Město Dobruška

Odbor Obecní živnostenský úřad

Sídlo detašovaného pracoviště
adresa: Solnická 777 (budova bývalého studijního střediska UK), 518 01 Dobruška


Základní informace

Soustava orgánů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání je stanovena zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů:

 • odbor Obecní živnostenský úřad zabezpečuje v prvním stupni výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání ve smyslu a rozsahu uvedeného zákona
 • plní funkci Centrálního registračního místa
   

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR
 • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenského rejstříku stvrzující provedení změny v živnostenském rejstříku
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání
 • při zjištění porušení živnostenského zákona ukládá pokuty ve správním nebo blokovém řízení
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují překážky provozování živnosti
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy
   

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stanovených výše uvedeným zákonem (§ 9 - informační povinnost prodávajícího o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, § 10 - informační povinnosti o označení výrobku, § 10a - informační povinnosti o označení obuvi, § 11 - povinnost podávat informace o výrobcích v českém jazyce a další informace o podobě užívání symbolů, § 12 - informační povinnosti o označení zboží cenami, § 13 - informační povinnosti o reklamacích a provádění záručních oprav, § 14 odst. 2 - povinnost informovat, kde lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně, §14a - povinnost provozovatele tržnice vést evidenci prodávajících, § 15 - povinnost prodávajícího předvést výrobek a vyplnit záruční list, § 16 - povinnost prodávájícího vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby, předložení identifikačních údajů při nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, § 18 - informační povinnost prodávajícího o částkách za výkup vratných zálohovaných obalů)
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem
   

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 • provádí specializovanou kontrolní činnost nad dodržováním povinností stanovených výše uvedeným zákonem
 • provádí kontrolu značení tabákových výrobků a zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích, tržnicích a mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím
 • ukládá sankce fyzickým a právnickým osobám za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem
   

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a to zejména:

 • je dozorovým orgánem nad dodržováním zákazu a omezení prodeje tabákových výrobků, povinností osob prodávajících tabákové výroby a zákazu kouření
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem týkající se opatření směřujících k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky
   

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a to zejména:

 • vede agendu zemědělských podnikatelů
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • ukládá pokuty v rozsahu § 5 odst. 4 až 7 uvedeného zákona
   

Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou dle organizačního řádu Městského úřadu Dobruška:

 • vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů na žádost
 • kontroluje dodržování podmínek provozu výherních hracích přístrojů
 • vykonává v přenesené působnosti státní dozor nad dodržováním podmínek provozu výherních hracích přístrojů (ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona)
 • při zjištění porušení výše uvedeného zákona ukládá pokuty ve smyslu ustanovení § 48
   

Další činnosti:

 • spolupracuje s Policií ČR (hosp. krim., odd. cizinecké policie), Městskou policií, finančními úřady, Okresní správou sociálního zabezpečení, úřady práce, Českou obchodní inspekcí, Českou inspekcí životního prostředí, Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Krajskou hygienickou stanicí, celními úřady, Oblastním inspektorátem práce, apod.

 
Legislativa

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 353/2003 Sb., zákon o spotřebních daních
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
 • Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • Nařízení vlády č. 130/2008 Sb., změna živnostenského zákona a změna souvisejících zákonů
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Zákon č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • Zákon č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a techn. požadavcích na zacházení s pyrotechnikou
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
3
31
3
1
5
2
5
3
6
4
5
5
5
6
6
7
7
8
6
9
5
10
7
11
6
12
6
13
6
14
5
15
5
16
6
17
6
18
5
19
5
20
6
21
6
22
6
23
6
24
5
25
5
26
8
27
6
28
6
29
5
30
6
1
5
2
3
3
3

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Informace o pomoci občanům Ukrajiny

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Překlad (translations)

Informace k COVID-19

Informace k COVID-19

Spotřebitelská poradna dTest

Spotřebitelská poradna dTest

Strategický plán

Strategický plán rozvoje města

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky [nové okno]

Aktuální počasí

dnes, úterý 28. 11. 2023
mírné sněžení 1 °C -5 °C
středa 29. 11. mírné sněžení 0/-7 °C
čtvrtek 30. 11. mírné sněžení 0/-7 °C
pátek 1. 12. déšť se sněhem 2/0 °C

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

app-store-download

google-play-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Pozvánky

Soubor ke stáhnutí: Kino-Dobruska-11_2023_web_oprava.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 410.89 kB

Výstava Dobruška před Dobruškou

Loutkové představení

Advent a Vánoce v Dobrušce

Vánoční jarmark

Rozsvícení vánočního stromu

Divadelní podzim

Benefiční koncert

Vánoční koncert

Semínkovna

Pecujdoma.cz

Pomoc - sociální pracovník

Spolupráce při pomoci potřebným občanům

Bezplatná linka pro pečující

Publicita projektů a organizací
Mapa