Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Svátek

Dnes je 27.4.2018

Svátek má Jaroslav

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 4. 2018

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Základní informace

Popis činnosti
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku poskytování sociálních služeb a pomoci
 • zajišťuje výkony spojené se sociálně-právní ochranou a náhradní rodinnou péčí, sociální prevenci nezletilých a mladistvých s výchovnými problémy
 • vyřizuje návrhy žádosti na finanční nebo věcnou pomoc občanům, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci a nemohou si tuto situaci vylepšit vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo jiných vážných důvodů
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu pro tyto obce: Dobruška, Bačetín, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřeží, Sedloňov, Sněžné, Val
 • vydává recepty a žádanky na léčiva obsahující návykové látky, vede jejich evidenci a zajišťuje likvidaci neplatných tiskopisů ze zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává přenesenou působnost

V oblasti samostatné působnosti:
 • provádí na základě vyžádání orgánů města sociální šetření a další úkoly související se sociálními službami
 • spolupracuje s jinými subjekty na úseku sociálních služeb
 • připravuje materiály v oblasti sociálních služeb a sociální péče na území města

Vykonává státní správu:
 • podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zvláštní příjemce důchodového pojištění)
 • podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (evidence receptů s modrým pruhem)
 • podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • podle zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • podle zákona č. 110/2006 Sb., zákon o životním a existenčním minimu
 • podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vydávání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečuje agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem (dále opiátové tiskopisy).

 • Výrobu a výdej těchto opiátových tiskopisů zajistí obecní úřady na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče, nebo jejich zplnomocněných zástupců (dále jen osoby oprávněné).
 • Znehodnocené nebo poškozené opiátové tiskopisy jsou osoby oprávněné povinny odevzdat výdejci, tj. obecnímu úřadu, k jejich dalšímu opatření.
 • Při ukončení nebo zániku činnosti jsou osoby oprávněné, jejich pověření zástupci či rodinní příslušníci povinni odevzdat opiátové tiskopisy do 10 dní obecnímu úřadu obcí s rozšířenou působností.
   

Péče o občany společensky nepřizpůsobené - pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, lidem žijícím nedůstojným způsobem života.

 Sociálně-právní ochrana dětí

 • Poskytuje právní porady rodičům, dětem a jiným občanům odpovědným za výchovu dětí ve věcech výchovy a výživy.
 • Sepisuje návrhy na provedení úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, styku, určení otcovství, změna příjmení nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí, a děti u jednání u soudu zastupuje jako opatrovník.
 • Podává návrhy na zbavení rodičovských práv, nařízení ústavní výchovy, nařízení dohledu nebo jeho zrušení.
 • Podává žalobu na určení otcovství, v tomto řízení děti zastupuje.
 • Podává trestní oznámení při neplnění vyživovací povinnosti rodičů a podněty k zahájení k zahájení trestního stíhání při podezření z mravního ohrožení dětí.
 • Posuzuje situaci dětí před vydáním předběžného opatření o jejich odnětí z dosavadního prostředí a zajišťuje jejich umístění v náhradní výchově, zajišťuje doklady k umístění v dětském domově.
 • Řeší náhradní rodinnou péči - pěstounská péče, osvojení.
 • Provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých a sleduje jejich účinnost.
OSPOD

Každá pracovnice sociálně-právní ochrany dětí  se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech.
Do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Dobruška patří obce Bačetín, Sudín, Bohdašín, Vanovka, Bystré, České Meziříčí, Skršice, Tošov, Deštné v Orlických horách, Dobré, Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné, Šediviny, Dobruška, Běstviny, Domašín, Chábory, Křovice, Mělčany, Pulice, Spáleniště, Dobřany, Chlístov, Janov, Tis, Kounov, Hluky, Nedvězí, Rozkoš, Šediviny, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Městec, Ohnišov, Zákraví, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Čánka, Dobříkovec, Podbřezí, Chábory, Lhota Netřeba, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Polom, Semechnice, Podchlumí, Sněžné, Trnov, Houdkovice, Zádolí, Záhornice, Val, Provoz.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví spolupracuje s úřadem práce, oddělením státní sociální podpory, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, s okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení, s okresním soudem, s úřadem práce, s azylovými domy, s domovy důchodců a dalšími orgány při řešení individuálních případů.

Formy informací o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD

Pracovníci OSPOD respektují Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Při sdělování informací je kladen důraz na ochranu osobních a citlivých údajů o klientech. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 57 zejména ve vztahu k § 51) přikazuje pracovníkům OSPOD zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a v přímé souvislosti s ním.

Ústně sdělované informace – telefonicky, osobně

Všichni pracovníci OSPOD jsou kompetentní k podávání základních informací týkajících se výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Informace jsou poskytovány osobně nebo telefonicky, a to jak na pracovišti OSPOD  tak v terénu. V mimopracovní dobu, víkendy a státní svátky lze v naléhavých, neodkladných případech kontaktovat Městskou policii v Dobrušce na číslo 494 629 572, 602 491 619 – hlídkový telefon nebo Policii ČR na čísle 158. Policie krizovou skutečnost vyhodnotí a v případě potřeby kontaktuje pracovníka OSPOD, který drží pohotovostní službu a v součinnosti je klientovi poskytnuta pomoc.

Dálkový přístup – internetové stránky – Město Dobruška

www.mestodobruska.cz
Webové stránky MěÚ Dobruška (OSVZ/OSPOD) nabízejí veřejně přístupné standardy kvality SPOD - informace o obsahu a rozsahu sociálně-právní ochrany dětí, místní a časové dostupnosti SPOD, prostředí a podmínkách zajišťování SPOD, dále informace o personálním zabezpečením výkonu SPOD s veřejně přístupnými kontakty na konkrétní pracovníky SPOD a další navazující informace.

Tištěná podoba informačních materiálů

Pracoviště OSPOD informuje širokou veřejnost prostřednictvím informačního letáku – Informace pro dospělé, Informace pro děti a mládež se základními informacemi o SPOD a článků, které vycházejí podle potřeby v místním periodiku (Dobrušský zpravodaj). Důležitým zdrojem informací o SPOD a o návazných službách pro rodiny s dětmi jsou informační materiály na nástěnkách, informačních panelech a stojanech umístěných v prostorách OSPOD. Informační materiály jsou k dispozici i v jednotlivých kancelářích OSPOD.

OSPOD poskytuje sociálně-právní ochranu dle Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:
 • Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • Působení směřující k obnově narušených funkcí rodiny
 • Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale či dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Činnosti zajišťované OSPOD vychází z legislativy, a to ze Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci své agendy kvalifikovaní zaměstnanci OSPOD vykonávají práci zejména v tomto rozsahu:

Odborné poradenství
opatrovnictví – péče o dítě, rodinu
 • poskytování poradenství při řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, úpravy styku, určení a popření otcovství, změně příjmení nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí – exekuce
 • poskytování poradenství v oblasti výchovy dětí, posilování rodičovských kompetencí, při řešení každodenních problémů spojených s výchovou a výživou všem rodičům, rodičům v obtížné životní situaci, ale také dětem a dalším osobám zodpovědným za výchovu dětí-  t. j. pěstounům, prarodičům, učitelům a dalším osobám v případě jejich zájmu a potřeby
 • poskytování sociálního poradenství
kuratela pro děti a mládež (kurátor pro děti a mládež)
 • poskytování sociálního poradenství v oblasti výchovných problémů s nezletilými dětmi do 15 let a mladistvými nad 15 let do 18 let, projednávání výchovných nedostatků a chování s dítětem a jeho rodiči, doporučení další odborné pomoci rodičům i jejich dětem
 • realizace výchovných opatření (napomenutí, dohled nad výchovou nezletilých a mladistvých apod.) v případě, že rodiče řádně neplní svoje rodičovské povinnosti, nezletilí jsou opakovaně projednáváni pro přestupek nebo výchovné problémy a odborná pomoc nebyla účinná
 • spolupráce se školskými a dalšími institucemi – školami, soudy, Policií ČR, Probační a mediační službou atd. při řešení např. záškoláctví, šikany, přestupků apod., na žádost škol a školských zařízení se účastní výchovných komisí
náhradní rodinná péče
 • poskytování poradenství pro osoby, které uvažují o osvojení dítěte, o pěstounské péči, či o pěstounské péči na přechodnou dobu
 • přijímání žádostí žadatelů o NRP, kompletace spisu a jeho postoupení krajskému úřadu, který je oprávněn ke zprostředkování náhradní rodinné péče
 • spolupráce s osobami, které se staly pěstouny na přechodnou dobu, dlouhodobými pěstouny nebo osvojiteli a zároveň s organizacemi, které uzavírají dohody s pěstouny
 • případná možnost uzavření dohody s MěÚ Dobruška

Zastupování nezletilých dětí u soudního jednání jako kolizní opatrovník
 • Kolizním opatrovníkem se rozumí OSPOD MěÚ jmenovaný okresním soudem, který dítě zastupuje v opatrovnickém řízení, protože dítě ohrožuje kolize (konflikt) zájmů dítěte a rodičů nebo vzájemný konflikt rodičů.
 • Opatrovník má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte a podávat vyjádření při soudních jednáních v jeho prospěch. Není v pozici, která předpokládá obhajobu zájmů matky nebo otce dítěte. Kolizní opatrovník neurčuje, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu nebo na čí straně je vina. V otázkách péče a výchovy o děti je prioritně na rodičích, aby se v zájmu svých dětí dohodli. Rodičovská odpovědnost spočívá také mimo jiné ve schopnosti rodičů spolu komunikovat, spolupracovat ve věcech týkajících se dětí a v respektování jeden druhého jako rodiče.
 • Kolizní opatrovník na žádost soudu zjišťuje aktuální poměry rodičů a jejich dětí, popř. jiných osob zodpovědných za výchovu a podává zprávu k soudu o jejich poměrech, odpovídá na otázky soudu, zjišťuje stanovisko nezletilých dětí, pokud jsou schopni svůj názor formulovat.
 • Kolizní opatrovník má stejná procesní práva jako další účastníci řízení, může tedy předkládat návrhy na doplnění dokazování (znalecké posudky, zprávy odborníků, školy, listinné důkazy), má právo se odvolávat. Po pravomocném ukončení soudního řízení končí funkce kolizního opatrovníka (spis je vyřazen dle Směrnice).
 • Kolizní opatrovník se účastní přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, trestního řízení proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let.

Podávání návrhů k soudu na:
 • zbavení nebo omezení rodičovské odpovědnosti
 • nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, její prodloužení nebo zrušení
  • nařízení výchovného opatření dle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (napomenutí, omezení, dohled) nebo jeho zrušení
  • na zbavení nebo omezení rodičovských práv, pokud je to v zájmu nezletilého dítěte
  • na určení nebo popření otcovství
  • svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
  • předběžné opatření, je-li ohroženo zajištění uspokojování základních potřeb dítěte, jeho zdraví nebo život dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Pracovníci OSPOD jsou oprávněni navštěvovat rodinu a dítě v místě bydliště, ve škole, školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, k pořizování obrazových a zvukových záznamů tohoto prostředí, vedou evidence a spisové dokumentace dětí a rodin, provádí pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, zpracování IPOD, věnují se preventivní činnosti atd.

Informace k základní skupině SPOD – děti

Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do 18 let věku, které žijí ve správním obvodu ORP Dobruška bez rozdílů a jakékoliv diskriminace.

S ohledem na fakt, že hlavní cílovou skupinou OSPOD jsou děti, přizpůsobují pracovníci OSPOD způsob a formu komunikace jejich věkové a rozumové zralosti. Citlivě a s maximálním ohledem je přistupováno k vyjádření dětí, k jejich pocitům a přáním s důrazem na to, aby nedošlo k negativnímu zásahu do jejich citového a psychického vývoje. Pracovníci OSPOD děti informují o všech závažných záležitostech a naléhavých věcech, které se k nim vztahují a vyžadují pomoc a radu. Pracovníci OSPOD jsou připraveni poskytnout dětem pomoc a radu, když mají např. problémy samy se sebou (útěk z domova – strach z návratu domů, strach co bude v životě dál, žívání alkoholu, drog apod.), problémy doma (násilí v rodině, rodiče bijí dítě, rodiče pijí alkohol, rodiče nepřijdou domů, užívají drogy, nedostatek jídla, nedostatek oblečení, vyhrocená rozvodová atmosféra v rodině apod.), problémy s vrstevníky, ve škole (projevy šikany a není zastání u učitelů, ubližování, nedostatek klidu pro přípravu do školy z důvodu mnoha povinností či vysoce negativně laděné atmosféře v domácím prostředí apod.) a jiné.

Děti jsou upozorněny na povinnosti a jejich práva včetně práva na podání stížnosti (např. v případě rozhodnutí o jejich ústavní výchově nebo umístění do zařízení vyžadující okamžitou pomoc). Jsou upozorněny na to, že se mohou vyjadřovat ke všemu, co se jich bezprostředně dotýká a že mají právo na poskytnutí pomoci k ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů.

Vybrané informace pro děti jsou umístěny na webových stránkách MěÚ Dobruška, na informačních nástěnkách a letáku – Informace pro děti a mládež.

 Legislativa

Sociálně-právní ochrana dětí se řídí především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S činností souvisejí i další právní předpisy, zejména:
 • Listina základních práv a svobod (Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LZPS, součást ústavního pořádku ČR)
 • Úmluva o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.)
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení MZV č. 34/1998 Sb.)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Všechny předpisy v platném znění

Další legislativa

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 109/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 112/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb. , o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 91/2012 Sb. , o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška  č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 

 Mapování bariér, jako podpora sociální integrace

Posláním tohoto projektu je vytvoření místních partnerství za účelem podpory sociální integrace osob se zdravotním postižením. Prostředkem by měly být prvotní impulsy k systematickému řešení problematiky odstraňování architektonických a orientačních bariér, což v konkrétních případech umožní zdravotně postiženým spoluobčanům faktický přístup k okolní společnosti.

Projekt tvoří dvě vzájemně se prolínající části. První je tvorba metodiky a následné zmapování architektonických a orientačních bariér u veřejných staveb ve všech obcích Královéhradeckého kraje s pověřeným Obecním úřadem. Dalším krokem je provázání problematiky odstraňování těchto bariér s procesy komunitního plánování na lokální a regionální úrovni s cílem podpory místního partnerství.

Cílovým klientem projektu jsou občané se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, kteří mají ztížený přístup do veřejných budov a dalších staveb občanského vybavení v důsledku nedostatečného řešení jejich bezbariérovosti. Dále vybrané obce II. a III. typu v Královéhradeckém kraji, příp. další veřejné instituce, které získají informaci o existujících bariérách spolu s doporučeními, jak tento stav řešit.

Realizátorem projektu je Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje.

Seznam bezbariérových objektů v Dobrušce:

Objekt Adresa Kategorie WC Poznámka
Alarm CZ
Autodílna Rubeš
Autoopravna
Autoopravna
Autoslužby Čiháček
Bar MIRAGE
CK Avanti tour
CK Avetour
Čerpací stanice BENZINA
Čerpací stanice OPOS
Česká pošta
Dílny SPŠE
Drogerie
Drogerie
F+M Drink
HEMA-Elektro
Herna-Bar
Hračky-Sport-Obuv
Hřbitov
Chovatelské potřeby
Informační centrum
Kavárna-bar
Kavárna-cukrárna
KINO 70
Klenotnictví
Kovárna
Krytý bazén
Lékárna
Mateřská škola
MATRIX-prodej řeziva
Městská knihovna
Městský stadion
Mobil Centrum
MÚ-ČS-ÚP
MÚ-detašované prac.
Papírnictví
Pekařství MARTA
PLUS Market
Pneuservis Tom&Tom
Pojišťovna GENERALI
Policie ČR
Poliklinika
Potraviny
Potraviny
Praktický lékař
Prodejna Orlický konzum
Prodejna Pekařství
Projekce-Realitní kanc.
Restaurace U ZELINGERU
Second Hand
SPORT Bar
Stavebniny STAMONT
Trafika
Truhlářství
Vinárna
Voda-topení-plyn-elektro
Základní škola
Zlatnictví
Zubní ordinace
Zubní ordinace
Novoměstská 205
Čs. odboje 664
Belveder 126
Domašínská 649
Domašínská 340
Nám. F.L. Věka 16
Pulická 21
Novoměstská 205
Provozská
Solnická 967
Opočenská 71
Pulická 695
Kostelní 8
Nám. F.L. Věka 10
Nám. F.L. Věka 33
Kostelní 393
Kostelní 367
Nám. F.L. Věka 30
Svatodušská
Opočenská 560
Nám. F.L. Věka 32
Javorová 828
Františka Kupky 318
Komenského 70
Kostelní 9
Kostelní 364
Mírová 890
Nám. F.L. Věka 38
Za univerzitou 875
Nádražní 534
Na Budíně 850
Mělčanská 118
Novoměstská 205
Nám. F.L. Věka 26
Nám. F.L. Věka 32
Křovická 260
Radima Drejsla 138
Solnická
Mělčanská 578
Nám. Šubertovo 37
Nám. Šubertovo 516
Pulická 99
Nám. F.L. Věka 35
Nám. F.L. Věka 32
Belveder 166
Solnická 384
Domašínská 358
Nám. F.L. Věka 35
Nám. F.L. Věka 36
Kostelní 8
Za univerzitou 870
Čs. armády 309
Kostelní 9
Pulická 452
Pulická 161
Nádražní 533
Pulická 378
Opočenská 75
Karla Michla 942
Tyršova 461
2
2
2
2
2
4
2
5
2
2
3
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
3
2
3
2
2
3
2
2
5
2
2
5
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ANO


ANO

ANOANO

ANOANO


 


výtah
 
Vysvětlivky: kategorie - 


 
2  úrovňový vchod
3  pevná rampa, výtah
4  přenosná rampa
5  boční, zadní vchod
PDF  mapa_barier.pdf  
Odkazy:
www.czphk.cz  -  Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
www.czphk.cz/projekty.htm  -  www stránky tohoto projektu
gis.kr-kralovehradecky.cz  -  mapový server Královéhradeckého kraje