Menu

Město Dobruška

Pokyny pro mimořádné události

Evakuace a ukrytí

Činnost před evakuací nebo ukrytím

-elektrického proudu

-vody

-plynu

 • odpojte přívody elekrických spotřebičů
 • odpojte anténní přípojky od přijímačů
 • odpojte přívod vody nebo páry v topení
 • uzavřete okna
 • přelepte vnější skla křížem izolační lepicí páskou a oblepte rámy oken
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.
 • vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory igelitovými sáčky, taškami nebo igelitovou fólií apod.
 • zajistěte bezpečné uložení střelných zbraní, střeliva a příslušných dokladů
 • uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání
 • na vchodové dveře pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno:

-EVAKUACE nebo UKRYTÍ, jméno, datum a čas

-z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí
EVAKUACE

Zdeněk NOVOTNÝ

13.4.2006         16.30 hod.

 • přesvědčete se, zda o evakuci vědí i Vaši sousedi


Zásady při ukrytí v domě

 • zapněte rádio a televizi a dbejte pokynů hromadných informačních prostředků
 • připravte si evakuační zavazadlo
 • vypněte a uzavřete hlavní rozvod

-elektrického proudu

-vody

-plynu

 • uzavřete okna a přelepte vnější skla křížem izolační lepicí páskou a oblepte rámy oken
 • vypněte ventilaci a utěsněte ventilační otvory
 • zachovávejte klid a zbytečně netelefonujte
 • omezte pohyb po bytě kvůli spotřebě kyslíku
 • pokud máte ochrannou masku, připravte ji k použití a noste ji v pohotovosti
 • připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla
 • odstraňte hořlavé závěsy a předměty
 • na varovný signál "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" reagujte bez paniky
 • pohybujte se minimálně u oken
 • připravte si trvanlivé potraviny a pitnou vodu na 2 - 3 dny
 • připravte improvizované hasební prostředky v bytě
 • při úniku nebezpečných látek nevyhledávejte úkryt ve sklepních nebo suterénních místnostech!


Evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístěním osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, kraj. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí; přednostně se plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

 • děti do 15 let
 • pacienty ve zdravotnických zařízeních
 • osoby umístěné v sociálních zařízeních
 • osoby zdravotně postižené
 • doprovod osob výše uvedených


Evakuace se plánuje:

 • pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu, tj. při ohrožení více jak 100 osob až 1000 osob (třetí stupeň) a více jak 1000 osob (zvláštní stupeň poplachu)
 • ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami
 • z oblastí ohrožených povodní
 • při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu


Úkoly zabezpečení evakuace:

 • pořádkové zabezpečení
 • dopravní zabezpečení
 • zdravotnické zabezpečení
 • zabezpečení ubytování
 • zásobování a distribuce zásob
 • mediální zabezpečení


Evakuaci zajišťují:

 • pracovní skupina krizového štábu
 • evakuační středisko
 • přijímací středisko

Evakuační středisko - zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany.

Znak

Umísťuje se zpravidla v místě mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu.

Přijímacím střediskem se rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které zajišťuje příjem evakuovaných osob, přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst, první zdravotnickou pomoc, odvoz nemocných, informování.

Za provedení evakuace při mimořádných událostech zodpovídá ze zákona č. 239/2000 Sb., o IZS krajský úřad, jehož úkoly plní HZS kraje, který organizuje a koordinuje evakuaci (§ 10, odst. 5 písm. f). Evakuaci samotnou zajišťuje obecní úřad!

Za provedení evakuace při vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) odpovídá hejtman, který organizuje a koordinuje evakuaci, viz zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení, § 14, odst. 3 písm. b). V době krizového stavu nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území starosta obce, viz zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení §23 odst. 1 písm. b).

 Evakuační zavazadlo

Mimořádné situace si mohou vyžádat rychlé opuštění Vašeho bytu nebo domu. Pro nutnost provedení evakuace nebo ukrytí je potřeba mít připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo.

Pro přípravu evakuačního zavazadla jsou vhodné:

 • batohy
 • cestovní tašky
 • kufry

Evakuační zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou.

Příprava evakuačního zavazadla vyžaduje rozvahu i rychlost!


Obsah evakuačního zavazadla:

 • osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy)
 • osobní léky a základní zdravotnické prostředky
 • trvanlivé potraviny na 3 dny, např. dobře zabalený chléb, trvanlivé salámy, konzervy, které se dají konzumovat i za studena, sušenky, čokoláda atd.
 • nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy apod.
 • hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd.
 • předměty denní potřeby - jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, zavírací špendlíky, provázek atd.
 • bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky
 • malý bateriový rozhlasový přijímač s náhradními zdroji
 • přikrývka, spací pytel, deka, karimatka
 • náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy
 • oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení dlouhé chvíle


Do evakuačního zavazadla nelze brát:

 • objemné předměty
 • rychle se kazící potraviny
 • alkoholické nápoje
 • střelné zbraně
 • nebezpečné látky a jedy
 • zbytečné věci


Zabezpečení domácích zvířat

Pokud budete nuceni opustit své bydliště, připravte k evakuaci i své domácí zvíře.

To můžete umístit:

 • u svých známých nebo příbuzných mimo oblast ohrožení, kteří jsou ochotni se o zvíře postarat
 • ve zvířecích útulcích mimo oblast ohrožení (problém je v kapacitě těchto zařízení)
 • vzít sebou do ubytovacích zařízení, kde tolerují jejich přítomnost
 • náhradním řešením mohou být i veterinární kliniky (problém je kapacitě těchto zařízení a v ochotě zvířata přijímat)
 • v nejhorším případě u větších domácích zvířat (která nejsou lidem nebezpečná) jim umožněte hledat záchranu samostatně (zvláště při povodních)

Žádný legislativní akt neurčuje ochranu domácích zvířat při mimořádných událostech a krizových situacích!

Pro případ evakuace domácího zvířete si nachystejte:

 • doklady o nabytí, vedené evidenci, zaplacených poplatcích apod.
 • kontaktní údaje na majitele domácího zvířete a na veterináře, který zvíře zná
 • očkovací průkaz a doklady o zdravotním stavu domácího zvířete (veterinární zprávy)
 • léky a malou lékárničku (sedativa pro zklidnění zvířete)
 • vodítko a náhubek
 • trvanlivou potravu a pitnou vodu na několik dní s informací, jak a čím domácí zvíře krmit
 • misku na potravu
 • transportní box nebo jiné vhodné zavazadlo na přepravu
 • prostředky pro udržení základní hygieny zvířete (igelitové pytlíky, přenosné WC)
 • oblíbené hračky
 • nouzové prostředky k udržení tepelné pohody zvířete - dečky, obleček apod.
 • fotografii domácího zvířete pro jeho případnou identifikaci a informaci o jeho chování, povaze a zvycích

Je nepřípustné brát domácí zvířata při evakuaci do přijímacích středisek a do míst, kde je pohromadě ubytováno více lidí!

Organizace, které mohou zabezpečit Vaše domácí zvíře v krizové situaci:

Východní Čechy
Název Druh zvířat Počet Jméno zástupce Adresa Telefon
Útulek Ledňáček psi 8 Cibulka Václav Malecká ul., Chrudim 469 622 691
603 866 701
Útulek MěÚ Heřmanův Městec psi 5 Kumpera Vladimír Veselá 655, Heřmanův Městec 469 696 346
469 696 285
Útulek pro psy MěÚ Havlíčkův Brod psi 20 Rippelová Eva Mírovka 15, Havlíčkův Brod 569 438 188
Útulek Úřadu města HK psi 25 Ing. Kamenický Pavel Vet. nemocnice Věkoše, Hradec Králové 495 751 437
Městský útulek Pardubice všechna zvířata 26+10
(psi+ kočky)
MVDr. Tlučhoř Vladimír, CSc. Štrossova 239, Pardubice 466 610 530
e-mail
Psí domov psi 30 Štěpánková Jana Lukavice 222, Rychnov n/Kn 494 542 162
Městský psí útulek Turnov psi 12 Ing. Fišer Zdeněk Koňský trh 200, Turnov 481 313 474
481 366 303
732 135 193
608 281 443
Mikroazyl pro kočky (LOZ) kočky 30 Dudová Milena Malý Rohozec 157, Turnov  
Městský útulek pro opuštěné psy psi 5 Ing. Antoš Marek areál TSMS, TGM 35, Svitavy 461 550 211
Útulek Dej pac psi 40 Mráz Stanislav Sběrné suroviny, Svoboda n/Ú 499 972 883
Útulek MěÚ psi 40 Antonín Martin za tenisovými kurty, Dvůr Králové n/L 603 765 843
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy psi 25 Moravcová Zdena Vrbová 459, Trutnov 603 872 653
Městský útulek pro zatoulané psy psi 12 Sojka Pavel Vysocká 60, Žďár n/S 616 621 590
616 623 407
Útulek MěÚ Velké Meziříčí psi 3 Krátká Helena Zámecká 21, Velké Meziříčí 566 521 433


Jak se chovat při zjištění trestného činu

 • Není-li to nezbytně nutné, nevstupujte do míst, kde se pohyboval nebo mohl pohybovat pachatel.
 • Pokud tam musíte vstoupit (poskytnutí pomoci zraněné osobě apod.), pak vhodným způsobem označte trasu vašeho pohybu, aby tak dodatečně vytvořené stopy nemátly vyšetřování. Z místa poté odcházejte stejnou trasou - na místě činu a v jeho okolí neodhazujte a neodkládejte žádné předměty (nedopalky cigaret, zápalky, papíry, oděvní součásti, zavazadla atd.), nepoužívejte sociálního zařízení a na nic zbytečně nesahejte a s ničím zbytečně nemanipulujte.
 • Podle svých možností nedovolte vstup na místo osobám, které tam nemají co pohledávat.
 • Jestliže by stopy (po obuvi, pneumatikách, krvi a pod.) mohly být zničeny momentálním nepříznivým počasím (déšť, sněžení a pod.), chraňte je vhodným krytem (prkno, karton, plech a pod.)
 • Pokud konkrétní doličné předměty nelze nechat na původním místě, vyznačte jejich polohu.
 • Bez zbytečného odkladu oznamte zjištěnou trestnou činnost nejbližšímu útvaru policie.
 • Pokud je to možné, setrvejte na místě činu a po příjezdu policie ji pravdivě a úplně informujte o skutku, o možném pachateli a jeho popisu, odcizených věcech, svědcích, nalezených stopách, vlastním pohybu na místě činu nebo jiných důležitých informacích.
 • Pokud z různých důvodů nemůžete na místě setrvat a máte informace, byť i zdánlivě nedůležité, sdělte policii, jak bude možné se s vámi spojit.
 • Pokud si dodatečně vzpomenete na okolnosti, které mohou mít nějaký vztah k případu, bez rozpaků je sdělte policejnímu útvaru, který vede vyšetřování.

Zásady:

 • Buďte k sobě vnímavější, vzájemně ohleduplnější a snažte se pochopit problémy druhých.
 • Tím, že nebudete lhostejní ke svému majetku i majetku spoluobčanů, nedáte šanci zlodějům.
 • Pomozte zabránit všem projevům vandalismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti.
 • Při předcházení kriminalitě se staňte partnery policie.


Jak se zachovat při dopravní nehodě

 • Neprodleně zastavit vozidlo, zdržet se požití alkoholických nápojů do doby, než policista provede u dotyčného orientační dechovou zkoušku (nebo do lékařského vyšetření a s tím spojeného odběru krve ke zjištění alkoholu).
 • Učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a vyžadují-li to okolnosti, zastavovat jiná vozidla.
 • Poskytnout podle svých schopností a možností zraněným osobám první pomoc a neprodleně přivolat lékaře (pro objektivnost pozdějšího vyšetřování dopravní nehody je třeba zaznamenat polohu a místo zraněné osoby, zejména té, která se nachází mimo vozidlo nebo zraněného chodce).


Jak se chovat při ohrožení střelnou zbraní

 • Pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo.
 • Pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken.
 • Vyhledejte úkryt za masivním kusem nábytku.
 • Dodržujte striktně instrukce bezpečnostních složek.
 • Vyvarujte se použití pevných telefonních linek.
 • Snažte se zachovat klid a rozvahu.


Činnost při požáru

 • chraňte své životy a zdraví
 • v případě dostatku času vezměte nejnutnější věci ( např. doklady, cennosti, osobní léky) a opusťte ohrožený prostor
 • z dosahu požáru odstraňte předměty a látky, které mohou vybuchnou, zintensivnit požár nebo způsobovat vznik toxických zplodin hoření; upozorněte na jejich přítomnost zasahující jednotky
 • vyveďte z dosahu ohně domácí a hospodářská zvířata
 • uzavřete hlavní rozvody plynu a přívody elektrického proudu
 • neodvětrávejte prostory, v nichž je oheň, protože by došlo k zintenzivnění požáru
 • uvolněte příjezdové cesty a přístupové prostory pro zásah hasičů např. přeparkováním svého automobilu
 • řiďte se pokyny hasičů a ostatních záchranářů a na jejich výzvu jim poskytněte pomoc
 • v případě šíření požáru a velkých plošných požárů se připravte na evakuaci


Požáry hořlavých látek se dělí do těchto tříd:

A - Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím
B - Požáry kapalin či látek přecházejících do kapalného skupenství
C - Požáry plynů
D - Požáry kovů
E - Požáry elektrických zařízení
Požární třída Přenosný hasicí přístroj
Vodní Pěnový Sněhový Práškový Halonový
hasí
A Výborně Dobře Omezeně
nepoužívat na
sypké hmoty
Omezeně
univerzál
dobře
-
B - Výborně Dobře Výborně Výborně
C - - Dobře Dobře Dobře
D - - Nesmí se
používat
Univerzál
dobře
Nesmí se
používat
E - - Výborně Dobře Výborně


Hrozba bombovým útokem

Anonymní oznámení o uložení nástražného výbušného systému (dále jen bomby) nebo nebezpečné látky je většinou směrováno do objektů nebo míst, kde se nachází velké množství lidí. Účelem takového oznámení je vyvolání stavů strachu a paniky. Vždy se však musí počítat, že výhružka může být uskutečněna a každé takové oznámení se musí brát vážně.

Druhy ohrožení výbušným nástražným systémem:

 • hrozba použití výbušných nebo nebezpečných látek
 • nález podezřelého předmětu
 • nález nástražného výbušného systému (bomby)


Hrozba použití výbušné látky:

Nejčastější druh ohrožení. Většinou se sice jedná o plané poplachy, všechny tyto hrozby se však musí prověřovat a v případě nálezu podezřelých předmětů i odborně řešit.

Nález podezřelého předmětu:

Podezřelým předmětem je takový předmět, jehož umístění, původ, vnější forma, majitel nebo okolnosti výskytu nejsou známy nebo jsou podezřelé a který by z těchto důvodů mohl být nástražným nebo nástražným výbušným systémem nebo předmětem obsahujícím nebezpečné látky. Vyhodnocení, zda se jedná o podezřelý předmět je značně subjektivní záležitost.

Specifickým podezřelým předmětem se mohou stát podezřelé poštovní zásilky.

V případě nálezu podezřelého předmětu provádí specialisté zjišťování, zda se nejedná o výbušný nástražný systém a vyžadují spolupráci ostatních složek integrovaného záchranného systému.

Nález nástražného systému - bomby:

Nástražný výbušný systém je systém, který tvoří výbušný předmět, výbušná nebo zápalná látka nebo pyrotechnický prostředek a funkční prvky iniciace. Tento systém je pak schopný za určených podmínek vyvolat výbuch, požár nebo únik nebezpečných látek. Obal většinou skrývá pravý účel předmětu, anebo je nástražný výbušný systém dobře ukryt. Někdy bývá volně uložen na veřejně přístupném prostoru a hned je zřejmý jeho účel.

V případě jeho nálezu spolupracuje policie s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.

Základní zásady postupů při hrozbě použití výbušniny

 • Zachovejte klid, jednejte rychle a rozhodně.
 • Snažte se získat pravdivé informace a zapište přesné znění oznámení (výhružky, sdělení) o uložení výbušniny v objektu.
 • Udržujte volajícího co nejdéle na lince a snažte se získat co nejvíce doplňujících informací.
 • Snažte se odvrátit volajícího od jeho úmyslu.
 • Volejte Policii ČR telefon 158 nebo Hasičský záchranný sbor telefon 150 nebo telefon 112.
 • Nedotýkejte se podezřelého předmětu.
 • Informujte nadřízeného pracovníka a bezpečnostního pracovníka ostrahu objektu.
 • Dodržujte pokyny a instrukce vydané odpovědným pracovníkem, vyčkejte na další instrukce od bezpečnostních složek řídících akci.
 • Otevřete dveře a okna (z důvodu nebezpečí úrazu sklem a snížení účinku případného výbuchu).
 • Zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie.
 • Urychleně opusťte ohroženou budovu a následujte ostatní evakuované do předem určených vyhrazených prostor.
 • Při evakuaci si vezměte sebou všechny osobní věci (osobní doklady, kreditní karty, peníze, klíče apod.).
 • V případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku oznamte tuto skutečnost na policii (158) nebo na hasičský záchranný sbor (150) nebo číslo 112.
 • K představitelům médií se chovejte přátelsky a odkazujte je na tiskového mluvčího nebo zástupce organizace. Nepředávejte jim informace o vzniklé situaci a nic jim neslibujte.
 • Nedovolte průnik zástupců médií a zvědavců do místa ohrožení.


Zásady chování při oznámení hrozby použití bomby

 • Snažte se zachovat klid a nešiřte paniku.
 • Dělejte si poznámky, zapisujte si data a časy.
 • Pokuste se zjistit, zda se jedná o místní nebo meziměstský hovor.
 • Všimněte si charakteristiky hlasu, způsobu vyjadřování volajícího a zvuků v pozadí hovoru.
 • Zeptejte se, kde je bomba umístěna, kdy má vybuchnout, jak vypadá a případně co ji může uvést k výbuchu.
 • Neřešte situaci samostatně a vyžádejte si pomoc u policie nebo hasičů.


Doporučení pro organizace

 • Určete odpovědného pracovníka, který bude odpovídat za činnost při oznámení hrozby použití výbušniny, bomby nebo nebezpečné látky.
 • Proveďte fyzickou kontrolu přítomnosti podřízených pracovníků a seznamte je se situací.
 • Zkontrolujte přidělené místnosti se zaměřením na přítomnost cizích předmětů.
 • Zabezpečte utajované skutečnosti nebo zvláštní skutečnosti.
 • Označte místnosti, které už byly prohlédnuty.
 • Vyvezte vozidla, vyneste důležité zařízení a materiál, které by mohly zhoršit situaci.
 • Určete shromaždiště pracovníků, čas a způsob opuštění objektu.
 • Podílejte se aktivně na opatřeních zasahujících složek.
 • Proveďte kontrolu úplného opuštění objektu podřízenými pracovníky a tuto skutečnost nahlaste ostraze objektu a nadřízeným.
 • Organizujte činnost vyvedených pracovníků na shromaždišti.

Dle zahraniční literatury se doporučuje mít připraven následující formulář hlášení:


Podezřelé zásilky

Nebezpečí teroristikého použití antraxu nebo jiné biologické látky je na našem území velice nízké.

Znaky podezřelých zásilek jsou tyto:

 • obal zásilky je znehodnocen neznámou látkou nebo jsou na něm barevné změny
 • zásilka je ofrankována větším počtem známek nebo známky chybí, resp. nejsou poštou označeny
 • zásilka je nadměrně zabezpečena lepícími páskami, samolepkami atd.
 • zásilka má na sobě různé značky k odvedení pozornosti
 • ze zásilky uniká neznámá kapalina nebo se sype neznámá látka
 • ze zásilky trčí ven přetržené drátky,hliníková fólie nebo nitě
 • zásilka zapáchá
 • zásilka má neobvyklou hmotnost, pokroucený, vyboulený nebo hrbolatý obal
 • zásilka pochází od neznámého odesílatele nebo pochází ze zemí, se kterými jste nebyli nikdy v kontaktu nebo jí chybí zpáteční adresa nebo adresa odesílatele je vám neznámá
 • zpáteční adresa nesouhlasí s místem odeslání na razítku
 • je zřejmé, že obal byl otevřen a opět zalepen
 • na obalu zásilky je označeno, že obsahuje nebezpečnou látku nebo z ní hrozí jiné nebezpečí
 • zásilka má omezující značky jako Personal = Do vlastních rukou, Confidential = Důvěrné, Fragile = Křehké nebo je označena jako "Osobní", "Důvěrné" apod.
 • zásilka má nepřesnou adresu, v adrese jsou použity nesprávné tituly, nesprávně napsané jméno nebo je beze jména
 • objevují se chyby v jednoduchých slovech
 • k popisu byl použit zjevně zkreslený rukopis
 • ozývá z ní tikání nebo jiné podezřelé zvuky


Obecné zásady manipulace s podezřelými zásilkami:

 • podezřelou zásilku neotevírat
 • pokud došlo k otevření, netřepat a nevyprazdňovat obsah zásilky
 • nedotýkat se zbytečně podezřelé zásilky
 • při nezbytné manipulaci je vhodné použít ochranné rukavice
 • zásilku umístit do alespoň dvou igelitových pytlů, které se podle možnosti vzduchotěsně uzavřou
 • pokud nejsou k dispozici igelitové pytle, podezřelou zásilku přikrýt nějakým krytem (např. oděv, krabice, prázdná zásuvka, uzavřený koš na odpadky, igelitová taška); tento kryt ze zásilky nesnímat
 • označit podezřelou zásilku: např. Podezřelá zásilka! Nemanipulovat, nebezpečí!
 • v přítomnosti podezřelé zásilky nejíst, nepít a nekouřit
 • místnost s podezřelou zásilkou uzavřít, uzavřít okna a vypnout ventilaci
 • přivolejte pomoc policie 158 nebo hasičů 150, je možné volat na jednotné číslo 112

Omezte styk s podezřelou zásilkou!

Antrax nebo jiná biologická látka nepředstavuje okamžité ohrožení osob a proto s podezřelou zásilkou zacházejte vždy s rozmyslem.

Doplněné zásady manipulace s podezřelými zásilkami u firem

 • organizačně zabezpečit, aby s došlými zásilkami bylo v kontaktu co nejméně lidí a otevírání zásilek se provádělo v uzavřené místnosti
 • s poštou by měla manipulovat poučená osoba, která zná zásady zacházení s podezřelými zásilkami
 • pro větší bezpečnost je možné vybavit osobu přejímající zásilky minimálními ochrannými pomůckami jako jsou gumové rukavice, rouška nebo respirátor
 • nebezpečnou zásilku nahlásit svému bezprostřednímu nadřízenému nebo správci budov, který rozhodne o dalším postupu
 • zjistit, kdo přišel s podezřelou zásilkou do styku a toto ohlásit zdravotnickým nebo vyšetřujícím orgánům


Pokud při otevření se ze zásilky sype neznámá látka:

 • nesnažte se podezřelou látku uklidit
 • uvolněný obsah zásilky přikryjte jakýmkoliv vhodným předmětem
 • uzavřete místnost nebo část budovy, kde se zásilka nachází, uzavřete okna a vypněte ventilaci
 • urychleně, ale bez paniky opusťte ohrožený prostor
 • uzavřete ohrožený prostor a zamezte přístupu nepovolaných osob
 • ohrožený prostor viditelně označte, např. NEBEZPEČÍ, NEVSTUPOVAT!
 • ruce a jiné kontaminované části těla neznámou látkou okamžitě omyjte teplou vodou a mýdlem
 • shromážděte osoby, které mohly přijít do kontaktu s obsahem zásilky, informujte je o situaci a zjistěte jejich případné zdravotní potíže
 • vyžádejte si pomoc policie na telefonním čísle 158 nebo hasičů na čísle 150, je možné volat univerzální číslo 112
 • informujte příslušníky složek integrovaného záchranného systému o okolnostech zjištěných kolem podezřelé zásilky a o momentálním zdravotním stavu
 • vytvořte seznam osob, které mohly přijít do kontaktu s podezřelou zásilkou a tento seznam předejte vyšetřovacím orgánům a hygienické službě
 • odstraňte ze sebe kontaminovaný oděv a ten uložte do igelitového pytle nebo uzavíratelné nádoby, kterou půjde utěsnit
 • proveďte hygienickou očistu celého těla teplou vodou a mýdlem a na základě pokynu použijte i dezinfekční prostředky

Krajský hygienik ve spolupráci s lékařem infekčního oddělení rozhoduje, zda u osob, které přišly do styku s neznámou látkou, budou preventivně nasazena antibiotika.

Příznaky zasažení nebezpečnou biologickou látkou jsou:

 • horečka
 • nevolnost
 • slabost
 • průjem
 • dvojité vidění
 • zvracení
 • těžké dýchání

Možné příznaky zasažení antraxem nebo jinou nebezpečnou biologickou látkou se mohou objevit do 1 dne až 8 týdnů. První příznaky se však objevují často do tří dnů a po týdnu je skoro jisté, že se už neobjeví.

Při objevení příznaků:

 • Je nutné okamžitě informovat okresního hygienika a ošetřujícího lékaře, kteří rozhodnou o použití a způsobu podávání léků!
 • Je nutné omezit styk s ostatními osobami na možné minimum, neúčastnit se kulturních a jiných masových akcí a necestovat prostředky hromadné přepravy osob!
 • V domácnosti je nutné zvýšit hygienická opatření!
 • Používané oděvy uložit do igelitového pytle nebo jiného vhodného obalu!


Poznámka:

Podezřelé zásilky od policie nebo hasičů přebírá Státní úřad pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu, kde se po rozborech nepoužitelné předměty dávají k likvidaci nebo jsou použity jako důkazní materiál nebo po prověření jsou vráceny do poštovního styku.

Činnost při smogové situaci

Pokud dojde k vyhlášení smogové situace, je nutné dodržovat následující pokyny:

 • omezit pohyb venku
 • místnosti větrat krátkodobě, maximálně 5 minut
 • pro těhotné ženy, děti, staré a nemocné občany: nevycházet ven
 • mimo uzavřené prostory omezit, nebo zcela vyloučit těžkou fyzickou práci a sportovní aktivity
 • obohatit svůj jídelníček o zeleninu a ovoce s vysokým obsahem vitamínu C
 • v případě dýchacích problémů se poradit s ošetřujícím lékařem
 • omezit jízdy osobními automobily po městě, využívat městskou hromadnou dopravu
 • omezit produkci škodlivin v interiérech, jako např. kouření, práci s těkavými látkami atp.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 25/18 °C
středa 17. 7. polojasno 27/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-07-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 234.24 kB

Výstava dřevořezeb

Letní dětská hra

Výstava Svět kolem nás

Výstava fotografií z Indie

Dobrušské letní muzicírování

Letní kino v Dobrušce program

Letní kino srpen

Výstava Magie loutek

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Street food festival Dobruška

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa