Menu

Město Dobruška

Odbor dopravy a správy vnitřních věcí


Základní informace

Registr řidičů

Odbor v přenesené působnosti na úseku registru řidičů vykonává státní správu:

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • uděluje, rozšiřuje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • stanoví přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při vrácení řidičského průkazu,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
 • vyměňuje řidičské průkazy členského státu, řidičské průkazy vydané cizím státem podle § 116,
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů podle § 121,
 • zapisuje do registru řidičů informace od soudů a správních orgánů podle § 128,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • vydává karty řidiče a přijímá odevzdané karty řidiče,
 • vydává profesní průkazy řidičů a zapisuje profesní způsobilost řidiče do řidičského průkazu,
 • zapisuje výsledky dopravně psychologického vyšetření do centrálního registru řidičů podle § 87a,
 • informuje orgán činný v trestním řízení podle § 124 odst. 5 písm. o),
 • přijímá vzdání se řidičského oprávnění podle § 93 odst. 2 písm. c) nebo § 94 odst. 2, přijímá oznámení změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu, přijímá ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu,
 • poskytuje údaje z registru řidičů, vydává výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení řidiče,
 • zapisuje mentora do registru řidičů a zrušuje tento zápis na žádost sedmnáctiletého řidiče.

Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

 • objednává u ministerstva dopravy karty podniku a karty dílny,
 • vydává a odebírá karty podniku a karty dílny.

Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů:

 • zapisuje do registru řidičů pravidelné školení řidičů, kteří jsou držiteli profesní způsobilosti.

Dále:

 • vede pokladnu ODSVV - úsek dopravy.

 

Zkušební  komisař

Odbor v přenesené působnosti na úseku získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel vykonává státní správu:

Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů:

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně, o jejím odnětí, a vede jejich evidenci,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • provádí zkoušky z profesní způsobilosti řidiče,
 • rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče,
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • provádí přezkoušení řidičů z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vede evidenci seznamů žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku v místně příslušných autoškolách,
 • vede evidenci seznamů žadatelů o profesní způsobilost k řízení motorových vozidel v místně příslušných školicích střediscích,
 • projednává přestupky podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti.

 

Registr vozidel

Odbor v přenesené působnosti na úseku registru vozidel vykonává státní správu:

Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům a silničním elektrickým vozidlům registrační značku a vydává tabulky s registrační značkou a registrační značkou elektrického vozidla,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou na přání,
 • vydává a odnímá povolení manipulačního provozu a přiděluje zvláštní registrační značky,
 • vydává zvláštní registrační značky s omezenou platností,
 • vydává registrační značky s omezenou platností pro vývoz vozidla do jiného státu,
 • vydává osvědčení o registraci vozidla nebo technické osvědčení zvláštního vozidla,
 • vede řízení o samostatné žádosti o zápis změny vlastníka vozidla do registru silničních vozidel,
 • rozhoduje o vyřazení a ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • rozhoduje o zápisu zániku silničního vozidla,
 • povoluje výrobu jednotlivého silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • rozhoduje o udělení a odnětí povolení k provozování stanice měření emisí,
 • provádí státní odborný dozor ve stanicích měření emisí,
 • objednává, skladuje a eviduje tabulky s registračními značkami, registrační doklady, kontrolní nálepky a tiskopisy,
 • zajišťuje likvidaci použitých tabulek s registračními značkami,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu dopravy,
 • podle § 5 poskytuje na žádost údaje z registru silničních vozidel,
 • projednává přestupky podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti.

Podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádí, je-li to možné, záznam o soupisu do rejstříku (seznamu, evidence) na vyžádání příslušného soudu nebo jím pověřené osoby (§ 327a).

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

 • vybírá poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků při registraci vozidla.

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:

 • vede evidenci vozidel Taxislužby,
 • vydává evidenční číslo vozidlům Taxislužby,
 • vydává a odnímá průkazy řidičů vozidel Taxislužby,
 • vydává stanoviska pro vydání koncese pro formu dopravy Taxislužba,
 • projednává přestupky dle § 34e.

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • vydává označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou,
 • vydává označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu,
 • vydává označení vozidel registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb,
 • vydává označení vozidel poskytovatele domácí zdravotní péče.

 

Přestupky

Odbor v přenesené působnosti na úseku přestupků vykonává státní správu:

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • projednává přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy,
 • podle § 118c vede řízení o zadržení řidičských průkazů,
 • v souvislosti s přestupky zjištěnými prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy a přestupky neoprávněného zastavení a stání projednává přestupky provozovatelů vozidel,
 • rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti, který spočívá v zákazu řízení motorových vozidel, podle § 47 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • předává informace o zadržených řidičských průkazech místně příslušnému registru řidičů,
 • předává místně příslušnému registru řidičů podle § 128 uvedeného zákona vlastní pravomocná rozhodnutí o přestupcích.

Dále projednává přestupky:

 • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a přestupky podle § 42b odst. 1 písm. u), v), w), x) téhož zákona,
 • podle § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, (v návaznosti na zákon č.  251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů),
 • podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů,
 • podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává i další přestupky, k jejichž projednání je Městský úřad Dobruška místně a věcně příslušný podle § 60 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům,
 • podle § 107 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zapisuje údaje do evidence přestupků (včetně podkladů od městské policie),
 • v souladu s platnými právními předpisy poskytuje oprávněným žadatelům potřebné informace známé ze své činnosti a jednotlivých řízení (např. státním orgánům a pojišťovnám).

Dále:

 • zadává oborem uložené pokuty za přestupky do modulu DDP (modul Daně, dávky, poplatky),
 • předkládá odboru finančnímu a školskému podklady pro vymáhání peněžitých plnění (uložených pokut a nákladů řízení) v případě, že nejsou zaplacena ve stanovené lhůtě,
 • předkládá odboru finančnímu a školskému měsíční vyúčtování uložených pokut příkazem na místě a vybranou hotovost vkládá cestou pokladny ODSVV na účet města Dobruška,
 • předkládá odboru finančnímu a školskému vyúčtování příkazových bloků na pokuty za přestupky a peněžité záruky za splnění povinnosti (kauce) za příslušný rok,
 • předkládá odboru finančnímu a školskému roční vyúčtování zbylých příkazových bloků,
 • předává odboru finančnímu a školskému podklady pro fakturaci na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi ve správním obvodu města Dobruška (§ 63 zákona č.  128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů) týkajících se výkonu státní správy v oblasti projednávání přestupků podle § 60 odst. 2 zák. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • předkládá odboru finančnímu a školskému podklady pro přeposílání příjmů z pokut za přestupky dle § 42b odst. 1 písm. u), v), w), x), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • předkládá odboru finančnímu a školskému podklady pro započtení či vrácení kauce podle § 124b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • eviduje vzniklé přeplatky provozovatele vozidla, které dále použije na nedoplatky pravomocně uložených pokut dle § 154 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • předkládá odboru finančnímu a školskému podklady pro vrácení částky podle § 125h odst. 10 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • předkládá odboru finančnímu a školskému podklady pro vrácení vyžádaného přeplatku uhrazeného v agendě měření rychlosti automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy,
 • připravuje a kontroluje podklady pro účetní závěrku (doplnění chybějícího doručení),
 • dohledává platby uhrazené pod chybným variabilním symbolem.

 

Matrika

Odbor v přenesené působnosti na úseku matrik vykonává státní správu:

 • na úseku vidimace a legalizace podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů (provádí vidimaci, legalizaci a e-legalizaci, vede podpisové vzory a otisky úředních razítek úředníků, starostů a místostarostů obecních úřadů pověřených vidimací a legalizací patřících do správního obvodu MÚ Dobruška, provádí školení a zkoušky odborné způsobilosti úředníků patřících do správního obvodu MÚ Dobruška na úseku vidimace a legalizace),
 • na úseku matrik podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vede matriční knihy a sbírky listin, do matričních knih zapisuje matriční události a skutečnosti, vydává potvrzení o údajích z matriční knihy a ze sbírky listin, doslovné výpisy z matriční knihy a umožňuje nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin, eviduje a ukládá sbírky listin matričních úřadů patřících do správního obvodu MÚ Dobruška, aktualizuje sbírky listin, plní ohlašovací povinnost, provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů patřících do správního obvodu MÚ Dobruška, vystavuje matriční doklady a popř. jejich duplikáty, provádí vyšší ověření matričních dokladů pro použití v cizině, vyhotovuje vícejazyčný formulář k matričnímu dokladu pro použití ve státech EU, vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, přijímá žádosti o zápisy do zvláštní matriky, přijímá žádosti o změnu jména a příjmení, prohlášení o volbě jména a příjmení, řeší přestupky jichž se občan dopustí porušením povinností vyplývajících ze zákona č.  301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů a dále přestupky podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů),
 • podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vydává osvědčení pro uzavření sňatku, přijímá žádosti k uzavření manželství, ke vstupu do partnerství, organizuje a účastní se obřadu uzavření manželství a partnerství, sepisuje souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství a v případě osvojení zapisuje do matriční knihy údaje o osvojiteli),
 • podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů zapisuje údaj o osvojení dítěte, je-li alespoň jeden z osvojitelů státním občanem České republiky a jde-li o osvojení, k němuž došlo rozhodnutím orgánu České republiky nebo cizího státu, dále sepisuje souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství v případě, kdy pouze jeden z rodičů je občanem České republiky,
 • zajišťuje službu kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT.

Odbor v samostatné působnosti na úseku matrik vykonává činnosti:

 • v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů vede centrální spisovnu původce a plní povinnosti uvedené ve Spisovém a skartačním řádu městského úřadu (náběr a kontrola dokumentů k uložení do spisovny, zápůjčky svěřených dokumentů, péče o svěřené dokumenty, skartační řízení a následné předání Okresnímu archivu v Rychnově nad Kněžnou či zajištění likvidace dle rozhodnutí archiváře),
 • zajišťuje společenské obřady (vítání občánků města, výročí uzavření manželství),
 • zajišťuje agendu jubilantů, včetně uveřejňování výročí v Dobrušském zpravodaji.

 

Správa vnitřních věcí – občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, volby

Odbor v přenesené působnosti na úseku správy vnitřních věcí vykonává státní správu:

 • na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vede evidenci obyvatel, přihlašuje k trvalému pobytu, zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) údaj o adrese místa trvalého pobytu, adrese pro doručování písemností, údaj o ukončení trvalého pobytu na území České republiky, rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, poskytuje údaje z AISEO, přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu, plní ohlašovací povinnost vůči vlastníkům objektů, do nichž se občané přihlašují k trvalému pobytu, v případě pochybností o správnosti údajů zapisovaných do informačního systému provádí zjišťování jejich správnosti a následnou opravu v AISEO, je příslušný k řízení o přestupcích na úseku evidence obyvatel),
 • na úseku občanských průkazů podle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (vyřizuje žádosti o vydání nových občanských průkazů, předává občanské průkazy, rozhoduje o skončení platnosti občanských průkazů, poskytuje údaje vedené v evidenci občanských průkazů, je příslušný k řízení o přestupcích na úseku občanských průkazů),
 • na úseku cestovních dokladů podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (vede spisovou dokumentaci písemností náležejících ke správnímu řízení na úseku cestovních dokladů, vyřizuje žádosti o vydání nových cestovních pasů a jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy, zpracovává žádosti o vydání cestovních pasů podané u zastupitelských úřadů, předává cestovní doklady, rozhoduje o skončení platnosti cestovních pasů, poskytuje údaje vedené v evidenci cestovních dokladů, je příslušný k řízení o přestupcích na úseku cestovních dokladů),
 • podle zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • na úseku veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • na úseku voleb podle zákona č.  247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi podle téhož zákona,
 • na úseku voleb podle zákona č.  130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi podle téhož zákona,
 • na úseku voleb dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle téhož zákona,
 • na úseku konání místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené zastupitelstvu obce a starostovi podle téhož zákona,
 • na úseku voleb podle zákona č.  275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi podle téhož zákona,
 • na úseku voleb podle zákona č.  62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi podle téhož zákona,
 • na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje příslušným školám seznamy dětí,
 • umožňuje nahlížení do Sbírky zákonů a mezinárodních smluv v elektronické podobě a dále do Úředního věstníku Evropské unie v elektronické podobě na základě zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • umožňuje nahlížení do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů v elektronické podobě podle zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje dodržování platné právní úpravy o užívání státních symbolů orgány města, včetně vyvěšování státní vlajky na budovách, v nichž sídlí orgány města.

Odbor v samostatné působnosti na úseku správy vnitřních věcí vykonává činnosti:

 • vede evidenci názvů částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství v rámci území města, připravuje ve spolupráci s odborem rozvoje města a s odborem výstavby a životního prostředí zastupitelstvu města podklady pro rozhodování podle § 28 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a plní oznamovací povinnost dle § 28 odst. 2 téhož zákona,
 • rozhoduje o přidělování čísel popisných a evidenčních dle § 31 odst. 5 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vede evidenci přidělených čísel popisných a evidenčních,
 • sděluje údaje o složení obyvatelstva obce pro účely kroniky města,
 • vede evidenci razítek užívaných zaměstnanci městského úřadu a dále razítek používaných dalšími orgány města Dobruška a zajišťuje vyhotovování nových razítek na základě písemných požadavků vedoucích,
 • zajišťuje úklid budov čp. 1, 26, 32, 45, 57, 185, 646, 777 a 850, včetně nákupu úklidových a hygienických prostředků k zajištění této činnosti,
 • vede pokladnu ODSVV – úsek SVV a matrika.

 

Podatelna

Odbor v přenesené působnosti na úseku podatelny vykonává státní správu:

 • na úseku ztrát a nálezů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (vede evidenci ztracených věcí a zajišťuje jejich úschovu po dobu třech let od jejich odevzdání),
 • provádí identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • v souladu se souvisejícími právními předpisy provozuje kontaktní místo Czech POINT - asistované místo výkonu veřejné správy (výpisy z informačních systémů veřejné správy a základních registrů, autorizovaná konverze dokumentů, založení a správa datové schránky, vidimace a legalizace, podání vůči státní správě),
 • zajišťuje vhodné místo pro uložení zásilky, oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na ohlašovně.

Odbor v samostatné působnosti na úseku podatelny vykonává činnosti:

 • v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, přijímá, eviduje, rozděluje a odesílá dokumenty,
 • zabezpečuje informovanost občanů prostřednictvím úřední desky, současně zajišťuje zveřejnění dokumentů úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup, vede evidenci vyvěšených dokumentů,
 • zajišťuje provoz telefonické ústředny městského úřadu a podává občanům informace o tom, který orgán či odbor městského úřadu je příslušný k vyřízení jejich záležitosti,
 • vede evidenci odborné literatury zakoupené pro potřeby zaměstnanců zařazených do městského úřadu s pořizovací hodnotou od 500 Kč,
 • vede evidenci novin a časopisů odebíraných pro potřeby zaměstnanců městského úřadu.

 

Obřadní síň

RadniceRadniceRadniceObřadní síňObřadní síňObřadní síňObřadní síňObřadní síň

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
polojasno 25 °C 14 °C
úterý 18. 6. polojasno 27/15 °C
středa 19. 6. zataženo 28/19 °C
čtvrtek 20. 6. déšť 31/20 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-06-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 253.62 kB

Výstava dřevořezeb

Výstava Digitální grafická tvorba

Červen - měsíc dětí v Dobrušce

Letní dětská hra

Výstava Sedm zastavení sedmi staletí

Festival Královéhradeckého kraje

Kinematovlak

Kinematovlak program

Semínkovna

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa