Menu

Město Dobruška

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


Úplný text Nařízení GDPR v úředním věstníku EU

eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

V souladu s čl. 12 a 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“ nebo „Nařízení GDPR“, zveřejňuje správce tyto následující informace.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Město Dobruška
Solnická 777
518 01  Dobruška
IČO: 00274879
ID Datové schránky: mgjbetz
Tel.: 494 629 580
E-mail: posta@mestodobruska.cz


Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl k 25.5.2018 v souladu s čl. 37 Nařízení jmenován p. Martin Řehák, tel. 494 629 611, e-mail: poverenec@mestodobruska.cz.

Město jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje k výkonu státní správy a k výkonu samosprávy. Délka uchovávání osobních údajů je dána právními předpisy nebo spisovým řádem. Město zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Nařízení GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu podle jednotlivých účelů zpracování, po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje město pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 Nařízení GDPR. Většina zpracovávaných osobních údajů je zpracovávána na základě zákonných povinností, dále na základě ostatních právních důvodů stanovených v čl. 6 Nařízení GDPR. Další oprávnění pro zpracovávání jsou dána na základě ust. § 149a zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení (zákona o obcích).

2. Informace k uplatňování práv subjektů a k vyřizování žádostí

Práva lze uplatnit

 • Osobně po ověření totožnosti subjektu.
 • Prostřednictvím datové schránky. 
 • Písemně poštovní zásilkou s úředně ověřeným podpisem.
 • E-mailem správci nebo pověřenci s elektronickým podpisem opatřeným kvalifikovaným certifikátem.
   

Informace k vyřizování žádostí

Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo odmítnout žádosti vyhovět. (čl. 12 GDPR)

Při vyřizování žádostí o informace podle čl. 15 GDPR se nepostupuje podle správního řádu, neboť se nejedná o výkon působnosti v oblasti veřejné správy ve smyslu § 1 odst. 1.

Při vyřizování žádostí o informace podle čl. 15 GDPR se nepoužije právní úprava zák. č. 106/1999 Sb., pokud by byla žádost podána jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., bude v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítnuta rozhodnutím.

3. Definice

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Osobním údajem - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zvláštní kategorií osobních údajů, dříve jako tzv. citlivé údaje - které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatelem osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základě zákona nebo pověření.

Titul/právní důvod zpracování osobních údajů - zákonnost zpracování osobních údajů. Město zpracovává pouze osobní údaje subjektů údajů, pro které bylo zmocněno zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - dohlíží na systém ochrany osobních údajů. Poskytuje poradenství správcům a zpracovatelům, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů. Je kontaktní osobou pro dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i pro jednotlivce, k nimž se osobní údaje vztahují.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Nařízení GDPR stanovuje hlavní zásady zpracování osobních údajů, které město při zpracovávání dodržuje.
 • zákonnost, korektnost, transparentnost - správce zpracovává osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně a korektně,
 • omezení účelu - osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 • minimalizace údajů - osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 • přesnost - osobní údaje musí být přesné,
 • omezení uložení - osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány a dále v souladu s předpisy v oblasti archivace,
 • integrita a důvěrnost - technické a organizační zabezpečení osobních údajů.
   

Právní důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi městem a subjektem údajů jako smluvními stranami, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
   

5. Poučení subjektu údajů o jeho právech

V souladu s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení GDPR“) poučuje správce subjekt údajů o jeho právech.

Subjekt údajů má právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů k jinému správci,
 • pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, odvolat kdykoli souhlas,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Podrobnosti k právům jsou uvedeny u dozorového úřadu www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Město neprovádí automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování.

Město Dobruška nepředává systematicky žádné osobní údaje do zahraničí, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, vyjma případů, kdy je tato povinnost uložena zvláštním právním předpisem nebo k tomu subjekt údajů udělil souhlas.

JUDr. Jan Šťastný, tajemník

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 22 °C 18 °C
úterý 23. 7. déšť 23/16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 22/13 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 19/13 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-07-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 234.24 kB

Výstava dřevořezeb

Letní dětská hra

Výstava Svět kolem nás

Výstava fotografií z Indie

Dobrušské letní muzicírování

Letní kino v Dobrušce program

Letní kino srpen

Výstava Magie loutek

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Street food festival Dobruška

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa