Město Dobruška

Odbor dopravy a správy vnitřních věcí


Základní informace

Získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel


Provoz na pozemních komunikacích:

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává, vyměňuje a odnímá řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • vydává speciální označení vozidel osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně podle zvláštního předpisu
 • podle zákona o přestupcích projednává a rozhoduje o přestupcích na úseku dopravy a silničního hospodářství, přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • od 1. 7. 2006 provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení


Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí a vykonává státní odborný dozor


Dopravní úřad:

 • vede evidenci vozidel Taxislužby
 • stanovuje evidenční číslo vozidlům Taxislužby
 • zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro koncese formy dopravy Taxislužba včetně vydání osvědčení o vykonané zkoušce
 • vydává a odnímá průkazy řidičů vozidel Taxislužby
 • vydává stanoviska pro vydání koncese pro formu dopravy Taxislužba


Správa vnitřních věcí

V oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje chod oddělení správy vnitřních věcí, koordinuje a kontroluje práci referentů zařazených do odboru SVV
 • vede evidenci právních předpisů města dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a umožňuje do nich nahlížet každému, kdo o to požádá
 • umožňuje oprávněným osobám nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města, do usnesení z jednání rady města a pořizovat si z nich výpisy dle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
 • vede evidenci právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů a předpisů Královéhradeckého kraje uveřejněných ve Věstníku Královéhradeckého kraje a umožňuje každému, kdo o to požádá, nahlížení do nich
 • vede evidenci razítek užívaných zaměstnanci zařazených do městského úřadu a dále razítek používaných dalšími orgány města Dobrušky a zajišťuje vyhotovování nových razítek na základě písemných požadavků vedoucích odborů městského úřadu a v rámci schváleného rozpočtu
 • zajišťuje úklid budov čp. 1, 11, 26, 32 a 629 a 643, v nichž působí odbory městského úřadu včetně nákupu úklidových a hygienických prostředků k zajištění této činnosti
 • zajišťuje dodržování platné právní úpravy o užívání státních symbolů orgány města včetně vyvěšování státní vlajky na budovách, v nichž působí městský úřad

V oblasti přenesené působnosti:

 • provádí vidimaci a legalizaci, neboli ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), což představuje především ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkajících se pokladniček, pečetění pokladniček veřejných sbírek a účast při jejich otevírání na území města Dobrušky
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obci na úseku ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku voleb dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku voleb dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu, obecnímu úřadu v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory obecního úřadu a pověřenému obecnímu úřadu na úseku voleb dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu na úseku konání místního referenda dle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění, připravuje podklady pro výkon přenesené působnosti svěřené zastupitelstvu obce a starostovi dle téhož zákona
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku sčítání lidu, domů a bytů na základě platné zákonné úpravy a v této souvislosti zajišťuje součinnost s Českým statistickým úřadem
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v projednávání přestupků na úseku všeobecné vnitřní správy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • vykonává dozor nad rozhodováním ve správních řízeních
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v projednávání přestupků na úseku občanských průkazů dle ust. § 16a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v projednávání přestupků na úseku cestovních dokladů dle ust. § 34a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
 • provádí předběžnou ochranu práva při zřejmém zásahu do pokojného stavu dle ust. § 5 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění


Matrika

V oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje občanské obřady (vítání občánků města apod.)
 • dále zajišťuje správu rubriky "Společenská kronika" v "Dobrušském zpravodaji"

V oblasti přenesené působnosti:

 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku vidimace a legalizace dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění, jedná se o samotné ověřování kopií listin a podpisů, dále zajišťuje proškolování a přezkušování nových pracovníků obecních úřadů ve správním obvodu města Dobrušky k vidimaci a legalizaci
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku matrik dle zákona č. 301/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zejména:
  • vede jednotlivé matriční knihy
  • vydává duplikáty matričních dokladů matričních událostí, ke kterým došlo v obvodu této matriky
  • vede a aktualizuje sbírku listin, vydává potvrzení ze sbírky listin (hodina narození, diagnóza úmrtí, ...)
  • vede agendu týkající se zvláštní matriky
  • vede správní řízení ve věci změny jména a příjmení
  • zajišťuje metodickou a kontrolní činnost pro matriční úřady ve správním obvodu města Dobrušky
  • ověřuje doklady pro použití v cizině, provádí tzv. vyšší ověřování
  • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
  • zajišťuje svatební obřady na historické radnici v Dobrušce a jiných vhodných místech
  • povoluje sňatek prostřednictvím zmocněnce
  • vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku
  • provádí určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů
  • přijímá oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění (u žádostí do 31.12.2013):
  • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství
  • podává informace k udělení státního občanství České republiky
  • zprostředkovává složení státoobčanského slibu před tajemníkem úřadu
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění, jedná se o přijímání žádostí o výpis z Rejstříku trestů a zajišťuje jejich předání na Rejstřík trestů v Praze
 • dle zákona č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů zapisuje údaj o osvojení fyzické osoby, jejíž osvojitel byl ke dni osvojení státním občanem České republiky nebo by se jim stal k 1. lednu 1969, jde li o osvojení rozhodnutím cizího státu, dále sepisuje souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství v případě, kdy pouze jeden z rodičů je občanem České republiky
 • provádí identifikace podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 Ověření podpisu nebo kopie

Ověření pravosti podpisu (legalizace) a ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) provádí pracoviště matriky na adrese Komenského 629 (Odbor dopravy a správy vnitřních věcí). Zástup zajišťuje pracoviště podatelny na adrese nám. F. L. Věka 32.

Vidimace
 • vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou
 • nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani soulad obsahu listiny s právními předpisy
 • předložená listina musí být prvopisem, ověřenou vidimovanou listinou, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opisem nebo kopií pořízenou ze spisu

neprovede se

 • pokud nelze vidimovanou listinou nahradit její jedinečnost ( např. OP, CD, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, rybářský lístek, vkladní knížka, geometrický plán, šek atd.)
 • je psána v jiném než v českém nebo slovenském jazyce (lze ověřit v případě, že kopii pořídí úředník, který provádí vidimaci)
 • je opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li na listině vsuvky, změny, doplňky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • listina se doslovně neshoduje
 • pokud je opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí právního významu této listiny, např. hologramem (lze pouze 1x – z originálu, ne z již vidimované listiny a pokud kopii pořídí úředník, který vidimaci provádí)
Legalizace
 • legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní
 • nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy, úřad za obsah listiny neodpovídá
 • je-li legalizován podpis na cizojazyčné listině a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do českého jazyka – legalizace se neprovede
 • nemůže-li žadatel číst nebo psát – provede se legalizace za účasti dvou svědků
 • účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí a je schopen se vlastnoručně podepsat

neprovede se

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než české nebo slovenské jazyce a není-li předložena v úředně ověřeném překladu

prokázání totožnosti žadatele o legalizaci

 • občanský průkaz nebo cestovní pas, jde-li o občana ČR
 • průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu , která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany
 • průkaz cizince, požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana
Poplatky

Vidimace: 30 Kč za každou i započatou stránku
Legalizace: 30 Kč za každý podpis


Evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů

V oblasti samostatné působnosti:

 • vede evidenci názvů částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství v rámci území města, připravuje zastupitelstvu města podklady pro rozhodování dle ust. § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ve spolupráci s vedoucím odboru a plní oznamovací povinnost dle ust. § 28 odst. 2 téhož zákona
 • rozhoduje o přidělování čísel popisných, orientačních a evidenčních dle ust. § 31 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vede evidenci přidělených čísel popisných, orientačních a evidenčních
 • ukládá pokuty za správní delikty dle ust. § 58 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění

V oblasti přenesené působnosti:

 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené obecnímu úřadu (jako ohlašovně), matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, v platném znění, zejména se jedná o:
  • přihlašování občanů k trvalému pobytu
  • rušení trvalých pobytů
  • správa evidence obyvatel
  • poskytování výpisů z informačního systému evidence obyvatel na žádost
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu
  • zpracovává data uvedená na žádosti
  • vyhotovuje občanské průkazy v kratší lhůtě
  • zajišťuje vyhotovení řádných OP
  • předává vyhotovené OP
  • provádí skartaci neplatných OP
  • zpracovává ohlášení ztrát a odcizení OP, vybírá pokuty dle ust. § 16a zákona č. 328/1999 Sb.
  • vede evidence vydaných OP
  • poskytuje výpis z informačního systému občanských průkazů na žádost
 • vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti svěřené matričnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
  • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu
  • zpracovává data k žádosti včetně pořízení fotografie žadatele
  • zpracovává vyhotovené CD
  • předává vyhotovené CD
  • vydává CD v kratší lhůtě
  • provádí skartaci neplatných CD
  • vede evidenci cestovních dokladů
  • poskytuje výpis z informačního systému cestovních dokladů na žádost
  • zpracovává ohlášení ztrát a odcizení CD, vybírá pokuty dle ust. § 34a zákona č. 329/1999 Sb.
  • provádí dodatečné zápisy nepovinných údajů do CD


Podatelna

Podatelna Městského úřadu v Dobrušce sídlí na náměstí F. L. Věka čp. 32, naproti Informačnímu centru.

V oblasti samostatné působnosti:

 • plní povinnosti města pro příjem, evidování, rozdělování a odesílání dokumentů stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a prováděcími předpisy
 • Pokud bude při příjmu dokumentu v analogové podobě zjištěno, že dokument je neúplný nebo nečitelný, a městský úřad je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se  městskému úřadu vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument dále nezpracovává. Není-li  městský úřad schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.
  Obdobně městský úřad postupuje pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém  městský úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém  městský úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.
 • zajišťuje provoz telefonické ústředny městského úřadu a podává všem žadatelům ústní informace o tom, který orgán či odbor městského úřadu je příslušný k vyřízení jejich žádosti
 • ve spolupráci s informatiky městského úřadu zajišťuje provoz úřední desky městského úřadu včetně vedení evidence vyvěšených dokumentů
 • vede evidenci novin a časopisů odebíraných pro potřeby zaměstnanců městského úřadu
 • vede evidenci odborné literatury zakoupené pro potřeby zaměstnanců zařazených do městského úřadu s pořizovací hodnotou nad 200,- Kč a objednává tuto literaturu na základě požadavků vedoucích odborů městského úřadu a v rámci schváleného rozpočtu

V oblasti přenesené působnosti:

 • provádí vidimaci a legalizaci, neboli ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
 • vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti svěřené obci na úseku ztracených věcí dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (vede evidenci ztracených věcí a zajišťuje jejich úschovu po dobu 6 měsíců od jejich převzetí)
 • poskytuje součinnost s orgány činnými v trestních řízeních ve věci podání informace o chování a pověsti občanů, sdělení skutečností o spolehlivosti žadatele o vydání zbrojního průkazu


Úsek přestupkového řízení

V oblasti přenesené působnosti vykonává tyto činnosti:

 • projednává přestupky dle ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
 • projednává přestupky dle ust. § 23 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • projednává správní delikty dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
 • projednává správní delikty dle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění
 • projednává správní delikty dle zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • projednává přestupky dle ust. § 42a odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a správní delikty dle ust. § 42b odst. 1) písm. r), s) a t) téhož zákona
 • projednává přestupky, k jejichž projednání je Městský úřad Dobruška věcně příslušný dle ust. § 53 odst. 2 zák. č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům
 • projednává i další správní delikty a přestupky podle zvláštních zákonů, jejichž projednání je příslušný Městský úřad Dobruška, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům
 • projednává žádosti, jimiž se navrhovatel domáhá ochrany dle ust. § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. "zásah do pokojného stavu")
 • projednává správní delikty dle zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění

Další činnosti:

 • zpracovává statistické údaje o projednaných přestupcích za všechny organizační útvary tak, aby mohly být poskytnuty ke zpracování Ministerstvu vnitra v souladu s ust. § 96 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • předkládá odboru finančnímu a školskému předpis uložených pokut a náhrad nákladů řízení a dále podklady pro vymáhání těchto peněžitých plnění v případě, že nejsou zaplacena ve stanovené lhůtě
 • předkládá odboru finančnímu a školskému vyúčtování uložených blokových pokut a vybranou hotovost vkládá na účet Města Dobrušky
 • předává odboru finančnímu a školskému podklady pro fakturaci na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi v obvodu působnosti města Dobruška (§ 63 zákona o obcích) týkajících se výkonu státní správy v oblasti projednávání přestupků dle ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění
 • v souladu s platnými právními předpisy poskytuje oprávněným žadatelům potřebné informace známé z činnosti oddělení a jednotlivých řízení (např. státním orgánům a pojišťovnám)

Přechodné ustanovení:

 • dokončí řízení vedená na základě oznámení o přestupcích uvedených v ust. § 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, doručených Městu Dobruška do 31.3.2013 včetně, které nebyla ke dni 31.3.2013 pravomocně skončena Komisí pro projednávání přestupků jako zvláštním orgánem města Dobrušky
   

Odbor dopravy a správy vnitřních věcí má vlastní pokladnu, kde se zajišťují hotovostní příjmy za správní poplatky související s činností odboru a za pokuty uložené odborem.

 
Legislativa

Schvalování vozidel, dovozy, stavby, přestavby, registr vozidel

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 341/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS o registraci vozidel č. 243/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů


Zkušební komisaři, registr řidičů, taxislužba

 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • Vyhláška MDS č. 497/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.
 • Zákon č. 238/2002 Sb., kterým se vyhlásilo úplné znění zákona č. 247/2000 Sb.
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 175/2002 Sb., kterým se mění zákony č. 111/94 Sb., 247/2000 Sb., 478/2001 Sb., č. 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpis
 • Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MDS o řidičských průkazech a registru řidičů č. 31/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Zákony využívané všemi pracovišti odboru dopravy a správy vnitřních věcí

 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Řízení o přestupcích

 • Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/61 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů


Správa vnitřních věcí

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, v platném znění
 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění
 • ústavní zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, v platném znění
 • ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění


Další předpisy pro oblast výkonu samostatné působnosti

 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění


Další předpisy pro oblast výkonu přenesené působnosti

 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, v platném znění
 • zákon č. 269/1994, o Rejstříku trestů, v platném znění
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. , o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů


 Obřadní síň

RadniceRadniceRadniceObřadní síňObřadní síňObřadní síňObřadní síňObřadní síň

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
4
2
8
3
6
4
6
5
4
6
6
7
6
8
6
9
7
10
5
11
5
12
6
13
6
14
5
15
6
16
5
17
5
18
5
19
6
20
6
21
5
22
5
23
4
24
4
25
5
26
5
27
5
28
5
29
5
30
5
1
4
2
5

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
slabý déšť 21 °C 14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 21/14 °C
neděle 11. 6. polojasno 21/13 °C
pondělí 12. 6. jasno 18/8 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Kino-Dobruska-06_2023_web.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 408.63 kB

Výstava Radim Drejsl

Letní dětská hra

Červen měsíc dětí

Loutkové divadlo

Školy za školou

Hrajeme pro seniory

Hrátky pro prťousky

Koncert smyčců Pražské konzervatoře

Pohádkohraní

Prďofest

Mimořádné představení nejen pro seniory

Příměstský tábor

Semínkovna

Pecujdoma.cz

Pomoc - sociální pracovník

Spolupráce při pomoci potřebným občanům

Bezplatná linka pro pečující

Publicita projektů a organizací
Mapa