Menu

Město Dobruška

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Dobruška

Město Dobruška jako základní územně samosprávný celek je založen na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad. Přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.

Solnická 777
51801 Dobruška
Telefon: 494 629 580
E-mail: posta@mestodobruska.cz
WWW: www.mestodobruska.cz
ID Datové schránky: mgjbetz
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Solnická 777
  51801 Dobruška
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Solnická 777
  51801 Dobruška
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 11:3012:30 – 17:00
  středa7:30 – 11:3012:30 – 17:00
  čtvrtek7:30 – 11:3012:30 – 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: mgjbetz
1721571/0100 (Komerční banka, a.s.)
5767559339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00274879
DIČ: CZ00274879

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Dobruška
  Solnická 777
  51801 Dobruška
 • e-mailem: posta@mestodobruska.cz
 • elektronickým podáním: posta@mestodobruska.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 494 629 580
Úřední hodiny
pondělí7:30 – 11:3012:30 – 17:00
středa7:30 – 11:3012:30 – 17:00
čtvrtek7:30 – 11:3012:30 – 15:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Právní předpisy města jsou dostupné na internetových stránkách města, odkaz zde. Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí na městském úřadě.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Dobruška poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2013

výroční zpráva za rok 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,1 kB
Staženo: 1,372×
Vloženo: 28. 1. 2015

Výroční zpráva za rok 2014

výroční zpráva za r. 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 24,05 kB
Staženo: 1,365×
Vloženo: 9. 2. 2015

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za r. 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 24,06 kB
Staženo: 1,339×
Vloženo: 20. 1. 2016

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za r 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 24,52 kB
Staženo: 1,233×
Vloženo: 27. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za r. 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,3 kB
Staženo: 1,022×
Vloženo: 14. 5. 2018

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za r. 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,62 kB
Staženo: 502×
Vloženo: 22. 2. 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za r. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,57 kB
Staženo: 354×
Vloženo: 21. 2. 2020

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za r. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,13 kB
Staženo: 271×
Vloženo: 22. 2. 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021 - poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 26,79 kB
Staženo: 250×
Vloženo: 28. 1. 2022

Výroční zpráva za rok 2022

zprava 106 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,2 kB
Staženo: 79×
Vloženo: 6. 4. 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 570,52 kB
Staženo: 39×
Vloženo: 12. 1. 2024
zveřejněno popis
22.02.2024 Informací ke stavbě v obci Deštné v Orlických horách
22.02.2024 Vyjádření k výsledkům kontroly Obecního živnostenského úřadu
06.02.2024 Informace k zabezpečení přípravy občanů k obraně státu
29.01.2024 Informace z investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2024
12.01.2024 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.10.2023 až 31.12.2023
09.01.2024 Informace ke stavebním povolením fotovoltaických elektráren
09.01.2024 Informace ke stavu kontroly Obecního živnostenského úřadu
20.12.2023 Informace ke stavu žádosti podané na odbor výstavby a životního prostředí
06.12.2023 Informace ke stavu žádosti podané na odbor výstavby a životního prostředí
29.11.2023 Informace k podnětu zaslanému na Obecní živnostenský úřad
15.11.2023 Informace k námitkám k návrhu územního plánu obce Kounov
15.11.2023 Informace k námitkám k návrhu územního plánu obce Kounov
15.11.2023 Informace ke konkurzu na místo ředitele ZŠ Fr. Kupky
14.11.2023 Informace k činnosti stavebního úřadu
06.10.2023 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.07.2023 až 30.09.2023
03.10.2023 Žádost o prošetření povolení, nebo ohlášení dostavby na pozemku parcelní číslo 51/1 v katastrálním území Zákraví
20.09.2023 Informace k pozemku v obci Sněžné
18.09.2023 Informace ke stížnostem a konkurzu na místo ředitele ZŠ Fr. Kupky
15.09.2023 Přezkušovací protokol měřícího zařízení Camea UnicamSPEED-R a vyjádření policie České republiky k jeho umístění
09.08.2023 Informace k postoupení řízení z Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou
20.07.2023 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.04.2023 až 30.06.2023
20.07.2023 Informace ke stavbám fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším
20.07.2023 Informace k výstavbě v k. ú. Olešnice v Orlických horách
10.07.2023 Informace k připomínkování ÚP Kounov
27.06.2023 Informace k povolení stavby rodinného domu čp. 62 na pozemku parc. č. st. 175 v k. ú. Spáleniště
23.06.2023 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.01.2023 až 31.03.2023
05.06.2023 Informace o přestupcích v oblasti zákona o vodovodech a kanalizacích
06.04.2023 Informace k zápisu ze zasedání zastupitelstva města
28.02.2023 Informace ke stavům zvěře a uživatelům a držitelům honiteb
17.01.2023 Informace k investičním plánům města pro rok 2023
13.01.2023 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.10.2022 do 31.12.2022
11.10.2022 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.07.2022 do 30.09.2022
11.10.2022 Poskytnutí stanoviska ve věci Trvalého odnětí pozemků plnění funkcí lesa v k. ú. Deštné v Orlických horách
07.10.2022 Informace k návrhu územního plánu Kounov
13.07.2022 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.04.2022 do 30.06.2022
27.06.2022 Informace ve věci stavebního řízení na pozemku v k.ú. Deštné v Orlických horách
20.06.2022 Poskytnutí kopie dokumentu
14.06.2022 Poskytnutí soupisu spisového materiálu
12.04.2022 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.01.2022 do 31.03.2022
02.03.2022 Poskytnutí kopie spisového materiálu
22.02.2022 Informace o stacionárních radarech
21.01.2022 Informace k investičním plánům města
21.01.2022 Informace o odběru energie od určitých společností
19.01.2022 Poskytnutí kopie dokumentu
13.01.2022 Informace k činnosti stavebního úřadu
05.01.2022 Poskytnutí kopií dokumentů
05.01.2022 Informace ke studnám v k.ú. Bohdašín v Orlických horách
04.01.2022 Soupis spisového materiálu
04.01.2022 Informace k činnosti stavebního úřadu za období od 01.01.2021 do 30.06.2021
19.11.2021 Náklady za geodetické služby a ortofotomapy za poslední tři roky
19.11.2021 Informace o objemu veřejných zakázek zadaných určitým společnostem
15.11.2021 Poskytnutí soupisu spisového materiálu a dokumentu
08.11.2021 Počet přestupků spáchaných dle stavebního zákona
27.10.2021 Poskytnutí kopie dokumentu
27.10.2021 Poskytnutí kopie žádosti
14.10.2021 Rozhodnutí vydaná v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona
10.09.2021 Informace k záplavovému území vodního toku Olešenka
26.08.2021 Informace o počtu vydaných loveckých lístků cizincům
20.08.2021 Poskytnutí kopie dokumentu a informace
19.08.2021 Poskytnutí kopie dokumentu
21.07.2021 Dotaz ohledně právního předpisu
21.07.2021 Poskytnutí kopie dokumentu
13.07.2021 Rozhodnutí vydaná v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona
18.06.2021 Informace k pozemku v k.ú. Olešnice v Orlických horách
18.06.2021 Poskytnutí kopie dokumentu
18.06.2021 Dotaz k vydanému dokumentu
11.06.2021 Informace zda se oddělení ŽP při odboru výstavby a ŽP, MěÚ Dobruška, seznámilo s dokumentem KÚ Královéhradeckého kraje
07.06.2021 Informace ke spolupráci s institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan)
21.05.2021 Protokol o ústním jednání a obsah spisu ve věci spáchání přestupku
07.05.2021 Poskytnutí informace k předání podkladů záplavového území vodního toku Olešenka vodoprávním úřadem stavebnímu úřadu
16.04.2021 Rozhodnutí vydaná v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona
16.04.2021 Informace k využití pozemku v obci Dobruška jako parkoviště
08.04.2021 Informace ke sdělení údajně protiprávního počínání
08.04.2021 Sdělení vodoprávního úřadu k vyžádání závazného stanoviska vodoprávního úřadu pro vydání společného povolení na stavbu: Novostavba rekreačního objektu s příslušenstvím v obci Olešnice v Orlických horách
31.03.2021 Poskytnutí dokumentů předložených za účelem vydání závazného stanoviska pro záměr stavby v Olešnici v Orlických horách
29.03.2021 Poskytnutí dokumentů předložených k vypracování závazného stanoviska k povolení pro stavbu v Olešnici v Orlických horách
29.03.2021 Informace k povolení stavby přístřešku
29.03.2021 Plán investičních akcí na roky 2021-2022
29.03.2021 Způsob hodnocení a výběr investičních a neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury
01.03.2021 Informace ke zřízeným organizacím, zakázkám a organizační struktuře
26.02.2021 Rozhodnutí týkající se stavby William Congress & Wellness Mountain Hotel v obci Deštné v Orlických horách
25.02.2021 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - výše odměn a výše osobního příspěvku referentů na odboru dopravy a správy vnitřních věcí
25.02.2021 Informace ohledně splnění požadavků vzdělání referentky odboru dopravy a správy vnitřních věcí
11.02.2021 Informace k výjimkám z doby nočního klidu
04.02.2021 Informace o exekucích vedených obcí proti nezletilým osobám
29.01.2021 Poskytnutí kopie plné moci a kopie ohlášení stavby v k.ú. Olešnice v Orlických horách
25.01.2021 Rozhodnutí vydaná v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona
19.01.2021 Seznam vydaných loveckých lístků - odmítnutí žádosti
18.01.2021 Rozhodnutí vydaná v rámci územního a stavebního řízení dle stavebního zákona
12.01.2021 Informace k Návrhu Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
16.12.2020 Stanovisko Správy CHKO Orlické hory ke Změně č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
04.12.2020 Poskytnutí kopie plné moci pro zajištění umístění a povolení stavby v k. ú. Olešnice v Orlických horách
24.11.2020 Informace týkající se rychlostního radaru
24.11.2020 Informace k časové náročnosti vyhledávání požadovaných informací OSPOD
04.11.2020 Informace k záplavovému území vodního toku Olešenka
29.10.2020 Informace k činnosti OSPOD
22.10.2020 Informace k záplavovému území vodního toku Olešenka
21.10.2020 Přehled rozhodnutí vydaných v rámci územního a stavebního řízení za období od 01.07.2020 až 30.09.2020
16.10.2020 Informace ke stavbě obchvatu Opočna
02.09.2020 Poskytnutí mapového podkladu k záplavovému území vodního toku Olešenka
25.05.2020 Seznam stavebních a investičních projektů na rok 2020 a následující
25.05.2020 Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti našeho ORP
15.05.2020 Informace k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti v k.ú. Dobruška
06.05.2020 Informace k průtahům v řízeních a nedodržení zákonných lhůt
30.04.2020 Vyřízení žádosti o informace
08.04.2020 Informace k vypracování poskytnutých dokumentů
08.04.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
01.04.2020 Producenti odpadu s označením 20 01 38
18.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
18.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
18.03.2020 Informace k vyúčtování dotace
16.03.2020 Informace o záplavovém území vodního toku Olešenka
16.03.2020 Informace k záměru novostavby v k.ú. Olešnice v Orlických horách
11.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
11.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
11.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
11.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
11.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
06.03.2020 Odložení žádosti o informace k záplavovému území vodního toku Olešenka
06.03.2020 Odložení žádosti o informace k záplavovému území vodního toku Olešenka
06.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
06.03.2020 Informace k činnosti mediátora na OSPOD
06.03.2020 Informace k činnosti mediátora na OSPOD
03.03.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
28.02.2020 Odmítnutí poskytnutí informací týkajících se budoucího rozhodnutí
28.02.2020 Informace o záplavovém území vodního toku Olešenka
26.02.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
26.02.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
26.02.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
19.02.2020 Poskytnutí kopií dokumentů ve věci odvolání proti rozhodnutí
31.01.2020 Informace k záplavovému území vodního toku Olešenka
31.01.2020 Informace o finančních investicích
Vyplněný dotazník
23.01.2020 Informace ke kontaktům na myslivecká sdružení v působnosti ORP
07.01.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
07.01.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
07.01.2020 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
09.12.2019 Poskytnutí kopie dopisu zmiňovaného v Územním plánu Olešnice v Orlických horách
09.12.2019 Informace k Územním plánu Olešnice v Orlických horách
09.12.2019 Informace o účastnících řízení
06.12.2019 Informace k záměru novostavby v k.ú. Olešnice v Orlických horách
06.12.2019 Dotaz na právní předpisy
05.12.2019 Informace k záměru novostavby v k.ú. Olešnice v Orlických horách
05.12.2019 Informace k záměru novostavby v k.ú. Olešnice v Orlických horách
29.11.2019 Dotazy k územnímu plánu
26.11.2019 Poskytnutí čísla jednacího popř. spisové značky dokumentu ze dne 16.8.2019 zaslaného MěÚ Dobruška
11.11.2019 Vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry oddělením životního prostředí
01.11.2019 Informace ke stavebnímu řizení v obci Olešnice v Orlických horách
01.11.2019 Informace ke stavebnímu řizení v obci Olešnice v Orlických horách
01.11.2019 Informace k územnímu plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
01.11.2019 Žádost o sdělení správců TI
18.10.2019 Doprovodná informace k žádosti o informace
15.10.2019 Informace k doručení odvolání proti rozhodnutí
03.10.2019 Informace k postupu při vyřizování stížností podle zákona č. 106/1999 Sb.
03.10.2019 Informace k průběhu správních řízení na Městském úřadu Dobruška
20.09.2019 Informace k novostavbě rekreačního objektu v k.ú. Olešnice v Orlických horách
13.09.2019 Informace ke stavebnímu záměru k.ú. Olešnice v Orlických horách
13.09.2019 Informace ke stavebnímu záměru k.ú. Olešnice v Orlických horách
13.09.2019 Informace k venčení psů na území města Dobrušky
27.08.2019 Informace k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
27.08.2019 Informace k podání nabídek na plnění veřejné zakázky
27.08.2019 Informace k záměru Novostavba rekreačního objektu v k.ú. Olešnice v Orlických horách
21.08.2019 Informace k novostavbě rekreačního objektu s příslušenstvím v k. ú. Olešnice v Orlických horách
20.08.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
16.08.2019 Informace k novostavbě rekreačního objektu s příslušenstvím v k. ú. Olešnice v Orlických horách
14.08.2019 Informace o přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
08.08.2019 Informace o přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle ust. § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
07.08.2019 Informace k činnosti spolku Skutina z. s.
03.07.2019 Informace o výslechu svědků a poskytnutí dokumentu
11.06.2019 Informace k přestupkům provozovatele
31.05.2019 Informace k lanovému parku
31.05.2019 Informace k parkování v ulici Spojovací
15.05.2019 Informace o stavbách na sousedních pozemcích
09.04.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
03.04.2019 Informace k výskytu jelena siky na území ORP Dobruška
03.04.2019 Poskytnutí informací ve věci stavby nadzemního elektrického vedení
12.03.2019 Informace k doručení souboru
01.03.2019 Informace k návrhu Územního plánu Kounov
22.02.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
22.02.2019 Dotazy k umísťování reklamních sdělení
15.02.2019 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace
14.02.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
14.02.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
14.02.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
31.01.2019 Informace ohledně počtu vyvlastňovacích řízení a počtu rozhodnutí o vyvlastnění
29.01.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
29.01.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
29.01.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
29.01.2019 Seznam stavebních projektů 2019
18.01.2019 Informace k využití služeb moderování
09.01.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
09.01.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
09.01.2019 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
27.12.2018 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
04.12.2018 Dotazník ke kastračnímu programu
12.10.2018 Informace k veřejnému zasedání obecního úřadu Olešnice v Orlických horách
19.09.2018 Informace k předání Zadání územního plánu Olešnice v Orlických horách firmě SURPMO, a.s.
29.08.2018 Informace ke spáchání přestupku
03.07.2018 Informace k pořizování Změny č. 3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách
15.06.2018 Informace týkající se konkrétního oznámení o přestupku
13.06.2018 Informace k návrhu územního plánu Olešnice v Orlických horách
23.05.2018 Informace k oznámení o přestupku
15.05.2018 Stavební úpravy a změna v užívání objektu č. p. 828 v ulici Javorová, Dobruška
14.05.2018 Informace ke Změně č. 3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách
09.03.2018 Informace o počtu oznámených a projednaných přestupků
08.02.2018 Informace k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR
31.01.2018 Informace o výši nájemného v městských bytech
24.01.2018 Informace o investičních/stavebních plánech města
15.12.2017 Informace k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů
08.12.2017 Právní stanovisko k případu schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel realizovaného úřední osobou, která byla v souvislosti s touto činností pravomocně odsouzena
27.11.2017 Informace k pasportu komunikací obce Kounov v Orlických horách
15.11.2017 Zápisy ze zasedání Rady města Dobruška
06.11.2017 Informace k územnímu plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
19.10.2017 Poskytování přístupu k internetu v městské knihovně
04.10.2017 Informace o výjezdu městské policie do obce Olešnice v Orlických horách
04.10.2017 Informace o spisovém materiálu na odboru Obecní živnostenský úřad
07.09.2017 Informace o spisovém materiálu na odboru Obecní živnostenský úřad
22.08.2017 Informace o spisovém materiálu na odboru Obecní živnostenský úřad
22.08.2017 Informace o problémech obce se škodlivými ptáky
10.08.2017 Příjímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol na nedodržování ustanovení § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
18.07.2017 Informace o vymáhání daňových nedoplatků
14.07.2017 Zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů
14.07.2017 Informace k ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách
07.07.2017 Předávací protokol ke stavbě Městská rozlučková síň v Dobrušce
07.07.2017 Informace o poskytnutí kopie dokumentu
21.06.2017 Informace o výjezdu městské policie do obce Olešnice v Orlických horách
20.06.2017 Informace k Územnímu plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
23.05.2017 Seznam právnických osob v nichž má Město Dobruška většinovou majetkovou účast a které mají povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv
03.05.2017 Informace o výjezdu městské policie
23.03.2017 Informace k pozemku v k.ú. Olešnice v Orlických horách
02.03.2017 Informace k žádostem o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
27.02.2017 Stavební projekty plánované městem na rok 2017
27.02.2017 Informace ohledně stížnosti na městskou policii
10.02.2017 Informace o počtu psů na území města Dobrušky
21.11.2016 Kopie zápisu z posledního jednání rady města a sdělení výše odměny ředitele základní školy
18.10.2016 Informace o bankovních účtech města a darovací smlouvě
27.05.2016 Informace k odvolání ve věci Rozhodnutí č. 05.16
12.05.2016 Informace ke komunikaci mezi MěÚ Dobruška a obcí Olešnice v Orlických horách
12.05.2016 Informace ke způsobu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
09.05.2016 Informace k živnosti požadovaného subjektu
04.05.2016 Informace o přestupkovém řízení v dopravě
30.03.2016 Stavební projekty plánované městem na rok 2016
30.03.2016 Stavební projekty plánované městem na rok 2016
07.03.2016 Informace k exekucím
26.02.2016 Informace ke Změně č. 3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách
26.02.2016 Informace k dokumentu poskytnutém obci Olešnice v Orlických horách
22.02.2016 Informace k výstavbě rodinného domku v obci Olešnice v Orlických horách
18.02.2016 Informace k nepovolené stavbě v obci Olešnice v Orlických horách
18.02.2016 Informace k nepovolené stavbě v obci Olešnice v Orlických horách
11.02.2016 Informace k dokumentu podaném v podatelně MěÚ Dobruška
21.01.2016 Informace k dokumentu zveřejněném na webových stránkách obce Olešnice v Orlických horách
19.01.2016 Informace k pořizování Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
07.01.2016 Informace k pořizování Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
16.12.2015 Informace k řízení ve věci stavby silnice č. III/3101 od km cca 0,890 – 0,990 v obci a katastrálním území Olešnice v Orlických horách
30.11.2015 Vyjádření oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška k záměru II/298 Opočno, obchvat - I. etapa
20.11.2015 Poskytnutí kopií všech dokumentů týkajících se údajné kolaudace stavby kůlny na dřevo v k.ú. Kounov u Dobrušky
10.11.2015 Seznam členů Rady města Dobrušky a jejich politická příslušnost dle jednotlivých volebních období
22.09.2015 Celorepublikový průzkum provozování vodovodů a kanalizací
03.08.2015 Doprovodná informace k žádosti o informace ze dne 15.07.2015
12.06.2015 Informace k opakovanému veřejnému projednání návrhu Územního plánu Dobruška dne 10.6.2015
27.05.2015 Seznam stavebních projektů na rok 2015
03.04.2015 Informace k zajištění vnitřního a venkovního úklidu, správě a údržbě nemovitostí a energeticky úsporných opatření na městě Dobruška
01.04.2015 Informace ke stavebnímu řízení v obci Olešnice v Orlických horách
16.02.2015 Informace o počtu zaměstnanců městského úřadu
23.12.2014 Odpověď odboru výstavby a životního prostředí
10.10.2014 Doručení Oznámení o změně č. 3 ÚPSÚ Olešnice v Orlických horách prostřednictvím veřejné vyhlášky
04.07.2014 Informaci k objektu č.p. 16 v Olešnici v Orlických horách
27.06.2014 Informace k návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
27.06.2014 Informace k návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
27.06.2014 Informace k návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
27.06.2014 Informace k návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Olešnice v Orlických horách
11.06.2014 Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací
11.06.2014 Seznam stavebních projektů na rok 2014
17.03.2014 Nakládání s komunálními odpady
11.03.2014 Regulace parkování v centru města a výše poplatku za parkovné
16.01.2014 Informace k územnímu rozhodnutí o umístění stavby pro rodinný dům v Deštném v Orlických horách
13.01.2014 Sdělení k žádosti o poskytnutí informace, týkající se rozpočtu města na rok 2014
10.01.2014 Informace ke kupní smlouvě o dodávkách tepla č. 014/02
08.11.2013 Ekonomická data Krytého bazénu a koupaliště Dobruška z let 2011 a 2012
19.07.2013 Informace o subjektech zajišťujících služby v oblasti odpadů, komunikací a zeleně
06.02.2013 Sdělení k žádosti o poskytnutí informace, týkající se rozpočtu města na rok 2013
05.02.2013 Sdělení k žádosti o poskytnutí informace, týkající se rozpočtu města na rok 2013
10.12.2012 Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
16.04.2012 Investiční plány obce - seznam stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů
26.03.2012 Dotazník k výzkumu trhu v oblasti poradenství zadávání veřejných zakázek
13.12.2011 Studie o využívání veřejných prostředků na elekronickou prezentaci měst a jejich trendech 2011/2012
19.04.2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Dobrušky konaného dne 7.3.2011
18.03.2011 Informace ve věci povolení provozu peletovací linky v objektu kravína v obci Sedloňov
07.03.2011 Informace o rozpočtu Informačního centra a Městské knihovny v roce 2010
02.03.2011 Vyřizování žádostí o finanční pomoc v mimořádné situaci v roce 2010
03.02.2011 Informace o správních řízeních ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle §5 Občanského zákoníku
17.01.2011 Informace o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijního pojištění vozidel Města Dobruška

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

 

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (města), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (města), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
5
3
5
4
5
5
4
6
4
7
4
8
5
9
5
10
5
11
5
12
4
13
4
14
4
15
4
16
5
17
5
18
4
19
4
20
5
21
4
22
5
23
4
24
5
25
4
26
4
27
5
28
4
29
3
30
4
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 4. 2024
zataženo 18 °C 8 °C
sobota 13. 4. zataženo 20/9 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 19/10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 13/6 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-04-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 2.36 MB

Výstava fotografií Lucie Kučerové a Jaroslava Mužíka

Výstava dětských obrázků

Výstava Kostel Ducha svatého v Dobrušce

Šubertova Dobruška

Přednáška Digitální nástroje v genealogii

Rocková zábava

Stavění májky a čarodějnice

Hrátky pro prťousky

Semínkovna

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa