Menu

Město Dobruška

Přehled zákonů a dalších právních norem

Úprava zákonných norem o IZS (č.239/2000 Sb.), krizovém řízení (č.240/2000 Sb.) a hospodářských opatřeních pro krizové stavy (č.241/2000 Sb.), vznikla na základě operativní potřeby krizového managementu.

Za základ úprav bylo vzato stávající znění nejfrekventovanějších zákonů krizového managementu, které bylo upraveno dle znění zákona č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Znění obsahuje jak text nově doplněný tak i text vypouštěný.

Mezinárodní právní normy

1) Severoatlantická smlouva (Washington, D.C., 4. dubna 1949)

2) č.168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977

Základní právní předpisy ČR na úseku krizového managamentu


Obecná legislativa KM

 • č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • č.2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky


Oblast státní a územní správy

 • č.2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • č.128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • č.129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • č.131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze
 • č.320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
 • č.512/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků


Oblast krizového managementu

 • č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.36/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
 • č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • č.399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • Usnesení vlády České republiky č.417 ze dne 22. Dubna 2002 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015


Oblast utajovaných skutečností a ochrana osobních údajů

 • č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • č.413/2005 Sb.,Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • č.522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • č.523/2005 Sb., Vyhláška NBÚ, o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor
 • č.524/2005 Sb.,Vyhláška NBÚ, o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
 • č.525/2005 Sb.,Vyhláška NBÚ, o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany informací
 • č.526/2005 Sb., Vyhláška NBÚ,o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
 • č.527/2005 Sb., Vyhláška NBÚ, o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti)
 • č.528/2005 Sb., Vyhláška NBÚ, o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
 • č.529/2005 Sb., Vyhláška NBÚ, o administrativní bezpečnosti a o registraci utajovaných informací
 • č.101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů


Oblast obrany

 • č.218/1999 Sb., Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
 • č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky
 • č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky


Oblast hospodářských opatření

 • č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy


Oblast životního prostředí

Podoblast obecně životní prostředí

 • č.17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí
 • č.123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí
 • č.100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • č.76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Podoblast ovzduší

 • č.86/2002 Sb., Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • č.356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavost kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
 • č.521/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • č.553/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovávání a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší veřejnosti

Podoblast voda

 • č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
 • č.274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • č.236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území
 • č.195/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl


Oblast jaderné bezpečnosti a zákazu chemických zbraní

 • č.18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
 • č.19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • č.11/1999 Sb., Nařízení vlády o zóně havarijního plánování
 • č.195/1999 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti
 • č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • č.307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně
 • č.318/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
 • č.319/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě
 • č.281/2002 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
 • č.474/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se provádí zákon č.281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
 • č.419/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech


Oblast chemických látek a odpadů

Podoblast nebezpečné chemické látky a přípravky

 • č.157/1998 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
 • č.25/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
 • č.353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • č.6/2000 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
 • č.7/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
 • č.8/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování
 • č.383/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
 • č.10/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí
 • č.40/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

Podoblast odpady

 • č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • č.376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • č.381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 • č.383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Podoblast energetika, teplárenství, plynárenství

 • č.458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu st.správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • č.225/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování nouze v teplárenství
 • č.3/2002 Metodický pokyn Ministerstva průmyslu a obchodu pro zpracování havarijních plánů


Ostatní právní normy

 • č.106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • č.258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů
 • č.440/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • č.198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)


Zdroj: www.zakonyprolidi.cz, www.emergency.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
4
4
6
5
5
6
5
7
5
8
4
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
6
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
6
22
5
23
5
24
5
25
5
26
5
27
5
28
6
29
5
30
5
31
5
1
5
2
5
3
4
4
5

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
slabý déšť 28 °C 18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 25/18 °C
středa 17. 7. polojasno 27/16 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 29/17 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-07-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 234.24 kB

Výstava dřevořezeb

Letní dětská hra

Výstava Svět kolem nás

Výstava fotografií z Indie

Dobrušské letní muzicírování

Letní kino v Dobrušce program

Letní kino srpen

Výstava Magie loutek

Den židovských památek

Koncert ke dni židovských památek

Street food festival Dobruška

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa