Menu

Město Dobruška

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Základní informace

Popis činnosti

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje zejména agendy:
 • Sociální práce
 • Veřejné opatrovnictví
 • Komunitní plánování sociálních služeb
 • Koordinace protidrogových aktivit
 • Zdravotnictví – Vydávání receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky
 • Zvláštní příjemce důchodu
 • Sociálně-právní ochrana dětí (orgán sociálně-právní ochrany dětí = OSPOD)
 • Zabezpečení výkonu přenesené působnosti ve vztahu k dodržování ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů v platném znění
 

Sociální práce

Působnost obecního úřadu III typu v oblasti výkonu sociální práce je upravena zejména Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Realizovat činnosti sociální práce a koordinovat poskytování sociálních služeb na obecní úrovni ukládá sociálním pracovníkům jako povinnost § 92 a § 93a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 7, § 63, 64, § 65 Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Výkon sociální práce zajišťuje sociální pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška pro obvod: Bačetín, Běstviny, Bohdašín, Bystré, Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Domašín, Hlinné, Hluky, Chábory, Chlístov, Chmeliště, Janov, Kamenice, Kounov, Lhota Netřeba, Mělčany, Nedvězí, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Podbřezí, Pohoří, Polom, Provoz, Pulice, Rovné, Rozkoš, Sedloňov, Sněžné, Spáleniště, Sudín, Šediviny, Šediviny, Tis, Val, Vanovka, Zákraví.

Sociální práce je profesionální aktivita. Zabývá se poskytováním pomoci a podpory osobám, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální práce si klade za cíl předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit začleňování jednotlivců, skupin i komunity. Zasahuje tam, kde se lidé dostávají do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pomáhá lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, dále osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, osobám vedoucím rizikový způsob života nebo osobám ohroženým domácím násilím případně jinou trestnou činností apod.

Nepříznivá sociální situace: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vymezuje nepříznivou sociální situaci jako oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných vážných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Cílovými skupinami sociálního pracovníka jsou zejména:
 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby,
 • osoby s různým stupněm omezení svéprávnosti,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením,
 • osoby ohrožené rizikovým způsobem života,
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
 • osoby, které ztratili přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení,
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy,
 • imigranti,
 • rodiny s dětmi,
 • osoby neschopné splácet závazky a pohledávky.

Vybrané činnosti sociálního pracovníka jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty a formuláře.

Další užitečné informace určené zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým jsou k dispozici na webu Královehradeckého kraje zde socialnisluzbykhk.cz.

Sociální pracovník pomáhá potřebným osobám např. v následujících nepříznivých sociálních situacích spojených s/se:
 • zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
 • péčí o osobu závislou na pomoci jiné osoby,
 • omezením svéprávnosti,
 • příslušností k národnostní menšině nebo lokální komunitě,
 • osamělostí osoby,
 • návratem z ústavního zařízení (sociální kurátor),
 • návratem a důsledky výkonu trestu odnětí svobody (sociální kurátor),
 • rizikem ztráty bydlení, nevyhovujícím bydlením,
 • ztrátou zaměstnání,
 • sociální událostí ovlivňující situaci osoby/skupiny/komunity,
 • rizikovým způsobem života (závislosti, trestná činnost apod. – sociální kurátor),
 • agresí, domácím násilím, týráním, zneužíváním, zanedbáváním apod. (z hlediska oběti i pachatele),
 • nízkými příjmy a dluhovou problematikou,
 • imigrací.


Sociální pracovník – sociální kurátor

Sociální kurátor (kurátor pro dospělé) využívá všech metod sociální práce a nabízí odbornou pomoc především:
 • osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovyči výkonu trestu,
 • osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby,
 • osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
 • osobám po ukončení léčby chorobných závislostí,
 • osobám, které nemají dostatečně vhodně naplněny životně důležité potřeby v souvislosti s tím, že jsou osobami bez přístřeší.


Sociální pracovník – opatrovník

Veřejné opatrovnictví

Výkon funkce veřejného opatrovníka obcí je výkonem přenesené působnosti.

 • Opatrovnictví je druh právního vztahu mezi opatrovníkem a opatrovancem. Je ochranným prostředkem a podporou pro osoby, které mají v důsledku duševního onemocnění, mentálního postižení, degenerativního onemocnění nebo těžkého tělesného či smyslového postižení potíže (v různé míře) s rozhodováním o svých záležitostech.
 • Opatrovník opatrovance zastupuje, hájí jeho práva a je oprávněn za něj právně jednat, případně spravovat jeho majetek (dle rozsahu uvedeným v rozhodnutí soudu). Opatrovník jedná s maximálním respektem k vůli a přáním opatrovance, rozhoduje spolu s ním, případně podle jeho vůle. Jedno z nejvýznamnějších pravidel pro rozhodování opatrovníka o záležitostech opatrovance upravuje § 467 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Soud se při jmenování opatrovníka řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Posloupnost při hledání vhodného opatrovníka je upravena v § 471 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Soud přednostně jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou. Není-li možné ani to, jmenuje soud jinou vhodnou osobu nebo obec, tj. VEŘEJNÉHO OPATROVNÍKA. Obec výkon dané funkce musí převzít.

Legislativní zdroje související s výkonem veřejného opatrovnictví jsou k nahlédnutí v sekci Dokumenty a formuláře.


Komunitní plánování sociálních služeb

 • je proces, který vede k vytvoření efektivního, fungujícího systému sociálních služeb, které jsou dostupné pro všechny občany daného území, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány,
 • je proces, který mapuje, vyhodnocuje stávající systém sociálních služeb a podle potřebnosti posiluje kapacitu či kvalitu stávajících služeb nebo podporuje zavedení služby nové,
 • základním předpokladem zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb je aktivizace tří základních skupin – zadavatelů (ti, kdo služby platí – zejména obce, kraje), poskytovatelů (ti, kdo služby provozují) a uživatelů (ti, kdo služby přijímají),
 • výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu je komunitní plán, který odpovídá místním podmínkám a potřebám.

Komunitní plán

 • je dokument, který stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v obci, mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů,
 • je předkládán zastupitelstvu obce ke schválení.
Mezi pozitiva komunitního plánování patří např.:
 • posílení sociální soudržnosti komunity, podpora sociálního začleňování, prevence sociálního vyloučení jednotlivců i skupin,
 • zapojení občanů jako uživatelů do rozhodovacího procesu plánování,
 • zvyšování efektivity při financování sociálních služeb,
 • zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v daném území, rozšíření jejich nabídky atd.

Koordinace protidrogových aktivit

Funkce protidrogového koordinátora je zřízena na základě Zákona č. 65/2017Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Hlava VII Protidrogová politika, v platném znění. Zejména tímto zákonem se protidrogový koordinátor řídí.

V rámci samostatné působnosti místní protidrogový koordinátor zejména:
 • napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky, tyto činnosti koordinuje, má obecný přehled o dění v této oblasti, jak na úrovni prevence, léčby, tak represe,
 • spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí.
 • tvoří místní plán protidrogové politiky.

Místní plán protidrogové politiky

Problematika užívání drog a závislostí (nevyjímaje patologického hráčství) se dotýká všech částí naší společnosti, včetně místních komunit, a proto je role obcí a krajů v řešení této problematiky nepostradatelná. Účinná místní protidrogová politika musí být definována na základě analýzy současné situace a identifikovaných potřeb.
V České republice je postaven systém koordinace protidrogové politiky na národní, krajské a místní úrovni.
Protidrogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Národní strategie protidrogové politiky je sestavena na období 2019 – 2027.
Na krajské a místní úrovni jsou využívány základní nástroje koordinace protidrogové politiky:
 • funkce krajského a místního protidrogového koordinátora,
 • krajské či místní iniciativní a poradní orgány pro oblast protidrogové politiky (protidrogové komise, pracovní skupiny),
 • krajské či místní strategie, akční plány protidrogové politiky.

Město Dobruška má sestaven Místní plán protidrogové politiky na období 2019 – 2027. Tento dokument se zabývá především problémem užívání návykových látek, omamných a psychotropních. Cílem místního plánu protidrogové politiky je zejména předcházet vzniku problémů spojených s užíváním návykových látek a ochrana veřejného zdraví. Celý dokument je k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře.

Zdravotnictví

V souladu zejména se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů zabezpečuje Městský Úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem („opiátové tiskopisy“):
 • vydává recepty a žádanky na léčiva obsahující návykové látky,
 • vede evidenci a distribuci tiskopisů žádanek a receptů s modrým pruhem,
 • zajišťuje likvidaci neplatných, znehodnocených a nepotřebných tiskopisů ze zdravotnických zařízení na území, pro něž vykonává Městský úřad Dobruška přenesenou působnost jako obec s rozšířenou působností.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Městský Úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 a § 118 Zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění se provádí dle příslušných ustanovení Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění lze ustanovit z těchto důvodů:
 • kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit,
 • kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat,
 • nemůže-li oprávněný příjemce, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat (zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu).


OSVZ distribuuje seniorské obálky (I.C.E. karty) a pomáhá s jejich vyplněním. Formuláře ke stažení a pravidla pro vyplnění naleznete v sekci Dokumenty a formuláře, v dokumentech nazvaných Seniorská obálka - černobílá verze, Seniorská obálka - barevná verze a Seniorská obálka - pravidla pro vyplnění.

 

EuroKlíč v Dobrušce

CO JE EUROKLÍČ A KDE SE POUŽÍVÁ

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let, a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče je, že si s ním lidé se zdravotním postižením můžou tato zařízení odemknout sami a nemusejí žádat o klíč obsluhu.

KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA EUROKLÍČ

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé cílové skupiny.

KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍSKAT

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. a jeho regionální pracoviště Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

Od 2.1.2019 na MěÚ Dobruška, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, nám. F. L. Věka 26.
Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Šrůtková, sociální pracovník, tel.: 774 924 394
Mgr. Eliška Záleská, sociální pracovník, tel.: 777 418 284

KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT

Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na internetových stránkách www.euroklic.cz/kam-jit-na-wc-souhrnne-vsechny-kraje.
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami, každé takové místo je označeno pamětní deskou.

 

 

Sociálně-právní ochrana dětí

 • Poskytuje právní porady rodičům, dětem a jiným občanům odpovědným za výchovu dětí ve věcech výchovy a výživy.
 • Poskytuje poradenství k podávání návrhů na provedení úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, styku, určení otcovství, změna příjmení nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí, a děti u jednání u soudu zastupuje jako opatrovník.
 • Podává návrhy na zbavení rodičovských práv, nařízení ústavní výchovy, nařízení dohledu nebo jeho zrušení.
 • Podává žalobu na určení otcovství, v tomto řízení děti zastupuje.
 • Podává trestní oznámení při neplnění vyživovací povinnosti rodičů a podněty k zahájení k zahájení trestního stíhání při podezření z mravního ohrožení dětí.
 • Posuzuje situaci dětí před vydáním předběžného opatření o jejich odnětí z dosavadního prostředí a zajišťuje jejich umístění v náhradní výchově, zajišťuje doklady k umístění v dětském domově.
 • Řeší náhradní rodinnou péči - pěstounská péče, osvojení.
 • Provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých a sleduje jejich účinnost.
OSPOD

Každá pracovnice sociálně-právní ochrany dětí  se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech.
Do správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Dobruška patří obce Bačetín, Sudín, Bohdašín, Vanovka, Bystré, České Meziříčí, Skršice, Tošov, Deštné v Orlických horách, Dobré, Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné, Šediviny, Dobruška, Běstviny, Domašín, Chábory, Křovice, Mělčany, Pulice, Spáleniště, Dobřany, Chlístov, Janov, Tis, Kounov, Hluky, Nedvězí, Rozkoš, Šediviny, Králova Lhota, Mokré, Očelice, Městec, Ohnišov, Zákraví, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Čánka, Dobříkovec, Podbřezí, Chábory, Lhota Netřeba, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Polom, Semechnice, Podchlumí, Sněžné, Trnov, Houdkovice, Zádolí, Záhornice, Val, Provoz.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví spolupracuje s úřadem práce, oddělením státní sociální podpory, s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, s okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení, s okresním soudem, s úřadem práce, s azylovými domy, s domovy důchodců a dalšími orgány při řešení individuálních případů.

Formy informací o rozsahu a podmínkách poskytování SPOD

Pracovníci OSPOD respektují zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Při sdělování informací je kladen důraz na ochranu osobních a citlivých údajů o klientech. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (§ 57 zejména ve vztahu k § 51) přikazuje pracovníkům OSPOD zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu sociálně-právní ochrany dětí a v přímé souvislosti s ním.

Ústně sdělované informace – telefonicky, osobně

Všichni pracovníci OSPOD jsou kompetentní k podávání základních informací týkajících se výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Informace jsou poskytovány osobně nebo telefonicky, a to jak na pracovišti OSPOD  tak v terénu. V mimopracovní dobu, víkendy a státní svátky lze v naléhavých, neodkladných případech kontaktovat Městskou policii v Dobrušce na číslo 494 629 572, 602 491 619 – hlídkový telefon nebo Policii ČR na čísle 158. Policie krizovou skutečnost vyhodnotí a v případě potřeby kontaktuje pracovníka OSPOD, který drží pohotovostní službu a v součinnosti je klientovi poskytnuta pomoc.

Dálkový přístup – internetové stránky – Město Dobruška

https://www.mestodobruska.cz

Webové stránky MěÚ Dobruška (OSVZ/OSPOD) nabízejí veřejně přístupné standardy kvality SPOD - informace o obsahu a rozsahu sociálně-právní ochrany dětí, místní a časové dostupnosti SPOD, prostředí a podmínkách zajišťování SPOD, dále informace o personálním zabezpečení výkonu SPOD s veřejně přístupnými kontakty na konkrétní pracovníky SPOD a další navazující informace včetně informací o výkonu SPOD v situaci protiepidemických opatřeních i s odkazem na informace pro děti.

Tištěná podoba informačních materiálů

Pracoviště OSPOD informuje širokou veřejnost prostřednictvím informačního letáku – Informace pro dospělé, Informace pro děti a mládež se základními informacemi o SPOD a článků, které vycházejí podle potřeby v místním periodiku (Dobrušský zpravodaj). Důležitým zdrojem informací o SPOD a o návazných službách pro rodiny s dětmi jsou informační materiály na nástěnkách, informačních panelech a stojanech umístěných v prostorách OSPOD. Informační materiály jsou k dispozici i v jednotlivých kancelářích OSPOD.

OSPOD poskytuje sociálně-právní ochranu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí především:

Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Působení směřující k obnově narušených funkcí rodiny

Zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale či dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Role OSPOD

 1. VEŘEJNOPRÁVNÍ OCHRANA NEPŘÍZNIVÉHO VÝVOJE DÍTĚTE - Poučení
 • Primární funkce OSPOD.
 • Souvisí s prací s dětmi (poskytování sociálně-právní ochrany dětem), které spadají do kategorie ohroženého dítěte dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  

Spočívá: 

 • v sociální práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou (sociální pomoc a podpora ohroženým dětem, koordinace případu ohroženého dítěte, vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, tvorba IPOD)
 • ve výkonu dohledu nad ohroženým dítětem a jeho rodinou (k tomu právní řád OSPOD svěřuje pravomoci autoritativním způsobem zasahovat do soukromí rodiny (včetně obydlí), které jsou zakotvené v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších  předpisů.)
 1. VEŘEJNOPRÁVNÍ OPATROVNICTVÍ A VEŘEJNÉ PORUČENSTVÍ DÍTĚTE - Poučení
 • Jedná se o zastupování dítěte v soudním řízení, které nemá dostatečnou svéprávnost k tomu, aby mohlo v určité záležitosti jednat samostatně (např. ve věci péče o dítě), a současně zde není jiná osoba, která by měla oprávnění dítě zastoupit a mohla jej zastoupit (při hmotněprávních jednáních, při procesních jednáních).
 • KOLIZNÍ OPATROVNICTVÍ

   - Na základě ustanovení § 867 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  souvislosti s § 469 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje příslušný soud v rámci řízení péče o nezletilé opatrovníka nezletilému účastníkovi řízení, kterým bývá  zpravidla OSPOD.

   - Účelem je zajištění praktické a účinné účasti dítěte v řízení, které se jej týká (zajištění přístupu dítěte ke spravedlnosti, zajištění spravedlivého procesu pro dítě, vyrovnat nedostatečnou schopnost dítěte účastnit se řízení samostatně).

   - OSPOD vystupuje v roli “advokáta” dítěte, chrání zájmy dětí u soudních řízení, jelikož jejich rodiče nemusí být zcela objektivní při hledání opravdového zájmu dítěte.

   - Klientem kolizního opatrovníka je POUZE DÍTĚ NIKOLI JEHO RODIČE A RODINA.

   - Kolizní opatrovník je procesním zástupcem dítěte.

   - Základní zásadou, která určuje postavení kolizního opatrovníka je zásada rovnosti účastníků soudního řízení (kolizní opatrovník tedy nemůže mít autoritativní oprávnění a povinnosti ve vztahu k ostatním účastníkům řízení – rodičům dítěte, musí splňovat záruky nezávislosti a objektivity). Postavení OSPOD jako kolizního opatrovníka s postavením rodičů je rovné.

   - Pokud je OSPOD ustanoven kolizním opatrovníkem dítěte v soudním řízení, nelze (po dobu trvání procesního zastupování) rodičům dítěte nebo jiných osobám odpovědným za výchovu dítěte, a tudíž ani jejich zástupcům, umožnit nahlížet do spisové dokumentace dítěte, která je vedena z důvodu výkonu kolizního opatrovnictví.

Činnosti zajišťované OSPOD vychází z legislativy, a to ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

K naplnění obou výše uvedených rolí vykonávají v rámci své agendy kvalifikovaní zaměstnanci OSPOD práci zejména v tomto rozsahu (stručný přehled):

péče o dítě, rodinu, opatrovnictví

 • Poskytování sociálně-právní ochrany dětí, poskytování odborného sociálního poradenství, pomoci dětem a rodičům při řešení rodinných, osobních, sociálních a dalších aktuálních krizových, nepříznivých situací.
 • Poskytování poradenství při řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, úpravy styku, určení a popření otcovství, změně příjmení nezletilého dítěte, výkonu rozhodnutí.
 • Poskytování poradenství v oblasti výchovy dětí, posilování rodičovských kompetencí, při řešení každodenních problémů spojených s výchovou a výživou všem rodičům, rodičům v obtížné životní situaci, ale také dětem a dalším osobám zodpovědným za výchovu dětí t. j. pěstounům, prarodičům, učitelům a dalším osobám v případě jejich zájmu a potřeby.
 • Zprostředkování pomoci odborných psychologických, zdravotnických a jiných odborných zařízení.
 • Provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích, poskytování krizové intervence.
 • Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, organizace případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin.
 • Provádění komplexního sociálního šetření v rodinách s nezletilými dětmi včetně rodin z vyloučených lokalit nebo obdobně ohroženého prostředí.
 • Rozhodování a ukládání výchovných opatření dle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (napomenutí, dohled nad dítětem apod.) ve správním řízení a vykonává dohled nad jejich dodržováním.
 • Vykonávání  depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání ohrožených dětí.

kolizní opatrovnictví

 • Určená konkrétní pracovnice v roli kolizního opatrovníka, zastupuje dítě v opatrovnickém řízení, protože dítě ohrožuje kolize (konflikt) zájmů dítěte a rodičů nebo vzájemný konflikt rodičů. Rodič tedy nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů.
 • Kolizní opatrovník má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte a podávat vyjádření při soudních jednáních v jeho prospěch. Není v pozici, která předpokládá obhajobu zájmů matky nebo otce dítěte. Kolizní opatrovník neurčuje, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu nebo na čí straně je vina. V otázkách péče a výchovy o děti je prioritně na rodičích, aby se v zájmu svých dětí dohodli. Rodičovská odpovědnost spočívá mimo jiné ve schopnosti rodičů spolu komunikovat, spolupracovat ve věcech týkajících se dětí a v respektování jeden druhého jako rodiče.
 • Kolizní opatrovník (pokud to není v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte a má se za to, že dítě dostatečně chápe situaci) poskytuje, objasňuje dítěti příslušné informace, zjišťuje jeho názory.
 • Kolizní opatrovník má stejná procesní práva jako další účastníci řízení, může předkládat návrhy na doplnění dokazování (znalecké posudky, zprávy odborníků, školy, listinné důkazy), má právo se odvolávat. Kolizní opatrovník si zjišťuje informace za účelem vlastního posouzení a určení nejlepšího zájmu dítěte, a to podle svého uvážení, které následně předkládá soudu jako důkazy a jako svůj návrh na postup a rozhodnutí ve věci. Informace si neopatřuje prostřednictvím svých autoritativních pravomocí, ale stejným způsobem, jak tak činí např. advokát, pokud je ustanoven opatrovníkem. V rámci svých kompetencí spolupracuje se soudy. Klíčová pracovnice OSPOD informuje rodiče o ustanovení OSPOD kolizním opatrovníkem a nabídne možnost spolupráce s cílem zajistit co nejlepší zájem dítěte. Zároveň poučí rodiče o právech a povinnostech, které jim vyplývají z rodičovské odpovědnosti. OSPOD preferuje, aby konzultace na OSPOD byla za účasti obou rodičů.
 • Kolizní opatrovník plně respektuje obecné právo rodiny a dítěte na autonomii a fakt, že primární odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte nesou jeho rodiče. Nepřísluší mu tedy řešit konflikty rodičů, které se zabývají ne až tolik závažnými skutečnostmi v životě dětí, k nimž běžně dochází – nepředání tepláků, spálení dítěte na slunci atd. Neřeší prioritně rodičovské konflikty (např. nepředávání dítěte ke styku, nepředávání informací apod.).   OSPOD rodiči poskytne informaci o nezbytnosti obrátit se na soud, nepodaří-li se mezi rodiči dosáhnout smírného řešení. Stejně tak, jej může informovat o dostupných službách rodinných a manželských poraden, mediátorů apod. Tímto však jeho role v předmětném případu končí. Činí-li v návaznosti na žádost rodičů další kroky, vybočuje ze zákonného rozsahu své věcné působnosti.
 • Kolizní opatrovník se účastní přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, trestního řízení proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let.
 • Po pravomocném ukončení soudního řízení končí funkce kolizního opatrovníka (Spis je vyřazen dle Směrnice MPSV č. j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.). OSPOD může intervenovat pouze v případě, že by na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny dospěl k závěru, že se jedná o ohrožené dítě. Pokud by závěr o ohrožení dítěte nebylo možné dovodit, pak je OSPOD (klíčová pracovnice) povinen poskytnout rodičům, pouze poradenskou činnost podle § 11 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a rodiče v rámci základního sociálního poradenství nasměrovat na případné vhodné zdroje pomoci.

kuratela pro děti a mládež (kurátor pro děti a mládež – odborný specializovaný pracovník)

Zabývá se výchovnými problémy a trestnou činností dětí do 15 let, mladistvými od 15 do 18 let, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku, dětmi a mladistvými s opakovanými závažnými poruchami chování (např. záškoláctví, útěky z domova, agresivita, alkoholismus, prostituce, drogy).

 • Poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Poskytování odborného sociálního poradenství, pomoc dětem a rodičům při řešení rodinných, osobních, výchovných, sociálních a dalších náročných, nepříznivých, krizových sociálních situací.
 • Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, organizace případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin.
 • Provádění komplexního sociálního šetření v rodinách s nezletilými dětmi včetně rodin z vyloučených lokalit nebo obdobně ohroženého prostředí.
 • Vykonávání  depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání ohrožených dětí.
 • Poradenství v oblasti výchovných problémů s nezletilými dětmi do 15 let a mladistvými nad 15 let do 18 let, projednávání výchovných nedostatků a chování s dítětem a jeho rodiči, doporučení další odborné pomoci rodičům i jejich dětem.
 • Realizace výchovných opatření (napomenutí, dohled nad výchovou nezletilých a mladistvých apod.) v případě, že rodiče řádně neplní svoje rodičovské povinnosti, nezletilí jsou opakovaně projednáváni pro přestupek nebo výchovné problémy a odborná pomoc nebyla účinná, provádí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.
 • Analyzování situace v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže, navrhování preventivních opatření.
 • Spolupráce se školskými a dalšími institucemi – školami, soudy, Policií ČR, Probační a mediační službou atd. při řešení např. záškoláctví, šikany, přestupků apod., prioritně na žádost škol a školských zařízení se účastní výchovných komisí.

náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče je formou péče v případech, kdy se rodiče z nejrůznějších důvodů nejsou schopni nebo ochotni starat o své děti a zajistit jim tak vše potřebné pro jejich vývoj.

 • Pomoc dětem, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat, aby se jim v novém domově/rodině dařilo nejlépe, jak jen to jde, pomoc rodinám, kam děti přijdou, aby vše bez problémů zvládly. Poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Poskytování poradenství pro osoby, které uvažují o osvojení dítěte, o pěstounské péči, o pěstounské péči na přechodnou dobu, o péči jiné fyzické osoby.
 • Provádění sociálního šetření ke zjištění poměrů osob vhodných stát se pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu, osvojiteli, zjišťování osobní a rodinné anamnézy budoucích osvojitelů.
 • Vyhledávání dětí „vhodných“ pro osvojení a pěstounskou péči, účast na soudních řízeních o osvojení a pěstounské péči.
 • Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte, pořádání případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin.
 • Sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči, dodržování pravidelného režimu návštěv rodiny, ve které dítě žije, popřípadě jiného prostředí, kde se dítě zdržuje.
 • Přijímání žádostí žadatelů o náhradní rodinnou péči, kompletace spisu a jeho postoupení krajskému úřadu, který je oprávněn ke zprostředkování náhradní rodinné péče.
 • Zajištění sociálně-právního poradenství a sociální práce s rodinami, jednotlivci a skupinami, poskytování odborné pomoci s řešením jejich problémů v osobním či sociálním vývoji.
 • Spolupráce s osobami, které se staly pěstouny na přechodnou dobu, dlouhodobými pěstouny nebo osvojiteli a zároveň s organizacemi, které uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny (případná možnost uzavření dohody s MěÚ Dobruška).

Každá pracovnice OSPOD se podílí na zajištění agendy syndromu CAN (týrané, zneužívané a zanedbávané děti) ve svých přidělených obvodech (agendách):   

 • zjišťuje a eviduje případy ohroženého nebo narušeného vývoje nebo výchovy u těchto dětí a činí opatření směřující k ochraně dětí před tělesným nebo duševním násilím a zanedbáváním (syndrom CAN)
 • prošetřuje každé oznámení
 • provádí návštěvy v rodinách
 • podává Policii ČR podněty na prošetření jednání osob, u kterých je podezření z naplnění podstaty trestného činu
 • realizuje poradenskou činnost
 • v trestním řízení uplatňuje náhradu škody v případech, kdy je OSPOD ustanoven opatrovníkem dle § 45 trestního řádu

OSPOD podává návrhy k soudu např. na:

 • zbavení nebo omezení rodičovské odpovědnosti (na zbavení nebo omezení rodičovských práv, pokud je to v zájmu nezletilého dítěte)
 • nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, její prodloužení nebo zrušení
 • nařízení výchovného opatření dle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (napomenutí, omezení, dohled) nebo jeho zrušení
 • na určení nebo popření otcovství
 • svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
 • předběžné opatření, je-li ohroženo zajištění uspokojování základních potřeb dítěte, jeho zdraví nebo život dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Pracovníci OSPOD jsou oprávněni navštěvovat rodinu a dítě v místě bydliště, ve škole, školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, k pořizování obrazových a zvukových záznamů tohoto prostředí, vedou evidence a spisové dokumentace dětí a rodin, provádí pravidelné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, zpracování IPOD, věnují se preventivní činnosti atd.

Informace k základní skupině SPOD – děti

Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do 18 let věku, které žijí ve správním obvodu ORP Dobruška bez rozdílů a jakékoliv diskriminace.

S ohledem na fakt, že hlavní cílovou skupinou OSPOD jsou děti, přizpůsobují pracovníci OSPOD způsob a formu komunikace jejich věkové a rozumové zralosti. Citlivě a s maximálním ohledem je přistupováno k vyjádření dětí, k jejich pocitům a přáním s důrazem na to, aby nedošlo k negativnímu zásahu do jejich citového a psychického vývoje. Pracovníci OSPOD děti informují o všech závažných záležitostech a naléhavých věcech, které se k nim vztahují a vyžadují pomoc a radu. Pracovníci OSPOD jsou připraveni poskytnout dětem pomoc a radu, když mají např. problémy samy se sebou (útěk z domova – strach z návratu domů, strach co bude v životě dál, žívání alkoholu, drog apod.), problémy doma (násilí v rodině, rodiče bijí dítě, rodiče pijí alkohol, rodiče nepřijdou domů, užívají drogy, nedostatek jídla, nedostatek oblečení, vyhrocená rozvodová atmosféra v rodině apod.), problémy s vrstevníky, ve škole (projevy šikany a není zastání u učitelů, ubližování, nedostatek klidu pro přípravu do školy z důvodu mnoha povinností či vysoce negativně laděné atmosféře v domácím prostředí apod.) a jiné.

Děti jsou upozorněny na povinnosti a jejich práva včetně práva na podání stížnosti (např. v případě rozhodnutí o jejich ústavní výchově nebo umístění do zařízení vyžadující okamžitou pomoc). Jsou upozorněny na to, že se mohou vyjadřovat ke všemu, co se jich bezprostředně dotýká a že mají právo na poskytnutí pomoci k ochraně svého života a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů.

Vybrané informace pro děti jsou umístěny na webových stránkách MěÚ Dobruška, na informačních nástěnkách a letáku – Informace pro děti a mládež.

 
Legislativa

Sociálně-právní ochrana dětí se řídí především zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. S činností souvisejí i další právní předpisy, zejména:
 • Listina základních práv a svobod (Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LZPS, součást ústavního pořádku ČR)
 • Úmluva o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.)
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení MZV č. 34/1998 Sb.)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Všechny předpisy v platném znění


Další legislativa

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 109/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 112/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb. , o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 372/2011 Sb.,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  (zákon o zdravotních službách)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
déšť 31 °C 20 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 25/16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 25/15 °C
neděle 23. 6. zataženo 24/15 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-06-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 253.62 kB

Výstava dřevořezeb

Výstava Digitální grafická tvorba

Červen - měsíc dětí v Dobrušce

Letní dětská hra

Festival Královéhradeckého kraje

Kinematovlak

Kinematovlak program

Dobrušské letní muzicírování

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa