Menu

Město Dobruška

Ohrožení, opatření a jejich provedení

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení ve SO ORP Dobruška

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Krizová situace - mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Analýza vzniku mimořádných událostí ve správním obvodu ORP Dobruška vychází ze souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí metodou expertního odhadu, provedenou HZS Královéhradeckého kraje. Podle ní byla pro havarijní plánování vytipována rizika, které by mohly iniciovat vznik mimořádné události a svým rozsahem a dopadem by vyžadovaly vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, nebo svou specifikou jsou závažné pro správní území Královéhradeckého kraje.

Přehled všech typových krizových situací a jejich možný dopad dle predikce HZS Královéhradeckého kraje pro správní obvod ORP Dobruška:

p.č. Typ možné krizové situace (druh ohrožení) možný dopad na správní území ORP Dobruška
1. Řešení dlouhodobé inverzní situace nízké riziko pro celé území ORP
2. Řešení povodně velkého rozsahu zvýšené riziko pro část území ORP s vodními toky
3. Řešení živelní pohromy velkého rozsahu např. rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod. zvýšené riziko pro správní území ORP - oblast Orl. hory
4. Řešení epidemií - hromadné nákazy osob nízké riziko pro celé území ORP
5. Řešení epifytií - hromadné nákazy polních kultur nízké riziko pro celé území ORP
6. Řešení epizootií - hromadné nákazy zvířat nízké riziko pro celé území ORP
7. Řešení radiační havárie riziko pro celé území ČR
8. Řešení havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemic. látkami a chemickými přípravky nízké riziko pro celé území ORP
9. Plán k řešení jiných technických a technologických havárií velkého rozsahu: požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních staveb nízké riziko pro celé území ORP
10. Plán k narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně žádné riziko pro území ORP
11. Plán k řešení znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu nízké riziko pro celé území ORP
12. Plán k narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu nízké riziko pro celé území ČR
13. Plán k řešení narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu riziko pro celé území ČR
14. Plán k řešení narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu narušení dodávek tepelné energie - zvýšené riziko pro Dobrušku
15. Plán narušení dodávek potravin velkého rozsahu nízké riziko pro celé území ČR
16. Plán k řešení narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu riziko pro část správního území ORP Dobruška
17. Plán k řešení narušení dodávek léčiv a zdr. materiálu velkého rozsahu žádné riziko pro území ORP
18. Plán k řešení narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu žádné riziko pro území ORP
19.
20.
Plán k řešení narušení funkčnosti v oblasti telekom. a informačních vazeb velkého rozsahu nízké riziko pro území ORP
21. Plán k řešení migrační vlny velkého rozsahu žádné riziko pro území ORP
22. Plán k řešení hromadného postižení osob mimo epidemií žádné riziko pro území ORP
23. Narušení zákonnosti velkého rozsahu žádné riziko pro území ORP
24. Narušení funkčnosti poštovních služeb velkého rozsahu riziko pro část správního území ORP Dobruška

Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků.
Město Dobruška je dle vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., obcí s rozšířenou působností. Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, obecnímu úřadu nebo starostovi podle krizového zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. (Zákon č. 240/2000 Sb., § 39 a). V této souvislosti je krizový zákon zvláštním zákonem, působnost se proto týká řešení krizových situací v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Základním dokumentem, který obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací je KRIZOVÝ PLÁN. Zpracování krizového plánu Královéhradeckého kraje podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Krizový plán schvaluje hejtman kraje. Obsahuje souhrn plánovacích, metodických a informačních dokumentů, používaných při rozhodovací, řídící a koordinační činnosti v krizové situaci.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje č. j. HSHK-825/25-NŘO-2002, v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon), dne 15.1.2003 oznámil městu Dobruška, že s účinností od 1. ledna 2003 bylo určeno obcí, které je stanovena povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje.

Vybrané úkoly krizového plánu Královéhradeckého kraje na podmínky správního obvodu ORP Dobruška byly rozpracovány a schváleny starostou Města Dobruška dne 9.5.2005. Zpracovaný dokument byl k posouzení předložen na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a následně schválen.

Dokument Rozpracování vybraných úkolů krizového plánu Královéhradeckého kraje obcí s rozšířenou působností Dobruška obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací ve správním obvodu ORP Dobruška, tedy souhrn plánovacích, metodických a informačních dokumentů, používaných při rozhodovací, řídící a koordinační činnosti při krizové situaci.

Zpracovaný dokument má tyto části:

Úvodní část

A. Základní část
A1. Vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů
A2. Charakteristika orgánu krizového řízení
A3. Výčet možných krizových rizik
A4. Podklady a zásady činnosti krizového štábu
   
B. Přílohová část
B1. Přehled sil a prostředků k řešení krizových situací
B3. Typové plány
B4. Operační plány k řešení krizových situací
B6. Plán akceschopnosti krizového štábu
B7. Plán spojení
B8. Plán materiálně technického zabezpečení krizového štábu
B9. Plán zdravotnického zabezpečení krizového štábu
B10.   Topografické mapy s vyznačenými riziky

Stručný popis jednotlivých kapitol

A. Základní část
A1. Vymezení působnosti - uvádí základní údaje o zpracovateli, jeho územní působnosti (ORP Dobruška).
A2. Charakteristika organizace krizového řízení ve správním obvodu ORP Dobruška - obsahuje: organizační strukturu MěÚ ORP Dobruška s popisem řízení, působnost jednotlivých organizačních celků za krizových stavů, schéma organizace krizového řízení u ORP Dobruška s definováním orgánů krizového řízení.
A3. Výčet možných krizových rizik - na základě provedené analýzy uvádí konkrétní výčet rizik pro správní obvod ORP Dobruška. Jedná se celkem o 8 druhů rizik, které by mohly přerůst do krizové situace.
A4. Podklady a zásady - obsahuje přehled zákonů a právních norem, statut a jednací řád krizového štábu, potřebné formuláře a dokumentaci pro realizaci krizových opatření, metodiky pro činnost krizového štábu a ochrany obyvatelstva, vzory formulářů pro rozhodovací a řídící proces, dokumentaci pro zabezpečení hospodářských opatření pro krizové stavy a další.
B. Přílohová část
B1. Přehled sil a prostředků - specifikuje prostředky, kterými disponuje integrovaný záchranný systém (tj. hasičský záchranný sbor, policie ČR, zdravotnická záchranná služba, Armáda ČR a další složky), dále uvádí přehled vlastních prostředků Města Dobruška a dalších obcí v rámci správního obvodu ORP Dobruška.
B3. Typové plány - obsahují základní, obecné postupy k řešení jednotlivých krizových situací. Typové plány zpracovala ministerstva a další ústřední správní orgány. Jsou výchozím podkladem pro zpracování konkrétních operačních plánů. Pro správní obvod ORP Dobruška je využíváno celkem 8 typových plánů.
B4.   Operační plány - obsahují souhrn opatření a postupů k překonání jednotlivých krizových situací, včetně opatření pro ochranu obyvatelstva a zabezpečení jeho nouzového přežití.
Seznam operačních plánů:
 1. Výpis z Havarijního plánu Královéhradeckého kraje - obsahuje obecné postupy k řešení mimořádných událostí při kterých je vyhlášen III. stupeň poplachu podle poplachového plánu IZS Královéhradeckého kraje (kdy je ohroženo více jak 100 a nejvýše 1000 osob) a zvláštní stupeň poplachu (kdy je ohroženo více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km2).
 2. Povodňový plán ORP Dobruška - je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany ve správním obvodu ORP Dobruška.
 3. Povodňový plán Města Dobruška - je samostatným dokumentem pro řízení povodňové ochrany města Dobruška.
 4. Plán k řešení povodně velkého rozsahu - týká se povodní, jejichž rozsah přesahuje úroveň stoleté vody. K ohroženým patří zejména obce ležící na toku Dědiny (obce Sedloňov, Bystré, Dobřany, Kounov, Dobré, Podbřeží, Dobruška, Pohoří a České Meziříčí). Z hlediska krizového plánu se tento druh povodně řeší obdobným způsobem jako "běžná" povodeň, záchranné a likvidační práce jsou však většího rozsahu. Větší důraz je položen na varování a informování obyvatel, zabezpečení evakuace ohrožených obyvatel, koordinované využití všech disponibilních sil a prostředků pro nouzové přežití.
 5. Operační plán k řešení sněhové kalamity - týká tzv. kritických úseků silnic v oblasti Orlických hor v rámci správního území ORP Dobruška. Jedná se zejména o tyto úseky:
  silnice II. třídy č.310 Deštné v Orl.horách - Olešnice v Orl. horách
  silnice II. třídy č.311 Deštné v Orl.horách - Orlické Záhoří
  Zodpovědnost za zprovoznění silničních komunikací nese Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje.
 6. Operační plán k řešení narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. Krizová situace by se týkala celého území ČR z důvodu rychlého poklesu zásob ropy a ropných produktů. K řešení může vláda ČR vyhlásit "stav ropné nouze" a spotřebu regulovat vyhlášením regulačních opatření. Plán obsahuje výčet dílčích úkolů spojených s přípravou a vlastním provedením regulačních opatření a odpovědnost za jejich splnění. Obsahuje rovněž seznam čerpacích stanic zařazených ve správním území ORP Dobruška do systému přednostního zásobování pohonných hmot po vyhlášení stavu ropné nouze.
 7. Operační plán k řešení narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu - týká se města Dobruška, které je z velké části zásobováno teplem z Centrálního zdroje tepla a.s. Řešení této situace by se provádělo podle samostatně zpracovaného havarijního plánu Centrálního zdroje tepla a.s.
 8. Operační plán k řešení narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu. (Jedná se o v praxi méně pravděpodobnou krizovou situaci). Obsahuje opatření pro nouzové zásobování pitnou vodou. Odpovědnost za zásobování pitnou vodou nesou provozovatelé vodovodů. (AQUA servis, a.s., VODA Červený Kostelec, s.r.o., Žap-Vak-Vodovod Opočno, s.r.o., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.).
 9. Operační plán k řešení narušení funkčnosti v oblasti poštovních služeb. Řešení této krizové situace je gesci České pošty, která vypracovala pro řešení tohoto stavu plán krizové připravenosti.
 10. Operační plán k řešení narušení dodávek potravin velkého rozsahu. (Pravděpodobnost vzniku této krizové situace je velice nízká). K řešení této situace může hejtman kraje a starosta ORP vyhlásit tzv. regulační opatření. Plán mimo jiné obsahuje skupiny obyvatelstva pro prioritní zásobování potravinami. (Nemocnice, dětská, školská a zdravotnická zařízení, sociální a pečovatelské služby, ozbrojené bezpečnostní složky, složky IZS a další subjekty).
 11. Operační plán k řešení radiační havárie.
  Plán mimo jiné obsahuje jaká neodkladná ochranná a následná opatření v zónách havarijního plánování jsou plánována v případě radiační havárie vzniklé v ČR. Jedná se zejména o ukrytí, jódovou profylaxi a evakuaci obyvatel.
  Královéhradecký kraj se nachází mimo zóny havarijního plánování. Zde se předpokládá jako jediné neodkladné opatření ukrytí obyvatelstva.
  Důležité pak budou následná ochranná opatření - regulace potravin, vody a krmiv.
  Podmínkou pro vznik krizové situace v kraji je jaderný spad po havárii jaderného zařízení, pokud dosáhne šestého a sedmého stupně mezinárodní stupnice hodnocení a posuzování radiačních událostí (INES).
  V souladu s příslušným ustanovením nařízení vlády č. 11/1999 Sb., se plánují a připravují neodkladná ochranná opatření pro ta jaderná zařízení, kde je stanovena zóna havarijního plánování, tzn. pro události na těchto zařízeních, jejichž pravděpodobnost vzniku je větší nebo rovna 10-7/rok a jejichž důsledky vyžadují provedení neodkladných opatření na ochranu obyvatelstva.
  Na území České republiky se toto týká pouze jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
 12. Plán činnosti orgánů města Dobruška k řešení mimořádných událostí.
  Plán činnosti orgánů Města Dobruška, obce s rozšířenou působností, je základním dokumentem pro zabezpečení úkolů na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku a řešení mimořádných událostí, kdy není vyhlášen krizový stav.
   

  Obsahuje obecné postupy k řešení mimořádných událostí při kterých je vyhlášen III. stupeň nebo zvláštní stupeň poplachu podle poplachového plánu IZS Královéhradeckého kraje.

  Jedná se o tyto zpracované plány: 

  1. C. 1. Plán vyrozumění
  2. C. 2. Traumatologický plán
  3. C. 3. Plán varování obyvatelstva
  4. C. 6. Plán evakuace obyvatelstva
  5. C. 7. Plán nouzového přežití obyvatelstva
  6. C. 8. Plán monitorování
  7. C. 9. Pohotovostní plán veterinárních opatření
  8. C. 10. Plán veřejného pořádku a bezpečnosti
  9. C. 11. Plán ochrany kulturních památek
  10. C. 12. Plán hygienických a protiepidemických opatření
  11. C. 13. Plán komunikace s veřejností a hromadnými prostředky
  12.   C. 14.   Plán odstranění odpadů

Závěrem:

Všem právnickým a fyzickým osobám správního obvodu ORP Dobruška doporučujeme, aby se na web. stránkách Města Dobruška rovněž podrobně seznámili i dalšími návody, jak si počínat v případě mimořádných událostí.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
déšť 23 °C 16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 22/13 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 19/13 °C
pátek 26. 7. zataženo 19/10 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-07-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 234.24 kB

Výstava dřevořezeb

Letní dětská hra

Výstava Svět kolem nás

Výstava fotografií z Indie

Dobrušské letní muzicírování

Letní kino v Dobrušce program

Letní kino srpen

Výstava Magie loutek

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Street food festival Dobruška

Koncert na schodech u Kina 70

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa