Menu

Město Dobruška

Odbor rozvoje města


Základní informace

Popis činnosti:

 • spolupracuje s vedením města při získávání dotací a grantů v rámci kraje, ČR a EU,
 • na úseku regionálního rozvoje vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, tzn.: zajišťuje realizaci "Programu obnovy venkova" (sběr žádostí, administrace, kontrola), poradenství a metodickou činnost obcím v jednotlivých programech státní podpory realizovaných prostřednictvím státního rozpočtu, fondů (SFRB, SFŽP, SFDI, apod.) a fondů EU, dále usměrňuje rozvoj území v souladu se strategickými a rozvojovými programy, spolupracuje na řešení rozvoje příhraničních oblastí a hraničních přechodů, spolupracuje s mikroregiony,
 • plní další úkoly spojené s rozvojem regionu a kraje dle požadavků města, krajského úřadu a ústředních orgánů státní správy.


Úsek investic:

 • vykonává činnost související s přípravou a realizací investiční výstavby a drobných staveb (tzn. že předkládá radě města ke schválení také návrhy podmínek pro výběrová řízení na jejich dodavatele),
 • zadává vypracování předprojektové dokumentace a zajišťuje její posouzení a schválení, zajišťuje vypracování projektové dokumentace investiční výstavby a podle potřeby též u rozsáhlejších rekonstrukcí nebo oprav, nebo úprav se změnou užívání staveb a zajišťuje její schválení, a to vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zadává realizaci staveb, zajišťuje realizaci staveb, vykonává všechny funkce investora u všech staveb, jejichž investorem je město, a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • provádí stavební dozor, případně zajišťuje výkon technického dozoru u dodavatelských firem,
 • organizuje kolaudaci dokončených staveb, zajišťuje vydání kolaudačních souhlasů dle § 120 a 122 stavebního zákona,
 • kontroluje obsah smluv a jejich dodatků s dodavateli všech prací, které souvisejí se zajištěním přípravy a realizace staveb; kontroluje jejich soulad se schváleným rozpočtem,
 • odpovídá za dodržování rozpočtované ceny jednotlivých investičních akcí, podněcuje řešení nežádoucích rozdílů v ceně,
 • kontroluje faktury na dodávky prací, tzn. předkládá podklady k účetnímu převedení dokončených staveb a strojů (dodávky investiční a neinvestiční) a předává je uživatelům,
 • připravuje ve spolupráci s vedením města prognózy rozvoje města, navrhuje pořadí přípravy a realizace investic z pohledu potřeb města, navrhuje úpravy rozpočtu města a předkládá je městským orgánům ke schválení,
 • připravuje přehled potřeb drobných staveb a nezbytných stavebních úprav staveb, inženýrských sítí a technické vybavenosti města,
 • úzce spolupracuje s odborem správy majetku města, dále s odborem výstavby, regenerační komisí rady města a technickými službami města,
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-technického i z hlediska rozvoje těchto sítí a zajišťuje jejich koordinaci,
 • při své činnosti se řídí zákonem o obcích, schváleným územním plánem města, usneseními orgánů města,
 • zastupuje město při řízeních týkajících se jejich činnosti a hájí jeho zájmy.


Úsek územního plánování:

 • vykonává státní správu pro obce (v případě jejich zájmu):
  Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziřící, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, Trnov a Val
 • pořizuje územně analytické podklady
 • pořizuje územní plány
 • pořizuje regulační plány


Úsek majektu města

 • zabezpečuje hospodaření s majetkem města
 • vede evidenci veškerého majetku města (kromě materiálu a zboží), porovnává ji s účetní evidenci, připravuje podklady pro účetní operace týkající se majetku města, připravuje podklady pro inventarizaci a zajišťuje její řádné provedení, připravuje podklady pro vyřazení majetku z evidence, zajišťuje jeho vyřazení, navrhuje a zajišťuje způsoby likvidace majetku
 • zajišťuje zařazení investic do evidence majetku města
 • vede evidenci žádostí o koupi nebo pronájem movitého či nemovitého majetku města
 • připravuje a zajišťuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města týkající se majetku města a plní úkoly vyplývající z jejich usnesení, které se týkají tohoto majetku
 • připravuje a zajišťuje podklady pro vyhotovení majetkoprávních smluv města, týkajících se jeho majetku a při jejich vyhotovení spolupracuje s právníkem města, vede evidenci těchto majetkoprávních smluv a zajišťuje kontrolu jejich dodržování
 • připravuje a zajišťuje podklady pro vymáhání pohledávek a soudní jednání, týkající se majetku města a jeho majetkoprávních smluv
 • zajišťuje podklady pro znalecké oceňování majetku města i jeho samotné oceňování
 • zajišťuje podklady z katastru nemovitostí a pozemkových knih a zápisy do katastru nemovitostí týkající se majetku města
 • zajišťuje zpracovávání a podávání daňových přiznání daně z převodu nemovitostí
 • zabezpečuje vybírání nájemného a vyúčtování záloh od nájemníků na základě majetkoprávních smluv, upomíná neplatiče před zahájením soudního vymáhání
 • spravuje budovy městského úřadu, tj. čp. 1, 11, 26, 32, 57 a 629, tzn. zajišťuje provoz, údržbu (objednává revize výtahů, revize EZS, revize elektro, revize hasicích přístrojů) a běžné opravy budov úřadu a v nich umístěného nábytku na základě písemných požadavků jednotlivých odborů a ostatních jednotek městského úřadu, sleduje odběr vody, plynu, elektřiny
 • zajišťuje realizaci požadavků (písemných) jednotlivých odborů a ostatních jednotek městského úřadu na vybavení kanceláří (mimo výpočetní techniky a kopírek)
 • ve spolupráci s muzeem a starostou města zajišťuje péči o kulturní památky a památky místního významu na území města
 • podle o státní památkové péči eviduje a dokumentuje nemovité a movité památky v obvodu jeho působnosti, vede seznam kulturních památek ve svém územním obvodu dle výpisu z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky na základě žádosti vlastníka kulturní památky, po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu
 • vydává stanoviska pro rozhodování orgánů územního plánování nebo stavebních úřadů, jde-li o nemovitou kulturní památku, vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci z hlediska státní památkové péče
 • vyjadřuje se v řízení o prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení
 • kontroluje a koordinuje činnost separačního dvora
 • zajišťuje koordinaci svozu komunálního odpadu z území Města Dobrušky mezi občany, firmou svážející komunální odpad, technickými službami a firmou EKO-KOM
 • zajišťuje podklady pro fakturaci za tříděný odpad - obaly
 • zodpovídá za likvidaci černých skládek na pozemcích města ve spolupráci s technickými službami
 • dbá o rozvoj vodovodů a kanalizací, odpovídající potřebám města, zajištěním jeho zpracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
 • připravuje obecně závazné vyhlášky které upravují způsob náhradního zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod podle místních podmínek a které stanoví úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky)
 • spolupracuje s právnickými osobami, kterým je pronajat obecní majetek související s pitnou vodou a odpadními vodami, kontroluje plnění nájemních smluv a předkládá orgánům obce návrhy na údržbu a opravy tohoto majetku
 • předkládá orgánům města návrhy na využití, údržbu a opravy majetku nepronajatého, týkajícího se pitné vody, odpadních vod a dešťových vod
 • předkládá návrh na provedení technického auditu vodovodů a kanalizací ministerstvu za účelem zjištění technického stavu vodovodů a kanalizací, oprávněnosti vynaložených provozních nákladů, jakož i pořizovacích nákladů a nákladů navrhovaného rozvoje vodovodů a kanalizací
 • podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zajišťuje veřejnosprávní kontrolu v příspěvkových organizacích města (mateřská škola, základní školy, dům dětí a mládeže a základní umělecká škola)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
4
9
3
10
3
11
4
12
3
13
4
14
5
15
6
16
5
17
4
18
4
19
4
20
4
21
4
22
4
23
5
24
5
25
5
26
5
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
2
2
3

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 12 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/11 °C
sobota 25. 5. déšť 21/12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 19/12 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-05-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 259.28 kB

Výstava Josefa Noska a Nikoly Lesákové

Výstava obrazů Jiřího Šlitra

Hudební show kapel ZUŠ

Dobrušská pouť

Kino na náměstí

Výstava dřevořezeb

Den IZS

Vystoupení VUS Ondráš

Koncert Prague Queen

Červen - měsíc dětí v Dobrušce

Florbalová horečka - poděkování družstvu žen FBC

Třídí celá Dobruška

Semínkovna

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa