Menu

Město Dobruška

Odbor životního prostředí

 

Základní informace

Ochrana přírody a krajiny:

 • povoluje kácení dřevin a je oprávněn k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení cest
 • může vydat nařízení o omezení nebo zákazu rušivé činnosti
 • vymezuje a hodnotí územní systém ekologické stability
 • může vyzvat k prokázání povoleného způsobu nabytí zvláště chráněné rostliny nebo živočicha, ptáka nebo rostliny a živočicha chráněných podle mezinárodních úmluv a vyzvat k prokázání totožnosti
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládá povinnosti provést přiměřená náhradní opatření
 • ukládá pokuty za přestupky a pokuty za protiprávní jednání
 • odebírá nedovoleně držené jedince vyjma jedinců druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu
 • vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li příslušný jiný orgán a nejde-li o NP CHKO nebo jejich ochranná pásma
 • připravuje podklady pro obecně závaznou vyhlášku k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, dále i podklady pro řízení v případě možného správního deliktu
 • poskytuje informace o životním prostředí
 • spolupracuje s orgány veřejného zdraví (KHS)
 • plánuje ve spolupráci s městem a technickými službami rekonstrukce a údržbu veřejné zeleně


Veterinární péče:

 • schvaluje po stanovení veterinárních podmínek okresní veterinární správou místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů a povoluje jejich konání
 • vydává na návrh okresní veterinární správy obecně závazné vyhlášky o nařízení mimořádných veterinárních opatření, o prohlášení nákazy za zdolanou a o zrušení jí nařízených opatřeních, popřípadě o zmírnění nebo zrušení některých z nich ještě před prohlášením nákazy za zdolanou a dozírá na plnění mimořádných veterinárních opatření
 • spolupracuje s obcí, která sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro opuštěná zvířata odchycená (pozn.: obec hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li chovatel znám)
 • vyjadřuje se k místu určenému pro neškodné odstraňování konfiskátů živočišného původu zahrabáváním, zařízením určeným pro neškodné odstraňování a další zpracovávání konfiskátů živočišného původu
 • zajišťuje zveřejnění mimořádných veterinárních opatření vyvěšením na úřední desce svého úřadu (i obcí ve svém území)


Ochrana ovzduší:

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • vydává vyjádření k řízení ve věci ochrany ovzduší do 15 dnů od doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak
 • vyhláškou může stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačním období a hustotě zástavby
 • kontroluje u provozovatelů stacionárních zdrojů jejich používání včetně příslušenství, používaných paliv, surovin a technologií souvisejících s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje
 • ukládá nápravná opatření fyzickým osobám, dopustí-li se přestupku podle ustanovení §23 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


Odpady:

 • zodpovídá za provádění monitoringu skládky v Křovicích
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, likviduje odpad pouze v souladu se zákonem
 • ukládá fyzickým osobám pokutu do výše 20 000,- Kč pokud se dopustí přestupku tím, že se zbaví odpadu v rozporu se zákonem
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady právnickým osobám nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání do roční produkce 100 t
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů do roční produkce 100 t
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typy, množství a způsob zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu, zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrných míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů a jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí
 • na požádání podá informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití vyprodukovaného odpadu
 • kontroluje dodržování právních předpisů a rozhodnutí ministerstva u právnických a fyzických osob a obcí
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností a současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy


Vodovody a kanalizace:

 • rozhoduje o povinnostech veřejné služby, tj. při činnosti provozovatele v oboru zásobování vodou a odvádění odpadních vod, která přesahuje zajišťování běžných služeb podle zákona o vodovodech a kanalizacích a není smluvně zajištěna, zejména činnost při ohrožení veřejného zdraví, majetku a veřejného pořádku nebo vznikla ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat dodávku vody nebo odvádění odpadních vod podle zákona o vodovodech a kanalizacích
 • může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné
 • vodoprávní úřad rozhoduje ve sporu o rozsahu oprávnění vlastníka vodovodu nebo kanalizace za účelem udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém stavebním stavu a provozovatele za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace při vstupu na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází a při umisťování tabulek vyznačujících polohu vodovodu nebo kanalizace
 • rozhoduje o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, nedojde-li mezi nimi k písemné dohodě za účelem zajištění kvalitního a plynulého provozu vodovodu nebo kanalizace
 • schvaluje rozhodnutím kanalizační řád, ve kterém je stanovena nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod, a další podmínky jejího provozu
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění (odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, je povinen v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal)
 • rozhoduje o povinnosti zajištění veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace
 • vodoprávní úřad může v odůvodněných případech povolit výjimku z ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
 • vodoprávní úřad může povolit provádění vybraných činností v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok
 • ukládá pokuty v rozsahu dle ust. § 32 až 34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
 • vykonává dozor nad dodržování ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, předpisů a rozhodnutí podle něj vydaných
 • předkládá návrh na provedení technického auditu vodovodů a kanalizací ministerstvu za účelem zjištění technického stavu vodovodů a kanalizací, oprávněnosti vynaložených provozních nákladů, jakož i pořizovacích nákladů a nákladů navrhovaného rozvoje vodovodů a kanalizací


Vodstvo:

 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranice
 • odebírání povrchové vody nebo jiné nakládání s nimi pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení (rekreační účely, např. koupání, vodní sporty, bruslení na zamrzlé hladině, a pod.)
 • zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo změna přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod
 • při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • prodlužuje, mění a ruší povolení k nakládání s vodami
 • vydává povolení k některým činnostem
 • k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry
 • k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů, apod. (dále jen "říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • k vrácení vodního toku do původního koryta
 • vydává povolení k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění
 • schvaluje rozhodnutím manipulační řády, popřípadě provozní řády vodních děl
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona o vodách, které však mohou ovlivnit vodní poměry
 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
 • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích
 • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změně nebo odstranění stavby nebo zařízení a nebo provádění jiných činností, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod (ve vyjádření vodoprávní úřad uvede, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možný, popřípadě za jakých podmínek)
 • stanovuje, mění, popřípadě ruší ochranná pásma vodních zdrojů
 • stanovuje minimální zůstatkový průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku
 • stanovuje minimální hladinu podzemních vod v povolení k nakládání s vodami, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod
 • schvaluje "havarijní plán" v případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody
 • provádí opatření k odstraňování příčin a následků havárie
 • ukládá opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, resp. "závadného stavu"
 • vodoprávní úřad rozhoduje v pochybnostech o hranici koryta vodního toku
 • v případě, že je to nezbytně třeba - např. při úpravě koryta vodního toku, kdy nelze dosáhnout dohody mezi správcem vodního toku a vlastníkem pozemku, rozhodnutím stanoví větší šíři pobřežního pozemku a zároveň stanoví dobu, na kterou je výjimka povolena
 • vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku
 • má oprávnění rozhodovat v pochybnostech o rozsahu oprávnění konkrétních správců povodí, správců vodních toků nebo vlastníků pozemků nebo staveb
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde či nejde o vodní dílo
 • vodoprávní úřad je oprávněn v pochybnostech rozhodnout o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím nebo její část umístěna, vlastníků pozemků sousedících s pozemkem, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část, popřípadě o povinnosti správce navazujícího vodního toku k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků
 • vodoprávní úřad rozhoduje o povinnosti zajistit na vodním díle technicko bezpečnostní dohled (TBD), stanovuje jeho rozsah, případně podmínky provádění
 • vodoprávní úřad může rozhodnout o změně kategorie vodního díla z hlediska TBD, předává informace o zařazení vodních děl do I. až III. kategorie nebo o změně zařazení do příslušné kategorie Ministerstvu zemědělství
 • plní úkoly na úseku ochrany před povodněmi
 • vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, může vodoprávní úřad bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat, tato opatření provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádnost situace nevylučuje
 • vodoprávní úřad dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • vodoprávní úřad je povinen v rozsahu své působnosti dozírat, zda jsou dodržována jím vydaná rozhodnutí
 • vodoprávní úřad si může při provádění vodoprávního dozoru vyžádat spolupráci odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgánů ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního prostředí, rybářství, popřípadě dalších orgánů
 • vodoprávní úřad ukládá pokuty podnikajícím fyzickým anebo právnickým osobám podle ust. § 116 zákona o vodách
 • ustanovení obsahuje taxativní výčet skutkových podstat, které jsou považovány za správní delikt fyzických osob podnikajících při podnikatelské činnosti a právnických osob postihovaných zásadně bez ohledu na zavinění, a za které příslušné orgány státní správy ukládají sankce v podobě peněžité pokuty
 • vodoprávní úřady se účastní územního plánování jako dotčené orgány státní správy a vydávají stanoviska k územně plánovací dokumentaci projednávané podle zvláštního právního předpisu


Lesy:

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kmenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • rozhoduje o udělení nebo odejmutí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o ukládání pokut
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozících nebezpečí
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od kraje lesa
 • zajišťuje zpracování osnovy
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže, ve svém správním obvodu
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích v obvodu svém správním obvodu a postupuje je pověřené organizační složce státu
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě


Myslivost:

 • vydává rozhodnutí o uznání honitby (obory, bažantnice) k návrhu vlastníka honebních pozemků nebo honebního společenstva, v rozhodnutí uvádí pro jednotlivé honitby jakostní třídy a minimální a normované stavy zvěře navržené držitelem honitby
 • u honiteb, ve kterých vlastník nezačal sám hospodařit do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby, přičlení honební pozemky k jiné honitbě a zruší rozhodnutí o uznání honitby
 • rozhoduje o zániku honitby (obory)
 • rozhoduje o povolení změny honiteb vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků a o změně honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků
 • rozhoduje o zavádění dalšího druhu zvěře v honitbě
 • vydává souhlas s vypuštěním zvěře do honitby
 • vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí
 • vydává nařízení o omezení nebo zákazu vstupu do honitby nebo jejich částí
 • rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby
 • ustanovuje a zrušuje myslivecké stráže
 • jmenuje a odvolává myslivecké hospodáře podle návrhu uživatele honitby, o odvolání může rozhodnout i z vlastního podnětu
 • rozhoduje o určení plánu mysl. hospodaření v honitbě, nedojde-li mezi uživatelem a držitelem honitby k dohodě
 • vyjadřuje se k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří 2 let bez omezení a vypracování a projednání plánu
 • povoluje, popř. ukládá úpravu stavu zvěře
 • povoluje lov zvěře v době hájení, lov zvěře poraněné a zvěře pro výcvik loveckých psů
 • povoluje lov zvěře na nehonebních pozemcích
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zakázaných způsobů lovu
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru
 • ukládá pokuty
 • vede Rejstřík honebních společenstev a oznamuje příslušné údaje o honebním společenstvu Českému statistickému úřadu
 • vede evidenci honiteb a jejich využití
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich podkladě


Rybářství:

 • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky
 • projednává přestupky a správní delikty


Zemědělský půdní fond (ZPF):

 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
 • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů
 • ukládá pokuty
 • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • ukládá podle změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha, přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany ZPF, schvalují plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí ZPF
 • usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany ZPF, který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírá jak tyto orgány ochrany ZPF plní své úkoly, provádí kontrolní činnost a dává jim podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění závad
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského původního fondu, není-li podle zákona příslušný jiný orgán státní správy


Rostlinolékařská péče:

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků
 • projednává přestupky nebo jiné správní delikty jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat a ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůt


Ochrana zvířat proti týrání:

 • projednává podněty krajské veterinární správy na úseku zvířat proti týrání
 • řeší správní delikty a přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání

 
Legislativa

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon 334/92Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 289 /95 Sb., o lesích
 • Zákon č. 449/01 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 102/ 1963 Sb., o rybářství
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
31
6
1
4
2
5
3
5
4
4
5
5
6
4
7
5
8
5
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
6
20
5
21
5
22
4
23
4
24
5
25
5
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 21/12 °C
úterý 25. 6. jasno 23/12 °C
středa 26. 6. jasno 26/12 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Dobruska_KINO_A2-06-2024_CMYK_web.pdf, Typ: PDF dokument, Velikost: 253.62 kB

Výstava dřevořezeb

Výstava Digitální grafická tvorba

Červen - měsíc dětí v Dobrušce

Letní dětská hra

Festival Královéhradeckého kraje

Kinematovlak

Kinematovlak program

Dobrušské letní muzicírování

Petr Rezek s kapelou

Projekt Standardizace územního plánu

Občanská poradna

Publicita projektů a organizací
Mapa