Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Svátek

Dnes je 15.12.2018

Svátek má Radana

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 12. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo, během dne místy až polojasno, ojediněle slabé sněžení. Denní teploty -3 až 1°C. Noční teploty -2 až -6°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Základní informace

Popis činnosti
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje zejména agendy:
 • Sociální práce
 • Veřejné opatrovnictví
 • Komunitní plánování sociálních služeb
 • Koordinace protidrogových aktivit
 • Zdravotnictví – Vydávání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky
 • Sociálně-právní ochrana dětí (orgán sociálně-právní ochrany dětí = OSPOD)
 

Sociální práce

Působnost obecního úřadu III typu v oblasti výkonu sociální práce je upravena zejména Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Realizovat činnosti sociální práce a koordinovat poskytování sociálních služeb na obecní úrovni ukládá sociálním pracovníkům jako povinnost § 92 a § 93a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 7, § 63, 64, § 65 Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Výkon sociální práce zajišťuje sociální pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška pro obvod: Bačetín, Sudín, Bohdašín, Vanovka, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné, Šediviny, Dobruška, Domašín, Běstviny, Mělčany, Pulice, Spáleniště, Dobřany, Chlístov, Janov, Tis, Kounov, Hluky, Nedvězí, Rozkoš, Šediviny, Ohnišov, Zákraví, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Chábory, Lhota Netřeba, Pohoří, Sedloňov, Polom, Sněžné, Val, Provoz.

Sociální práce je profesionální aktivita. Zabývá se poskytováním pomoci a podpory osobám, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální práce si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit začleňování jednotlivců, skupin i komunity. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pomáhá lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, dále osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, osobám vedoucím rizikový způsob života nebo osobám ohroženým domácím násilím případně jinou trestnou činností apod.

Nepříznivá sociální situace: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vymezuje nepříznivou sociální situaci jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných vážných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Cílovými skupinami sociálního pracovníka jsou zejména:
 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života,
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • osoby, které ztratili přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy,
 • imigranti,
 • rodiny s dětmi,
 • osoby neschopné splácet závazky a pohledávky.

Vybrané činnosti sociálního pracovníka jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty a formuláře.

Sociální pracovník pomáhá potřebným osobám např. v následujících nepříznivých sociálních situacích spojených s/se:
 • zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • péčí o osobu závislou na pomoci jiné osoby,
 • omezením svéprávnosti,
 • příslušností k národnostní menšině nebo lokální komunitě,
 • osamělostí osoby,
 • návratem z ústavního zařízení (sociální kurátor),
 • návratem a důsledky výkonu trestu odnětí svobody (sociální kurátor),
 • rizikem ztráty bydlení, nevyhovujícím bydlením,
 • ztrátou zaměstnání,
 • sociální událostí ovlivňující situaci osoby/skupiny/komunity,
 • rizikovým způsobem života (závislosti, trestná činnost apod. – sociální kurátor),
 • agresí, domácím násilím, týráním, zneužíváním, zanedbáváním apod. (z hlediska oběti i pachatele),
 • nízkými příjmy a dluhovou problematikou,
 • imigrací.

Sociální pracovník – sociální kurátor
Sociální kurátor (kurátor pro dospělé) využívá všech metod sociální práce a nabízí odbornou pomoc především:
 • osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovyči výkonu trestu,
 • osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby,
 • osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
 • osobám po ukončení léčby chorobných závislostí,
 • osobám, které nemají dostatečně vhodně naplněny životně důležité potřeby v souvislosti s tím, že jsou osobami bez přístřeší.
 

Veřejné opatrovnictví

Výkon funkce veřejného opatrovníka obcí je výkonem přenesené působnosti.
 • Opatrovnictví je druh právního vztahu mezi opatrovníkem a opatrovancem. Je ochranným prostředkem a podporou pro osoby, které mají v důsledku duševního onemocnění, mentálního postižení, degenerativního onemocnění nebo těžkého tělesného či smyslového postižení potíže (v různé míře) s rozhodováním o svých záležitostech.
 • Opatrovník opatrovance zastupuje, hájí jeho práva a je oprávněn za něj právně jednat, případně spravovat jeho majetek (dle rozsahu uvedeném v rozhodnutí soudu). Opatrovník jedná s maximálním respektem k vůli a přáním opatrovance, rozhoduje spolu s ním, případně podle jeho vůle. Jedno z nejvýznamnějších pravidel pro rozhodování opatrovníka o záležitostech opatrovance upravuje § 467 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Soud se při jmenování opatrovníka řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Posloupnost při hledání vhodného opatrovníka je upravena v § 471 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Soud přednostně jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou. Není-li možné ani to, jmenuje soud jinou vhodnou osobu nebo obec, tj. VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA. Obec výkon dané funkce musí převzít.

Legislativní zdroje související s výkonem veřejného opatrovnictví jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty a formuláře.

Komunitní plánování sociálních služeb

 • je proces, který vede k vytvoření efektivního, fungujícího systému sociálních služeb, které jsou dostupné pro všechny občany daného území, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány,
 • je proces, který mapuje, vyhodnocuje stávající systém sociálních služeb a podle potřebnosti posiluje kapacitu či kvalitu stávajících služeb nebo podporuje zavedení služby nové,
 • základním předpokladem zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb je aktivizace tří základních skupin – zadavatelů (ti, kdo služby platí – zejména obce, kraje), poskytovatelů (ti, kdo služby provozují) a uživatelů (ti, kdo služby přijímají),
 • výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu je komunitní plán, který odpovídá místním podmínkám a potřebám.

Komunitní plán
 • je dokument, který stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v obci, mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů,
 • je předkládán zastupitelstvu obce ke schválení.
Mezi pozitiva komunitního plánování patří např.:
 • posílení sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování, prevence sociálního vyloučení jednotlivců i skupin,
 • zapojení občanů jako uživatelů do rozhodovacího procesu plánování,
 • zvyšování efektivity při financování sociálních služeb,
 • zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v daném území, rozšíření jejich nabídky atd.
 

Koordinace protidrogových aktivit

Funkce protidrogového koordinátora je zřízena na základě Zákona č. 65/2017Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Hlava VII Protidrogová politika, v platném znění. Zejména tímto zákonem se protidrogový koordinátor řídí.

V rámci samostatné působnosti místní protidrogový koordinátor zejména:
 • napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky, tyto činnosti koordinuje, má obecný přehled o dění v této oblasti, jak na úrovni prevence, léčby, tak represe,
 • spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí.
 

Zdravotnictví

V souladu zejména se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů zabezpečuje Městský Úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem („opiátové tiskopisy“):
 • vydává recepty a žádanky na léčiva obsahující návykové látky,
 • vede evidenci a distribuci tiskopisů žádanek a receptů s modrým pruhem,
 • zajišťuje likvidaci neplatných, znehodnocených a nepotřebných tiskopisů ze zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává Městský úřad Dobruška přenesenou působnost jako obec s rozšířenou působností.
 

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Městský Úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a § 118 Zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění se provádí dle příslušných ustanovení Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze ustanovit z těchto důvodů:
 • kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
 • kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat,
 • nemůže-li oprávněný příjemce, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat (zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu).
 

 Sociálně-právní ochrana dětí

 • Poskytuje právní porady rodičům, dětem a jiným občanům odpovědným za výchovu dětí ve věcech výchovy a výživy.
 • Sepisuje návrhy na provedení úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, styku, určení otcovství, změna příjmení nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí, a děti u jednání u soudu zastupuje jako opatrovník.
 • Podává návrhy na zbavení rodičovských práv, nařízení ústavní výchovy, nařízení dohledu nebo jeho zrušení.
 • Podává žalobu na určení otcovství, v tomto řízení děti zastupuje.
 • Podává trestní oznámení při neplnění vyživovací povinnosti rodičů a podněty k zahájení k zahájení trestního stíhání při podezření z mravního ohrožení dětí.
 • Posuzuje situaci dětí před vydáním předběžného opatření o jejich odnětí z dosavadního prostředí a zajišťuje jejich umístění v náhradní výchově, zajišťuje doklady k umístění v dětském domově.
 • Řeší náhradní rodinnou péči - pěstounská péče, osvojení.
 • Provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých a sleduje jejich účinnost.
OSPOD

Každá pracovnice sociálně-právní ochrany dětí  se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech.
Do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Dobruška patří obce Bačetín, Sudín, Bohdašín, Vanovka, Bystré, České Meziříčí, Skršice, Tošov, Deštné v Orlických horách, Dobré, Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné, Šediviny, Dobruška, Běstviny, Domašín, Chábory, Křovice, Mělčany, Pulice, Spáleniště, Dobřany, Chlístov, Janov, Tis, Kounov, Hluky, Nedvězí, Rozkoš, Šediviny, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Městec, Ohnišov, Zákraví, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Čánka, Dobříkovec, Podbřezí, Chábory, Lhota Netřeba, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Polom, Semechnice, Podchlumí, Sněžné, Trnov, Houdkovice, Zádolí, Záhornice, Val, Provoz.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví spolupracuje s úřadem práce, oddělením státní sociální podpory, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, s okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení, s okresním soudem, s úřadem práce, s azylovými domy, s domovy důchodců a dalšími orgány při řešení individuálních případů.

Formy informací o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD

Pracovníci OSPOD respektují Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Při sdělování informací je kladen důraz na ochranu osobních a citlivých údajů o klientech. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 57 zejména ve vztahu k § 51) přikazuje pracovníkům OSPOD zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a v přímé souvislosti s ním.

Ústně sdělované informace – telefonicky, osobně

Všichni pracovníci OSPOD jsou kompetentní k podávání základních informací týkajících se výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Informace jsou poskytovány osobně nebo telefonicky, a to jak na pracovišti OSPOD  tak v terénu. V mimopracovní dobu, víkendy a státní svátky lze v naléhavých, neodkladných případech kontaktovat Městskou policii v Dobrušce na číslo 494 629 572, 602 491 619 – hlídkový telefon nebo Policii ČR na čísle 158. Policie krizovou skutečnost vyhodnotí a v případě potřeby kontaktuje pracovníka OSPOD, který drží pohotovostní službu a v součinnosti je klientovi poskytnuta pomoc.

Dálkový přístup – internetové stránky – Město Dobruška

www.mestodobruska.cz
Webové stránky MěÚ Dobruška (OSVZ/OSPOD) nabízejí veřejně přístupné standardy kvality SPOD - informace o obsahu a rozsahu sociálně-právní ochrany dětí, místní a časové dostupnosti SPOD, prostředí a podmínkách zajišťování SPOD, dále informace o personálním zabezpečením výkonu SPOD s veřejně přístupnými kontakty na konkrétní pracovníky SPOD a další navazující informace.

Tištěná podoba informačních materiálů

Pracoviště OSPOD informuje širokou veřejnost prostřednictvím informačního letáku – Informace pro dospělé, Informace pro děti a mládež se základními informacemi o SPOD a článků, které vycházejí podle potřeby v místním periodiku (Dobrušský zpravodaj). Důležitým zdrojem informací o SPOD a o návazných službách pro rodiny s dětmi jsou informační materiály na nástěnkách, informačních panelech a stojanech umístěných v prostorách OSPOD. Informační materiály jsou k dispozici i v jednotlivých kancelářích OSPOD.

OSPOD poskytuje sociálně-právní ochranu dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:
 • Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • Působení směřující k obnově narušených funkcí rodiny
 • Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale či dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Činnosti zajišťované OSPOD vychází z legislativy, a to ze Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci své agendy kvalifikovaní zaměstnanci OSPOD vykonávají práci zejména v tomto rozsahu:

Odborné poradenství
opatrovnictví – péče o dítě, rodinu
 • poskytování poradenství při řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, úpravy styku, určení a popření otcovství, změně příjmení nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí – exekuce
 • poskytování poradenství v oblasti výchovy dětí, posilování rodičovských kompetencí, při řešení každodenních problémů spojených s výchovou a výživou všem rodičům, rodičům v obtížné životní situaci, ale také dětem a dalším osobám zodpovědným za výchovu dětí-  t. j. pěstounům, prarodičům, učitelům a dalším osobám v případě jejich zájmu a potřeby
 • poskytování sociálního poradenství
kuratela pro děti a mládež (kurátor pro děti a mládež)
 • poskytování sociálního poradenství v oblasti výchovných problémů s nezletilými dětmi do 15 let a mladistvými nad 15 let do 18 let, projednávání výchovných nedostatků a chování s dítětem a jeho rodiči, doporučení další odborné pomoci rodičům i jejich dětem
 • realizace výchovných opatření (napomenutí, dohled nad výchovou nezletilých a mladistvých apod.) v případě, že rodiče řádně neplní svoje rodičovské povinnosti, nezletilí jsou opakovaně projednáváni pro přestupek nebo výchovné problémy a odborná pomoc nebyla účinná
 • spolupráce se školskými a dalšími institucemi – školami, soudy, Policií ČR, Probační a mediační službou atd. při řešení např. záškoláctví, šikany, přestupků apod., na žádost škol a školských zařízení se účastní výchovných komisí
náhradní rodinná péče
 • poskytování poradenství pro osoby, které uvažují o osvojení dítěte, o pěstounské péči, či o pěstounské péči na přechodnou dobu
 • přijímání žádostí žadatelů o NRP, kompletace spisu a jeho postoupení krajskému úřadu, který je oprávněn ke zprostředkování náhradní rodinné péče
 • spolupráce s osobami, které se staly pěstouny na přechodnou dobu, dlouhodobými pěstouny nebo osvojiteli a zároveň s organizacemi, které uzavírají dohody s pěstouny
 • případná možnost uzavření dohody s MěÚ Dobruška

Zastupování nezletilých dětí u soudního jednání jako kolizní opatrovník
 • Kolizním opatrovníkem se rozumí OSPOD MěÚ jmenovaný okresním soudem, který dítě zastupuje v opatrovnickém řízení, protože dítě ohrožuje kolize (konflikt) zájmů dítěte a rodičů nebo vzájemný konflikt rodičů.
 • Opatrovník má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte a podávat vyjádření při soudních jednáních v jeho prospěch. Není v pozici, která předpokládá obhajobu zájmů matky nebo otce dítěte. Kolizní opatrovník neurčuje, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu nebo na čí straně je vina. V otázkách péče a výchovy o děti je prioritně na rodičích, aby se v zájmu svých dětí dohodli. Rodičovská odpovědnost spočívá také mimo jiné ve schopnosti rodičů spolu komunikovat, spolupracovat ve věcech týkajících se dětí a v respektování jeden druhého jako rodiče.
 • Kolizní opatrovník na žádost soudu zjišťuje aktuální poměry rodičů a jejich dětí, popř. jiných osob zodpovědných za výchovu a podává zprávu k soudu o jejich poměrech, odpovídá na otázky soudu, zjišťuje stanovisko nezletilých dětí, pokud jsou schopni svůj názor formulovat.
 • Kolizní opatrovník má stejná procesní práva jako další účastníci řízení, může tedy předkládat návrhy na doplnění dokazování (znalecké posudky, zprávy odborníků, školy, listinné důkazy), má právo se odvolávat. Po pravomocném ukončení soudního řízení končí funkce kolizního opatrovníka (spis je vyřazen dle Směrnice).
 • Kolizní opatrovník se účastní přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, trestního řízení proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let.

Podávání návrhů k soudu na:
 • zbavení nebo omezení rodičovské odpovědnosti
 • nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, její prodloužení nebo zrušení
  • nařízení výchovného opatření dle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (napomenutí, omezení, dohled) nebo jeho zrušení
  • na zbavení nebo omezení rodičovských práv, pokud je to v zájmu nezletilého dítěte
  • na určení nebo popření otcovství
  • svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
  • předběžné opatření, je-li ohroženo zajištění uspokojování základních potřeb dítěte, jeho zdraví nebo život dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Pracovníci OSPOD jsou oprávněni navštěvovat rodinu a dítě v místě bydliště, ve škole, školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, k pořizování obrazových a zvukových záznamů tohoto prostředí, vedou evidence a spisové dokumentace dětí a rodin, provádí pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, zpracování IPOD, věnují se preventivní činnosti atd.

Informace k základní skupině SPOD – děti

Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do 18 let věku, které žijí ve správním obvodu ORP Dobruška bez rozdílů a jakékoliv diskriminace.

S ohledem na fakt, že hlavní cílovou skupinou OSPOD jsou děti, přizpůsobují pracovníci OSPOD způsob a formu komunikace jejich věkové a rozumové zralosti. Citlivě a s maximálním ohledem je přistupováno k vyjádření dětí, k jejich pocitům a přáním s důrazem na to, aby nedošlo k negativnímu zásahu do jejich citového a psychického vývoje. Pracovníci OSPOD děti informují o všech závažných záležitostech a naléhavých věcech, které se k nim vztahují a vyžadují pomoc a radu. Pracovníci OSPOD jsou připraveni poskytnout dětem pomoc a radu, když mají např. problémy samy se sebou (útěk z domova – strach z návratu domů, strach co bude v životě dál, žívání alkoholu, drog apod.), problémy doma (násilí v rodině, rodiče bijí dítě, rodiče pijí alkohol, rodiče nepřijdou domů, užívají drogy, nedostatek jídla, nedostatek oblečení, vyhrocená rozvodová atmosféra v rodině apod.), problémy s vrstevníky, ve škole (projevy šikany a není zastání u učitelů, ubližování, nedostatek klidu pro přípravu do školy z důvodu mnoha povinností či vysoce negativně laděné atmosféře v domácím prostředí apod.) a jiné.

Děti jsou upozorněny na povinnosti a jejich práva včetně práva na podání stížnosti (např. v případě rozhodnutí o jejich ústavní výchově nebo umístění do zařízení vyžadující okamžitou pomoc). Jsou upozorněny na to, že se mohou vyjadřovat ke všemu, co se jich bezprostředně dotýká a že mají právo na poskytnutí pomoci k ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů.

Vybrané informace pro děti jsou umístěny na webových stránkách MěÚ Dobruška, na informačních nástěnkách a letáku – Informace pro děti a mládež.

 Legislativa

Sociálně-právní ochrana dětí se řídí především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S činností souvisejí i další právní předpisy, zejména:
 • Listina základních práv a svobod (Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LZPS, součást ústavního pořádku ČR)
 • Úmluva o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.)
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení MZV č. 34/1998 Sb.)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Všechny předpisy v platném znění

Další legislativa

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 109/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 112/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb. , o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 91/2012 Sb. , o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška  č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů