město Dobruška
MěstoDobruška

odbor Obecní živnostenský úřad

odbor Obecní živnostenský úřad


Základní informace

Soustava orgánů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání je stanovena zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů:
 • odbor Obecní živnostenský úřad zabezpečuje v prvním stupni výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání ve smyslu a rozsahu uvedeného zákona
 • plní funkci Centrálního registračního místa
   
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 • vydává fyzickým a právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné, vázané, volnou a rozhoduje o udělení koncese v rámci celé ČR
 • přijímá změny údajů uvedených v ohlášení živnosti (žádosti o koncesi), vydává výpisy ze živnostenského rejstříku stvrzující provedení změny v živnostenském rejstříku
 • zapisuje do živnostenského rejstříku přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • ruší živnostenské oprávnění na vlastní žádost podnikatele
 • zapisuje do živnostenského rejstříku zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, následně vydává vyrozumění o této skutečnosti
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání
 • při zjištění porušení živnostenského zákona ukládá pokuty ve správním nebo blokovém řízení
 • ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům nebo existují překážky provozování živnosti
 • pozastavuje nebo ruší ve správním řízení živnostenská oprávnění, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy
   
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 • je dozorovým orgánem nad dodržováním povinností stanovených výše uvedeným zákonem (§ 9 - informační povinnost prodávajícího o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, § 10 - informační povinnosti o označení výrobku, § 10a - informační povinnosti o označení obuvi, § 11 - povinnost podávat informace o výrobcích v českém jazyce a další informace o podobě užívání symbolů, § 12 - informační povinnosti o označení zboží cenami, § 13 - informační povinnosti o reklamacích a provádění záručních oprav, § 14 odst. 2 - povinnost informovat, kde lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně, §14a - povinnost provozovatele tržnice vést evidenci prodávajících, § 15 - povinnost prodávajícího předvést výrobek a vyplnit záruční list, § 16 - povinnost prodávájícího vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby, předložení identifikačních údajů při nákupu použitého zboží nebo zboží bez dokladu o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování nebo nákupu či přijetí do zástavy, § 18 - informační povinnost prodávajícího o částkách za výkup vratných zálohovaných obalů)
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem
   
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 • provádí specializovanou kontrolní činnost nad dodržováním povinností stanovených výše uvedeným zákonem
 • provádí kontrolu značení tabákových výrobků a zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích, tržnicích a mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím
 • ukládá sankce fyzickým a právnickým osobám za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem
   
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, a to zejména:
 • je dozorovým orgánem nad dodržováním zákazu a omezení prodeje tabákových výrobků, povinností osob prodávajících tabákové výroby a zákazu kouření
 • ukládá sankce za porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem týkající se opatření směřujících k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky
   
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a to zejména:
 • vede agendu zemědělských podnikatelů
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • ukládá pokuty v rozsahu § 5 odst. 4 až 7 uvedeného zákona
   
Provádí činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a vykonává státní správu v rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou dle organizačního řádu Městského úřadu Dobruška:
 • vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů na žádost
 • kontroluje dodržování podmínek provozu výherních hracích přístrojů
 • vykonává v přenesené působnosti státní dozor nad dodržováním podmínek provozu výherních hracích přístrojů (ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona)
 • při zjištění porušení výše uvedeného zákona ukládá pokuty ve smyslu ustanovení § 48
   
Další činnosti:
 • na žádost vydává výpisy z Obchodního rejstříku
 • spolupracuje s Policií ČR (hosp. krim., odd. cizinecké policie), finančními úřady, Okresní správou sociálního zabezpečení, úřady práce, Českou obchodní inspekcí, Českou inspekcí životního prostředí, Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Krajskou hygienickou stanicí, celními úřady, Oblastním inspektorátem práce, apod.
   

 Legislativa

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
 • Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon č. 65/1965, Zákoník práce
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
 • Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon
 • Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
 • Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících
 • Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
 • Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci
 • Vyhláška č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností
 • Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
 • Vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
 • Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
 • Vyhláška č. 132/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
 • Usnesení vlády č. 418 a 534/1999 k návrhu urgentních opatření k řešení současné situace na trhu práce - kontrola podnikání zahraničních osob
 • Vyhláška č.195/2001 Sb., o provádění obsahové náplně zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu
 • Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
 • Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
 • Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Zákon č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • Zákon č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zajišťování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka [nové okno]

Projekty financované z prostředků EU

Projekty financováné z prostředků EU

Královéhradecký kraj

Projekty financováné z prostředků Královéhradeckého kraje

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky [nové okno]

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání lékaře online

Databáze zdravotnických zařízení a lékařů celé ČR umožňuje z jednoho místa najít toho správného odborníka na Vaše zdravotní potíže. Zkuste portál www.navstevalekare.cz
[nové okno]

Kamery

Kamery

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka