Menu

Město Dobruška

Povodně

Dělení povodní

Přirozená povodeň - povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány, zejména při dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, déletrvajících vydatných dešťových srážkách, příp. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání sněhové nebo ledové pokrývky, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zátarasů a nápěchů.

Zvláštní povodeň - povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradicích konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

Ochrana před povodněmi

Opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech, majetku obyvatelstva a na životním prostředí. Je prováděna především systematickou prevencí, ovlivňováním průběhu povodní a je zabezpečována zejména podle povodňových plánů.

Ochranu před povodněmi dělíme na:

 • preventivní opatření
 • bezprostřední ochranu před povodní
 • opatření po povodni


Ochrana před přirozenými povodněmi

Je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních.

Před povodní jsou povodňovými orgány:

 • orgány obcí
 • orgány krajů v přenesené působnosti
 • Ministerstvo životního prostředí, přičemž zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra


Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

 • povodňové komise obcí
 • povodňové komise obcí s rozšířenou působností a magistrátů měst
 • povodňové komise ucelených povodí
 • Ústřední povodňová komise
   

Povodňové komise zřizují povodňové orgány jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně.

Povinnosti právnických a fyzických osob při povodni

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtokům velkých vod, umožnit vstup na své pozemky a do objektů k provádění záchranných a zabezpečovacích prací, strpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Stupně povodňové aktivity

Rozumí se jimi míra povodňového nebezpečí. Vyhlašují se v případech, kdy je dosaženo směrodatných (vytýčených) limitů vodních stavů nebo průtoku v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě stanovených mezních nebo kritických hodnot jiného jevu, uvedených v povodňových plánech.

Rozlišujeme následující stupně povodňové aktivity:

 • stav bdělosti
 • stav pohotovosti
 • stav ohrožení


První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí, přičemž za nebezpečí povodně se považuje:

a)upozornění nebo výstraha předpovědní služby

b)náhlé tání sněhové pokrývky

c)srážky větší intenzity

d)velké narůstání nebo hromadění ledu v toku

e)dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech

f)dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla

g)provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.
 

Druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby, přičemž za povodeň se považuje:

a)dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech

b)přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody

c)přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér

d)pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu

e)mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

Třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při:

a)dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech

b)bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území

c)vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny

d)mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

Opatření před povodní

 • Cenné vybavení domácnosti přemístěte ze sklepů a přízemí od vyšších pater nebo alespoň do vyšších míst např. na skříně a to i potraviny.
 • Připravte si evakuační zavazadlo a rodinu na evakuaci i s domácími zvířaty.
 • Nachystejte si nepromokavou obuv a oděv.
 • Odstraňte nebo zabezpečte nebezpečné látky, které při styku s vodou mohou způsobit ekologickou havárii.
 • Připevněte nebo jinak zabezpečte snadno odplavitelný materiál, který by mohl zhoršit průběh povodně.
 • Vyvezte svůj osobní automobil a případně další techniku na bezpečné vyvýšené místo.
 • Připravte se na vyvedení hospodářských zvířat na bezpečné místo, případně k jejich uvolnění, aby se jim umožnilo uniknout před povodní.
 • Držitelé zbraní: zabezpečte jejich ochranu proti zneužití i s doklady.
 • Informujte o možném ohrožení své sousedy a pomozte s přípravou na evakuaci starým a nemocným osobám ve svém okolí.
 • Připravte si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, kanalizace atd.
 • Trvale sledujte hromadné informační prostředky a dbejte pokynů orgánů státní správy a samosprávy, záchranářů a policie.
 • Při vyhlášení evakuace okamžitě opusťte bydliště a přesuňte se do evakuačního prostoru nebo do místa soustředění.
 • Před opuštěním bytu vypněte rozvody elektrického proudu a uzavřete hlavní rozvody vody a plynu, svody rozhlasových a televizních antén vyjmout ze zdířek přijímačů.
 • Byt či dům zabezpečte proti zlodějům.
 • Ohrožený prostor opusťte vlastním dopravním prostředkem nebo se dostavte do prostoru soustředění k převozu do místa evakuace.


Jak budete uvědoměni v případě ohrožení povodní:

Varovným signálem "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

 

Graf

Grafické vyjádření varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA"

 

Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha", bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republiková, regionální a místní působnost) a z elektronických sirén pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Činnost při povodni

 • Na možné ohrožení budete upozorněni varovným signálem (sirénami) a následnou slovní informací.
 • O nebezpečí budou informovat také hromadné informační prostředky.
 • Další informace budou poskytovat rozhlasové vozy Policie ČR, městské policie a vozidla složek integrovaného záchranného systému.
 • Sledujte pokyny obecního úřadu.
 • V případě kritického nedostatku času zanechte veškerou činnost a rychle se odeberte na bezpečné vyvýšené místo.
 • V zaplavené oblasti se nepohybujte v automobilech a na kole, pěšky s maximální opatrností, aby Vás nesmetl proud nebo předměty pohybující se ve vodě nebo abyste nevstoupili do zatopených jam, otevřené kanalizace apod.
 • V zaplavené oblasti nepoužívejte elektrické spotřebiče.
 • Nepřekážejte svou přítomností při práci záchranářů a dbejte jejich pokynů.
 • Na výzvu se aktivně zúčastněte při pomoci zaplaveným spoluobčanům, sousedům, starým a nemohoucím lidem.
 • Jednejte klidně a s rozvahou.
 • Nešiřte poplašné zprávy.
 • Zbytečně netelefonujte a nezatěžujte svými telefony organizování záchranných prací.
 • Se svými dotazy se obracejte na určená informační centra.


Základní opatření pro snížení zdravotního rizika povodní

Informace, týkající se hygienických a protiepidemických opatření, lze získat u Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje - územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Strojnická č. 1486, telefonní číslo 494 534 905.

Základní pravidla, která by měli dodržovat občané zaplavených území

 • Záplavová voda je vždy zdravotně závadná (možnost kontaminace splaškovými vodami, zdechlinami a toxickými látkami z povodní). Pokud možno do ní nevstupovat.
 • K pití a mytí používat pouze balenou vodu nebo vodu z přistavených cisteren.
 • Při vyklízecích pracích používat zásadně gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice a pracovní oblek, který je třeba po zamokření měnit a podle možnosti vyprat s vyvářkou. Obuv a rukavice denně omýt čistícím prostředkem s chlórem (např. SAVO a případně saponátem), opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. (je nezbytné z důvodu prevence nákazy leptospirózami, tularémií, listeriózou, zánětem jater typu A, břišním tyfem nebo paratyfem B).
 • Veškeré zaplavené potraviny odevzdat k likvidaci, balené ošetřit: strhnout potisk, zkontrolovat těsnost, dezinfikovat povrch čistícím prostředkem s chlórem (např. SAVO), opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout.
 • Zatopené studny a studny, jejichž okolí bylo zaplaveno, až do doby provedení laboratorního vyšetření nepoužívat ani k zalévání.
 • Dodržovat zásadu pečlivého a častého mytí rukou v pitné (nebo laboratorně zkontrolované) vodě, a to vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem, pitím nebo kouřením, pokud se budeme dotýkat obličeje, ale i před a po použití záchodu. K osušení rukou a obličeje používat papírové ručníky nebo ubrousky. Ke smrkání papírové kapesníky.


Záplavy - nakládání s potravinami


Zaplavené zemědělské plodiny:

 • Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je třeba považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny nelze konzumovat. O jejich použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 • Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po laboratorní kontrole, nejdříve však po třech týdnech po skončení záplav.
 • Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možné jíst po důkladném omytí pitnou vodou.


Zaplavené potraviny:

Nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, bahnem a kaly, s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto obaly je nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených odevzdejte k likvidaci.

Čištění konzerv:

 • Odstraňte nálepku.
 • Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem.
 • Umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou.


Sortiment věcí k likvidaci:

 • Konzervy s narušeným obalem, i uzávěru nebo víčka, obal je silně pomačkán - není jistota, že nebyl obal narušen, znečištění uzávěru nelze odstranit omytím a dezinfekcí.
 • Chlazené nebo mražené potraviny, jestliže byly ponechány v teplotě nad 6°C déle než 4 hodiny, mražené potraviny roztály a byly tak ponechány více než 2 hodiny, jeví odchylky od standardní kvality (např. zapáchají, změna barvy), nebo přišly do styku se záplavovou vodou. Otevřená balení, která byla ve styku se záplavovou vodou.
 • Neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem s voskovaného papíru, s netěsnícím plastovým víčkem, zvláště pokud obsahují majonézy nebo dresinky.
 • Sáčková a pytlová balení koření, bylin, čaje, mouky, obilovin, cukru, kávy.
 • Všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a neporušené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, čokoláda, bonbony, žvýkačky aj.).
 • Všechny potraviny, které nejsou hermeticky uzavřené (např. instantní kakao, směsi na pečení, Sunar aj.).
 • Balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.


Zásady likvidace následků záplav v postižených domech a bytech


Vysoušení domu nebo bytu:

 • Staticky stabilizovat budovu a zabránit ohrožení objektu z vnějšku a důkladně zvážit odčerpávání vody z důvodu možného poškození objektu.
 • Zabránit dalšímu pronikání vody do objektu.
 • Zabezpečit v místnostech průvan otevřením oken a dveří i v chladnějším období.
 • Odstranit paronepropustné konstrukce uzavírající povrchy a znemožňující odpařování vody z promočených konstrukcí, dále vrstvy které vážou vodu a nesnadno vysychají:

-podlahové krytiny, především z PVC, ale i ostatní

-obklady kryjící zdi, zejména oboustranné keramické obklady alespoň z jedné strany

-paronepropustné nátěry zdí (olejové a disperzní nátěry)

-dřevěné podlahy (pokud nebudou odstraněny, dojde k jejich deformaci a nebudou použitelné)

-násypy, zásypy a tepelné izolace (po desinfekci a vyschnutí je v některých případech možné opětovné využití)

-odstranit poškozené - zamokřené a bahnem znečištěné omítky, které budou vyměňovány v blízké budoucnosti

-odstranit omítky ze soklů nad podlahami z dlažeb

-odstranit těsnění z oken a dveří, pokud možno v celém domě

-namísto oken a dveří osadit dočasně mříže nebo sítě

-po odpojení rozvodů elektro od sítě demontovat přístroje, kryty krabic, vypínače a zásuvky, kryty svítidel, aby nedocházelo ke korozi kontaktů a konců vodičů a impregnovat ochranným prostředkem

 • Pokud možno používejte teplovzdušné zdroje nebo ventilátory.
 • Při použití benzinových agregátů uvnitř uzavřeného prostoru nutno větrat - hrozí otrava zplodinami hoření (oxid uhelnatý).
 • Kontrolovat vznik plísní a dřevokazných hub.
 • Nechat komplexně navrhnout postup sanačních prací.


Úklid a dezinfekce domu nebo bytu:

 • Navlékněte si gumové rukavice!
 • Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním.
 • Odstraňte všechen zvlhlý materiál - tapety, dřevěné obklady, opadávající omítky aj.
 • Před zahájením dezinfekce se seznamte se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku podle návodu na obalu.
 • Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředky dezinfikujte za pomoci 2% roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Lze použít SAVO (1 litr SAVA nalijete do 10 litrů vody). Nechte působit 30 minut, nebo nechte zaschnout.
 • Dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte opláchnout pitnou vodou.
 • Všechny dutiny ve zdech, podlaze a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a vysoušeny.


Čištění a dezinfekce oděvů a prádla:

 • Nasaďte si nejdříve gumové rukavice.
 • Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu B (připraví se rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do roztoku SAVO (připraví se nalitím 1 litru SAVO do 10 litrů vody).
 • Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.
 • Pozor! Chloramin B i SAVO mají bělicí účinky.
 • Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte (pozor na vdechování prachu) a nechte vyčistit v profesionální čistírně.


Dezinfekce odpadních sifonů a žump:

 • Použijte 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte neředěným přípravkem SAVO.
 • K dezinfekci obsahu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1 m3 obsahu žumpy.
 • Po skončení úklidových prací se doporučuje dezinfikovat ruce 0,5% roztokem Chloraminu B po dobu 1 minuty. Roztok se připraví rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody.


Doporučení

Se zažívacími potížemi, průjmy, teplotou, dýchacími potížemi, hnisavými kožními projevy, jakýmkoli poraněním, vyrážkou apod. vždy navštivte lékaře!

Postup při nouzové úpravě spotřebních dávek vody:

Není-li voda čirá, nutno odstranit zákal vody (neodstraní-li se větší zákal, bude voda odpudivá, problematická bude též chemická dezinfekce).

K tomu se dá použít:

a) filtrace přes mechanický filtr (nejlépe vlákninový nebo keramický), nebo alespoň

b) filtrace přes hustou látku, nebo alespoň

c) odstátí vody v nádobě + opatrné slití "čistého podílu" po usazení zákalu

V zahraničí jsou vyráběny též speciální tablety, které vedle chemické dezinfekce obsahují i flokulační prostředek, který vede k snížení až odstranění zákalu. V současné době však není žádný takový přípravek v ČR registrován a distribuován.

Voda zbavená zákalu se potom dezinfikuje některým ze způsobů uvedených dále.

Dezinfekce vody:

a)varem (pro likvidaci bakteriální, virové kontaminace vody bez zákalu by měl postačit pětiminutový var)

b)filtrací přes keramický či jiný mikrofiltr o porozitě alespoň 0,2 µm (tento způsob nezachytí viry)

c)chemickou dezinfekcí, která je nejčastěji používaná pro svoji dostupnost, praktičnost, rychlost a spolehlivost. K nevýhodám naopak patří ovlivnění pachu a chuti vody, možný vznik toxických vedlejších produktů dezinfekce nebo narušení střevní mikroflóry. Některé tyto nevýhody je možné do určité míry eliminovat použitím dechloračního prostředku

Dezinfekce dětských hraček:

Hračkám a výrobkům určeným pro děti ve věku do 3 let, které přišly do styku se záplavovou vodou, bahnem nebo kaly, je nutné věnovat patřičnou pozornost, vzhledem k předpokládanému styku hraček a výrobků s ústy dítěte a citlivou dětskou pokožkou.

 • Pracujte vždy s osobními ochrannými prostředky!
 • Textilní měkce vycpané hračky podobně jako dětské matrace, přikrývky, polštáře, vybavení do kočárků, kočárky - zlikvidujte.
 • Hračky a výrobky pro nejmenší děti z porézních materiálů jako jsou : kousátka, šidítka, savičky, chrastítka, pískací měkké hračky, duté hračky obtížně čistitelné - zlikvidujte.
 • Dřevěné hračky a výrobky pro děti této věkové kategorie - zlikvidujte.
 • Sanitace ostatních hraček a výrobků pro děti nebo jejich částí, které jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči působení desinfekčních a čistících prostředků se provádí stejným způsobem jako při čištění a dezinfekci výrobků nebo částí výrobků přicházejících do styku s potravinami, které byly v kontaktu s bahnem, kaly a záplavovou vodou.


Postup při zaplavení auta:

 • Zaplavený automobil po povodni se nikdy pokoušejte nastartovat! Odpojte autobaterii.
 • Proveďte kontrolu a následně důkladné vyčištění, nebo výměnu všech vodou zasažených dílů (jedná se zejména o součásti podvozku, brzdového systému, kompletní rozebrání a vyčištění dílů motoru a výměnu všech olejových náplní a provozních kapalin).
 • Při větším zatopení je nutná výměna většiny dílů elektrické výbavy vozů, u novějších vozů i výměna řídících jednotek.
 • U havarijně pojištěných aut nahlaste škodu pojišťovně.


Asanace zatopené studny

Při zatopení individuálního zdroje vody (studny) je možné k asanaci přistoupit tehdy, až opadne voda, budou odstraněny naplavené nánosy a popř. až dojde k poklesu zvýšené hladiny spodních vod a po stavebně technickém zabezpečení studny. Očista a dezinfekce studny se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Postup při asanaci studny:

 • Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu.
 • Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku. Nejjednodušší způsob kontroly je spustit na dno studny zapálenou svíčku. V případě prostředí bez kyslíku svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí. (Lze odstranit vývěvou nebo kompresorem).
 • Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Pak tyto důkladně opláchnout čistou vodou a vodu ze studny opět úplně vyčerpat.
 • Omýt vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního prostředku, který obsahuje chlor (chloramin 5-10%, chlornan sodný 5%, roztok chlorového vápna 10%). Pozor - pracujte v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, použijeme mýdlový roztok.
 • Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat.
 • Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, popř. důkladně propraný původní. Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda i nadále kalná, pokračovat v čerpáni až do vymizení zákalu.

Provést dezinfekci vody, doporučuje se přípravek SAVO. Při provádění dezinfekce respektovat návod k použití. Orientačně: při průměru skruží 80 - 120 cm na 1 m výšky vodního sloupce ve studni dávkovat 9 ml SAVA. Celkové množství SAVA pro dezinfekci rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěny skruží i hladinu vody. Nechte působit nejméně 8 hodin. Část vody se odpustí do rozvodného potrubí. a tím se rozvod vody vydezinfikuje.

Teprve po provedené dezinfekci je možné odebírat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly, nejlépe za 2 až 3 týdny po provedené asanaci a dezinfekci.

Poznámka: výše popsaný způsob je možné provést pouze u šachtových studní. U studní vrtaných je svépomocně možno maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat. Další práce je nutno přenechat odborné firmě.

Zdroj:

Odvětvová technická norma vodního hospodářství
POVODŇOVÉ PLÁNY TNV 75 2931
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
5
4
5
5
4
6
4
7
4
8
5
9
5
10
5
11
4
12
4
13
4
14
4
15
4
16
5
17
5
18
4
19
4
20
5
21
4
22
5
23
4
24
5
25
4
26
4
27
5
28
4
29
3
30
4
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 1 °C
pátek 26. 4. polojasno 14/3 °C
sobota 27. 4. skoro jasno 16/6 °C
neděle 28. 4. jasno 17/7 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-04-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 2.36 MB

Výstava fotografií Lucie Kučerové a Jaroslava Mužíka

Výstava dětských obrázků

Výstava Kostel Ducha svatého v Dobrušce

Stavění májky a čarodějnice

Hrátky pro prťousky

Dobrušské sluníčko

Jarní koncert

Beseda a autorské čtení knihy Markéty Pilátové Arnoštova cesta

Dobrušská pouť

Den IZS

VUS Ondráš

Koncert Prague Queen

Semínkovna

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa