Město Dobruška

Odbor dopravy a správy vnitřních věcí


Základní informace

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel


Provoz na pozemních komunikacích:

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává, vyměňuje a odnímá řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vydává speciální označení vozidel osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního předpisu
 • podle zákona o přestupcích projednává a rozhoduje o přestupcích na úseku dopravy a silničního hospodářství, přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • od 1. 7. 2006 provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení


Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí a vykonává státní odborný dozor


Dopravní úřad:

 • vede evidenci vozidel Taxislužby
 • stanovuje evidenční číslo vozidlům Taxislužby
 • zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro koncese formy dopravy Taxislužba včetně vydání osvědčení o vykonané zkoušce
 • vydává a odnímá průkazy řidičů vozidel Taxislužby
 • vydává stanoviska pro vydání koncese pro formu dopravy Taxislužba


Správa vnitřních věcí

V oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje chod oddělení správy vnitřních věcí, koordinuje a kontroluje práci referentů zařazených do odboru SVV
 • vede evidenci právních předpisů města dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a umožňuje do nich nahlížet každému, kdo o to požádá
 • umožňuje oprávněným osobám nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení z jednání rady města a pořizovat si z nich výpisy dle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
 • vede evidenci právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů a předpisů Královéhradeckého kraje uveřejněných ve Věstníku Královéhradeckého kraje a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížení do nich
 • vede evidenci razítek užívaných zaměstnanci zařazených do městského úřadu a dále razítek používaných dalšími orgány města Dobrušky a zajišťuje vyhotovování nových razítek na základě písemných požadavků vedoucích odborů městského úřadu a v rámci schváleného rozpočtu
 • zajišťuje úklid budov čp. 1, 11, 26, 32 a 629 a 643, v nichž působí odbory městského úřadu včetně nákupu úklidových a hygienických prostředků k zajištění této činnosti
 • zajišťuje dodržování platné právní úpravy o užívání státních symbolů orgány města včetně vyvěšování státní vlajky na budovách, v nichž působí městský úřad

V oblasti přenesené působnosti:

 • provádí vidimaci a legalizaci, neboli ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), což představuje především ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkajících se pokladniček, pečetění pokladniček veřejných sbírek a účast při jejich otevírání na území města Dobrušky
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obci na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku voleb dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku voleb dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu, obecnímu úřadu v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku voleb dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu na úseku konání místního referenda dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené zastupitelstvu obce a starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku sčítání lidu, domů a bytů na základě platné zákonné úpravy a v této souvislosti zajišťuje součinnost s Českým statistickým úřadem
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v projednávání přestupků na úseku všeobecné vnitřní správy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • vykonává dozor nad rozhodováním ve správních řízeních
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v projednávání přestupků na úseku občanských průkazů dle ust. § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů dle ust. § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
 • provádí předběžnou ochranu práva při zřejmém zásahu do pokojného stavu dle ust. § 5 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění


Matrika

V oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje občanské obřady (vítání občánků města apod.)
 • dále zajišťuje správu rubriky "Společenská kronika" v "Dobrušském zpravodaji"

V oblasti přenesené působnosti:

 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku vidimace a legalizace dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění, jedná se o samotné ověřování kopií listin a podpisů, dále zajišťuje proškolování a přezkušování nových pracovníků obecních úřadů ve správním obvodu města Dobrušky k vidimaci a legalizaci
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku matrik dle zákona č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zejména:
  • vede jednotlivé matriční knihy
  • vydává duplikáty matričních dokladů matričních událostí, ke kterým došlo v obvodu této matriky
  • vede a aktualizuje sbírku listin, vydává potvrzení ze sbírky listin (hodina narození, diagnóza úmrtí, ...)
  • vede agendu týkající se zvláštní matriky
  • vede správní řízení ve věci změny jména a příjmení
  • zajišťuje metodickou a kontrolní činnost pro matriční úřady ve správním obvodu města Dobrušky
  • ověřuje doklady pro použití v cizině, provádí tzv. vyšší ověřování
  • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • zajišťuje svatební obřady na historické radnici v Dobrušce a jiných vhodných místech
  • povoluje sňatek prostřednictvím zmocněnce
  • vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku
  • provádí určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů
  • přijímá oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění (u žádostí do 31.12.2013):
  • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství
  • podává informace k udělení státního občanství České republiky
  • zprostředkovává složení státoobčanského slibu před tajemníkem úřadu
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, jedná se o přijímání žádostí o výpis z Rejstříku trestů a zajišťuje jejich předání na Rejstřík trestů v Praze
 • dle zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů zapisuje údaj o osvojení fyzické osoby, jejíž osvojitel byl ke dni osvojení státním občanem České republiky nebo by se jim stal k 1. lednu 1969, jde li o osvojení rozhodnutím cizího státu, dále sepisuje souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství v případě, kdy pouze jeden z rodičů je občanem České republiky
 • provádí identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 Ověření podpisu nebo kopie

Ověření pravosti podpisu (legalizace) a ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) provádí pracoviště matriky na adrese Komenského 629 (Odbor dopravy a správy vnitřních věcí). Zástup zajišťuje pracoviště podatelny na adrese nám. F. L. Věka 32.

Vidimace
 • vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou
 • nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani soulad obsahu listiny s právními předpisy
 • předložená listina musí být prvopisem, ověřenou vidimovanou listinou, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opisem nebo kopií pořízenou ze spisu

neprovede se

 • pokud nelze vidimovanou listinou nahradit její jedinečnost ( např. OP, CD, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, rybářský lístek, vkladní knížka, geometrický plán, šek atd.)
 • je psána v jiném než v českém nebo slovenském jazyce (lze ověřit v případě, že kopii pořídí úředník, který provádí vidimaci)
 • je opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li na listině vsuvky, změny, doplňky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • listina se doslovně neshoduje
 • pokud je opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí právního významu této listiny, např. hologramem (lze pouze 1x – z originálu, ne z již vidimované listiny a pokud kopii pořídí úředník, který vidimaci provádí)
Legalizace
 • legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
 • nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad za obsah listiny neodpovídá
 • je-li legalizován podpis na cizojazyčné listině a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do českého jazyka – legalizace se neprovede
 • nemůže-li žadatel číst nebo psát – provede se legalizace za účasti dvou svědků
 • účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí a je schopen se vlastnoručně podepsat

neprovede se

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než české nebo slovenské jazyce a není-li předložena v úředně ověřeném překladu

prokázání totožnosti žadatele o legalizaci

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, jde-li o občana ČR
 • průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu , která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
 • průkaz cizince, požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana
Poplatky

Vidimace: 30 Kč za každou i započatou stránku
Legalizace: 30 Kč za každý podpis


Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

V oblasti samostatné působnosti:

 • vede evidenci názvů částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství v rámci území města, připravuje zastupitelstvu města podklady pro rozhodování dle ust. § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ve spolupráci s vedoucím odboru a plní oznamovací povinnost dle ust. § 28 odst. 2 téhož zákona
 • rozhoduje o přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních dle ust. § 31 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vede evidenci přidělených čísel popisných, orientačních a evidenčních
 • ukládá pokuty za správní delikty dle ust. § 58 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění

V oblasti přenesené působnosti:

 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu (jako ohlašovně), matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, v platném znění, zejména se jedná o:
  • přihlašování občanů k trvalému pobytu
  • rušení trvalých pobytů
  • správa evidence obyvatel
  • poskytování výpisů z informačního systému evidence obyvatel na žádost
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
  • zpracovává data uvedená na žádosti
  • vyhotovuje občanské průkazy v kratší lhůtě
  • zajišťuje vyhotovení řádných OP
  • předává vyhotovené OP
  • provádí skartaci neplatných OP
  • zpracovává ohlášení ztrát a odcizení OP, vybírá pokuty dle ust. § 16a zákona č. 328/1999 Sb.
  • vede evidence vydaných OP
  • poskytuje výpis z informačního systému občanských průkazů na žádost
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
  • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu
  • zpracovává data k žádosti včetně pořízení fotografie žadatele
  • zpracovává vyhotovené CD
  • předává vyhotovené CD
  • vydává CD v kratší lhůtě
  • provádí skartaci neplatných CD
  • vede evidenci cestovních dokladů
  • poskytuje výpis z informačního systému cestovních dokladů na žádost
  • zpracovává ohlášení ztrát a odcizení CD, vybírá pokuty dle ust. § 34a zákona č. 329/1999 Sb.
  • provádí dodatečné zápisy nepovinných údajů do CD


Podatelna

Podatelna Městského úřadu v Dobrušce sídlí na náměstí F. L. Věka čp. 32, naproti Informačnímu centru.

V oblasti samostatné působnosti:

 • plní povinnosti města pro příjem, evidování, rozdělování a odesílání dokumentů stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a prováděcími předpisy
 • Pokud bude při příjmu dokumentu v analogové podobě zjištěno, že dokument je neúplný nebo nečitelný, a městský úřad je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se  městskému úřadu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává. Není-li  městský úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.
  Obdobně městský úřad postupuje pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém  městský úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém  městský úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.
 • zajišťuje provoz telefonické ústředny městského úřadu a podává všem žadatelům ústní informace o tom, který orgán či odbor městského úřadu je příslušný k vyřízení jejich žádosti
 • ve spolupráci s informatiky městského úřadu zajišťuje provoz úřední desky městského úřadu včetně vedení evidence vyvěšených dokumentů
 • vede evidenci novin a časopisů odebíraných pro potřeby zaměstnanců městského úřadu
 • vede evidenci odborné literatury zakoupené pro potřeby zaměstnanců zařazených do městského úřadu s pořizovací hodnotou nad 200,- Kč a objednává tuto literaturu na základě požadavků vedoucích odborů městského úřadu a v rámci schváleného rozpočtu

V oblasti přenesené působnosti:

 • provádí vidimaci a legalizaci, neboli ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti svěřené obci na úseku ztracených věcí dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (vede evidenci ztracených věcí a zajišťuje jejich úschovu po dobu 6 měsíců od jejich převzetí)
 • poskytuje součinnost s orgány činnými v trestních řízeních ve věci podání informace o chování a pověsti občanů, sdělení skutečností o spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu


Úsek přestupkového řízení

V oblasti přenesené působnosti vykonává tyto činnosti:

 • projednává přestupky dle ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
 • projednává přestupky dle ust. § 23 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • projednává správní delikty dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
 • projednává správní delikty dle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění
 • projednává správní delikty dle zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • projednává přestupky dle ust. § 42a odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a správní delikty dle ust. § 42b odst. 1) písm. r), s) a t) téhož zákona
 • projednává přestupky, k jejichž projednání je Městský úřad Dobruška věcně příslušný dle ust. § 53 odst. 2 zák. č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům
 • projednává i další správní delikty a přestupky podle zvláštních zákonů, jejichž projednání je příslušný Městský úřad Dobruška, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům
 • projednává žádosti, jimiž se navrhovatel domáhá ochrany dle ust. § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. "zásah do pokojného stavu")
 • projednává správní delikty dle zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění

Další činnosti:

 • zpracovává statistické údaje o projednaných přestupcích za všechny organizační útvary tak, aby mohly být poskytnuty ke zpracování Ministerstvu vnitra v souladu s ust. § 96 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • předkládá odboru finančnímu a školskému předpis uložených pokut a náhrad nákladů řízení a dále podklady pro vymáhání těchto peněžitých plnění v případě, že nejsou zaplacena ve stanovené lhůtě
 • předkládá odboru finančnímu a školskému vyúčtování uložených blokových pokut a vybranou hotovost vkládá na účet Města Dobrušky
 • předává odboru finančnímu a školskému podklady pro fakturaci na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi v obvodu působnosti města Dobruška (§ 63 zákona o obcích) týkajících se výkonu státní správy v oblasti projednávání přestupků dle ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
 • v souladu s platnými právními předpisy poskytuje oprávněným žadatelům potřebné informace známé z činnosti oddělení a jednotlivých řízení (např. státním orgánům a pojišťovnám)

Přechodné ustanovení:

 • dokončí řízení vedená na základě oznámení o přestupcích uvedených v ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, doručených Městu Dobruška do 31.3.2013 včetně, které nebyla ke dni 31.3.2013 pravomocně skončena Komisí pro projednávání přestupků jako zvláštním orgánem města Dobrušky
   

Odbor dopravy a správy vnitřních věcí má vlastní pokladnu, kde se zajišťují hotovostní příjmy za správní poplatky související s činností odboru a za pokuty uložené odborem.

 
Legislativa

Schvalování vozidel, dovozy, stavby, přestavby, registr vozidel

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS o registraci vozidel č. 243/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů


Zkušební komisaři, registr řidičů, taxislužba

 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • Vyhláška MDS č. 497/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.
 • Zákon č. 238/2002 Sb., kterým se vyhlásilo úplné znění zákona č. 247/2000 Sb.
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 175/2002 Sb., kterým se mění zákony č. 111/94 Sb., 247/2000 Sb., 478/2001 Sb., č. 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpis
 • Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS o řidičských průkazech a registru řidičů č. 31/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Zákony využívané všemi pracovišti odboru dopravy a správy vnitřních věcí

 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Řízení o přestupcích

 • Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/61 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů


Správa vnitřních věcí

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, v platném znění
 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění
 • ústavní zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, v platném znění
 • ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění


Další předpisy pro oblast výkonu samostatné působnosti

 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění


Další předpisy pro oblast výkonu přenesené působnosti

 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění
 • zákon č. 269/1994, o Rejstříku trestů, v platném znění
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů


 Obřadní síň

RadniceRadniceRadniceObřadní síňObřadní síňObřadní síňObřadní síňObřadní síň

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
6
28
6
29
5
30
6
1
6
2
3
3
3
4
4
5
3
6
4
7
3
8
3
9
4
10
6
11
3
12
4
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
4
19
4
20
3
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
4
28
3
29
3
30
3
31
3

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pondělí 4. 12. 2023
zataženo -3 °C -12 °C
úterý 5. 12. zataženo -2/-6 °C
středa 6. 12. mírné sněžení 1/-6 °C
čtvrtek 7. 12. mírné sněžení 1/-4 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Kino-Dobruska-11_2023_web_oprava.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 410.89 kB

Ochutnávka maďarských vín

Loutkové představení

Advent a Vánoce v Dobrušce

Pohádkohraní

Vánoční koncert

Hrátky pro prťousky

Rodinné odpoledne v knihovně

Vánoční koncert Opočenky

Vánoční setkání

Bezplatná právní pomoc

Úsměvy Zdeňka Trošky

Hrajeme pro seniory

Živý betlém

Rockový minifest

Semínkovna

Pecujdoma.cz

Pomoc - sociální pracovník

Spolupráce při pomoci potřebným občanům

Bezplatná linka pro pečující

Publicita projektů a organizací
Mapa