HZS kraje, který organizuje a koordinuje evakuaci (§ 10, odst. 5 písm. f). Evakuaci samotnou zajišťuje obecní úřad!

Za provedení evakuace při vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) odpovídá hejtman, který organizuje a koordinuje evakuaci, viz zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení, § 14, odst. 3 písm. b). V době krizového stavu nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území starosta obce, viz zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení §23 odst. 1 písm. b).

 Evakuační zavazadlo

Mimořádné situace si mohou vyžádat rychlé opuštění Vašeho bytu nebo domu. Pro nutnost provedení evakuace nebo ukrytí je potřeba mít připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo.

Pro přípravu evakuačního zavazadla jsou vhodné:

Evakuační zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou.

Příprava evakuačního zavazadla vyžaduje rozvahu i rychlost!


Obsah evakuačního zavazadla:

Do evakuačního zavazadla nelze brát:

Zabezpečení domácích zvířat

Pokud budete nuceni opustit své bydliště, připravte k evakuaci i své domácí zvíře.

To můžete umístit:

Žádný legislativní akt neurčuje ochranu domácích zvířat při mimořádných událostech a krizových situacích!

Pro případ evakuace domácího zvířete si nachystejte:

Je nepřípustné brát domácí zvířata při evakuaci do přijímacích středisek a do míst, kde je pohromadě ubytováno více lidí!

Organizace, které mohou zabezpečit Vaše domácí zvíře v krizové situaci:
Východní Čechy
Název Druh zvířat Počet Jméno zástupce Adresa Telefon
Útulek Ledňáček psi 8 Cibulka Václav Malecká ul., Chrudim 469 622 691
603 866 701
Útulek MěÚ Heřmanův Městec psi 5 Kumpera Vladimír Veselá 655, Heřmanův Městec 469 696 346
469 696 285
Útulek pro psy MěÚ Havlíčkův Brod psi 20 Rippelová Eva Mírovka 15, Havlíčkův Brod 569 438 188
Útulek Úřadu města HK psi 25 Ing. Kamenický Pavel Vet. nemocnice Věkoše, Hradec Králové 495 751 437
Městský útulek Pardubice všechna zvířata 26+10
(psi+ kočky)
MVDr. Tlučhoř Vladimír, CSc. Štrossova 239, Pardubice 466 610 530
e-mail
Psí domov psi 30 Štěpánková Jana Lukavice 222, Rychnov n/Kn 494 542 162
Městský psí útulek Turnov psi 12 Ing. Fišer Zdeněk Koňský trh 200, Turnov 481 313 474
481 366 303
732 135 193
608 281 443
Mikroazyl pro kočky (LOZ) kočky 30 Dudová Milena Malý Rohozec 157, Turnov  
Městský útulek pro opuštěné psy psi 5 Ing. Antoš Marek areál TSMS, TGM 35, Svitavy 461 550 211
Útulek Dej pac psi 40 Mráz Stanislav Sběrné suroviny, Svoboda n/Ú 499 972 883
Útulek MěÚ psi 40 Antonín Martin za tenisovými kurty, Dvůr Králové n/L 603 765 843
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy psi 25 Moravcová Zdena Vrbová 459, Trutnov 603 872 653
Městský útulek pro zatoulané psy psi 12 Sojka Pavel Vysocká 60, Žďár n/S 616 621 590
616 623 407
Útulek MěÚ Velké Meziříčí psi 3 Krátká Helena Zámecká 21, Velké Meziříčí 566 521 433

Jak se chovat při zjištění trestného činu
Zásady:

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Jak se chovat při ohrožení střelnou zbraní

Činnost při požáru

Požáry hořlavých látek se dělí do těchto tříd:
A - Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím
B - Požáry kapalin či látek přecházejících do kapalného skupenství
C - Požáry plynů
D - Požáry kovů
E - Požáry elektrických zařízení
Požární třída Přenosný hasicí přístroj
Vodní Pěnový Sněhový Práškový Halonový
hasí
A Výborně Dobře Omezeně
nepoužívat na
sypké hmoty
Omezeně
univerzál
dobře
-
B - Výborně Dobře Výborně Výborně
C - - Dobře Dobře Dobře
D - - Nesmí se
používat
Univerzál
dobře
Nesmí se
používat
E - - Výborně Dobře Výborně

Hrozba bombovým útokem

Anonymní oznámení o uložení nástražného výbušného systému (dále jen bomby) nebo nebezpečné látky je většinou směrováno do objektů nebo míst, kde se nachází velké množství lidí. Účelem takového oznámení je vyvolání stavů strachu a paniky. Vždy se však musí počítat, že výhružka může být uskutečněna a každé takové oznámení se musí brát vážně.

Druhy ohrožení výbušným nástražným systémem:

Hrozba použití výbušné látky:

Nejčastější druh ohrožení. Většinou se sice jedná o plané poplachy, všechny tyto hrozby se však musí prověřovat a v případě nálezu podezřelých předmětů i odborně řešit.

Nález podezřelého předmětu:

Podezřelým předmětem je takový předmět, jehož umístění, původ, vnější forma, majitel nebo okolnosti výskytu nejsou známy nebo jsou podezřelé a který by z těchto důvodů mohl být nástražným nebo nástražným výbušným systémem nebo předmětem obsahujícím nebezpečné látky. Vyhodnocení, zda se jedná o podezřelý předmět je značně subjektivní záležitost.

Specifickým podezřelým předmětem se mohou stát podezřelé poštovní zásilky.

V případě nálezu podezřelého předmětu provádí specialisté zjišťování, zda se nejedná o výbušný nástražný systém a vyžadují spolupráci ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Nález nástražného systému - bomby:

Nástražný výbušný systém je systém, který tvoří výbušný předmět, výbušná nebo zápalná látka nebo pyrotechnický prostředek a funkční prvky iniciace. Tento systém je pak schopný za určených podmínek vyvolat výbuch, požár nebo únik nebezpečných látek. Obal většinou skrývá pravý účel předmětu, anebo je nástražný výbušný systém dobře ukryt. Někdy bývá volně uložen na veřejně přístupném prostoru a hned je zřejmý jeho účel.

V případě jeho nálezu spolupracuje policie s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Základní zásady postupů při hrozbě použití výbušniny

Zásady chování při oznámení hrozby použití bomby

Doporučení pro organizace

Dle zahraniční literatury se doporučuje mít připraven následující formulář hlášení:


Podezřelé zásilky

Nebezpečí teroristikého použití antraxu nebo jiné biologické látky je na našem území velice nízké.

Znaky podezřelých zásilek jsou tyto:

Obecné zásady manipulace s podezřelými zásilkami:

Omezte styk s podezřelou zásilkou!

Antrax nebo jiná biologická látka nepředstavuje okamžité ohrožení osob a proto s podezřelou zásilkou zacházejte vždy s rozmyslem.

Doplněné zásady manipulace s podezřelými zásilkami u firem

Pokud při otevření se ze zásilky sype neznámá látka:

Krajský hygienik ve spolupráci s lékařem infekčního oddělení rozhoduje, zda u osob, které přišly do styku s neznámou látkou, budou preventivně nasazena antibiotika.

Příznaky zasažení nebezpečnou biologickou látkou jsou:

Možné příznaky zasažení antraxem nebo jinou nebezpečnou biologickou látkou se mohou objevit do 1 dne až 8 týdnů. První příznaky se však objevují často do tří dnů a po týdnu je skoro jisté, že se už neobjeví.

Při objevení příznaků:

Poznámka:

Podezřelé zásilky od policie nebo hasičů přebírá Státní úřad pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, kde se po rozborech nepoužitelné předměty dávají k likvidaci nebo jsou použity jako důkazní materiál nebo po prověření jsou vráceny do poštovního styku.

Činnost při smogové situaci

Pokud dojde k vyhlášení smogové situace, je nutné dodržovat následující pokyny: