Menu

Město Dobruška

Odbor finanční a školský


Základní informace

Popis činnosti:

 • sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města, předkládá orgánům města návrhy na jejich využití
 • vede účetnictví města včetně účetnictví organizačních složek města, provádí za město platební a zúčtovací styk v souladu s rozpočtem města, vystavuje faktury, eviduje úvěry, půjčky, finanční výpomoci a zabezpečuje jejich splácení, vede spisovnu odboru
 • zpracovává výkazy na úseku účetnictví, pořizuje data pro sestavení pomocného analytického přehledu, zajišťuje jeho kontrolu
 • na úseku rozpočtu města zpracovává návrh rozpočtu města a předkládá jej k projednání finančnímu výboru zastupitelstva a radě města, zabezpečuje rozpis rozpočtu, předkládá návrhy úprav rozpočtu, eviduje rozpočtová opatření, informuje orgány města o plnění rozpočtu, zpracovává návrh účetní závěrky města a závěrečného účtu hospodaření města za uplynulý kalendářní rok a předkládá jej ke schválení městským orgánům
 • na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města, rozhoduje o zřizování a rušení pokladen pro hotovostní příjmy a výdaje, stanovuje pokladní limity, výdej stravenek, metodicky řídí a kontroluje činnost příručních pokladen umístěných na jednotlivých odborech úřadu a v organizačních složkách
 • zodpovídá za tvorbu a použití účelových fondů v souladu s platnými vnitřními předpisy
 • zodpovídá za sepisování a evidování smluv o hmotné odpovědnosti
 • připravuje obecně závazné vyhlášky (související s činnostmi odboru)
 • sepisuje a eviduje nájemní smlouvy na pronájmy hrobových míst na hřbitovech ve správě města
 • spolupracuje s firmami zajišťujícími pohřební služby, kamenické a jiné práce na hřbitovech
 • povoluje uložení ostatků zemřelých na hřbitovech
 • spolupracuje s Technickými službami města zajišťujícími údržbu a provoz hřbitovů města
 • zabezpečuje pojištění města (včetně majetku), eviduje, nahlašuje a vyřizuje pojistné události


Na úseku personálním a mzdovém zajišťuje:

 • komplexní personální a mzdovou agendu zaměstnanců zařazených do MěÚ, zaměstnanců zařazených do organizačních složek města a městské policie, členů zastupitelstva města, včetně správy personálního informačního systému a docházkového systému,
 • zdravotní péči o zaměstnance města, kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů a dalších souvisejících předpisů, poskytování konzultací v oblasti platové a personální agendy pro zaměstnance města apod.
 • na daném úseku dále zajišťuje vyúčtování žádostí o poskytnutí dotace na VPP.


Dále zabezpečuje:

 • pořízení, evidenci, výdej a vyúčtování pokutových bloků
 • výplatu náhrad za pracovní cesty
 • finanční vztahy se státem a krajem a dalšími subjekty
 • předkládání návrhů orgánům města ve věcech řešení pohledávek města
 • vedení evidence pohledávek města (kromě pohledávek odboru rozvoje města)
 • vymáhání pohledávek v evidenci odboru
 • úkoly při vyplácení peněžitých darů a dotací schválených příslušnými orgány města
 • evidenci smluv uzavřených městem podle občanského a obchodního zákoníku (kromě smluv evidovaných odborem rozvoje města), evidenci objednávek
 • zpracování a podání přiznání k silniční dani, k dani z příjmů právnických osob za město a k dani z přidané hodnoty


Odbor vykonává státní správu v oblasti přenesené působnosti:

 • na úseku místních poplatků jako správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných obecně závazných vyhlášek města a tržního řádu
 • podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • povolování tombol podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • na úseku vymáhání pohledávek podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů


Úsek školství v oblasti samostatné působnosti:

 • zajišťuje v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány města organizační záležitosti škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • připravuje podklady pro rozhodnutí rady a zastupitelstva města týkající se školských příspěvkových organizací
 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města, tj. mateřskou školou, základními školami, základní uměleckou školou a domem dětí a mládeže
 • podílí se na sestavování provozního rozpočtu příspěvkových organizací, kontroluje čerpání jejich rozpočtu a účetní závěrky, poskytuje jim metodickou pomoc
 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřizovaných městem v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • spolupracuje se školami a školskými zařízeními jiných zřizovatelů na území města


V přenesené působnosti úsek školství podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností (školní matriky, výkonové výkazy)
 • sleduje efektivnost hospodaření škol a školských zařízení v obvodu obce s rozšířenou působností

 
Legislativa

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících o změně některých zákonů
 • Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
 • Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška č. 645/2004 Sb., k zákonu o archivnictví
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
 • Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • Vyhláška č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímí speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech
 • Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 25/18 °C
středa 17. 7. polojasno 27/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-07-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 234.24 kB

Výstava dřevořezeb

Letní dětská hra

Výstava Svět kolem nás

Výstava fotografií z Indie

Dobrušské letní muzicírování

Letní kino v Dobrušce program

Letní kino srpen

Výstava Magie loutek

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Street food festival Dobruška

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa